Tārā Praise

Deities › Tārā | Literary Genres › Praise | Collections & Cycles › Tengyur | Indian MastersCandragomin

English | བོད་ཡིག

Candragomin

Green Tārā

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་སྨོན་ལམ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ།

The Fulfilment of All Aspirations

In Praise of Noble Tārā

by Candragomin

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་ཏ་ར་སྟོད་ཏྲ་པྲ་ནི་དྷ་ན་ན་མ།

In the language of India: Ārya-tārā-stotra-praṇidhāna-siddhi

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་སྨོན་ལམ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ།

In the Tibetan language: Pakma Drolma la Töpa Mönlam Drubpa (’phags ma sgrol ma la bstod pa smon lam grub pa)

 

རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Homage to the venerable lady Ārya Tārā!

 

ཡི་གེ་ལྗང་ཀུ་ཨུཏ་པལ་ལས་བྱུང་བའི། །

yigé jang ku utpal lé jungwé

Arisen from the green syllable and an utpala,1

སྐུ་མདོག་ལྗང་ཀུ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། །

kudok jang ku zhal chik chak nyi ma

You are green in colour, with one face and two arms,

ཕྱག་གཉིས་སྐུ་ལ་རིན་ཆེན་དུ་མས་སྤྲས། །

chak nyi ku la rinchen dumé tré

Both your arms and your body decorated with jewels—

ཡི་དམ་སྒྲོལ་མ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

yidam drolma khyö la chaktsal tö

Chosen deity Tārā, to you I offer homage and praise.

 

དོན་གྲུབ་ལ་སོགས་རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་། །

döndrub lasok rik ngé u gyen ching

Amoghasiddhi and the other buddhas of the five buddhas grace your crown;

བཅུ་དྲུག་ན་ཚོད་འཛུམ་པའི་བཞིན་དང་ལྡན། །

chudruk natsö dzumpé zhin dangden

You appear as a sixteen-year-old with smiling countenance,

གཟི་བརྗིད་བཟོད་དཀའ་དགྲ་ཚོགས་རྟག་པར་འདུལ། །

ziji zö ka dra tsok takpar dul

Your overwhelming majesty forever subduing opponents—

ཡི་དམ་སྒྲོལ་མ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

yidam drolma khyö la chaktsal tö

Chosen deity Tārā, to you I offer homage and praise.

 

ཕྱག་གཡས་མཆོད་སྦྱིན་ཕྱག་གཡོན་ཨུཏ་པལ་འཛིན། །

chak yé chöjin chak yön utpal dzin

Your right hand bestows gifts, your left holds an utpala.

སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །

natsok pema nyimé kyilkhor la

Upon a multicoloured lotus and sun disc,

གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་ཚུལ་གྱིས་རབ་ཏུ་བཞུགས། །

yé kyang yön kum tsul gyi rabtu zhuk

You are perfectly poised with right leg extended and left drawn in,

ཡི་དམ་སྒྲོལ་མ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

yidam drolma khyö la chaktsal tö

Chosen deity Tārā, to you I offer homage and praise.2

 

ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་རྟག་ཏུ་གཟིགས། །

tukjé chen gyi dro la taktu zik

Constantly you gaze at beings with your eyes of compassion,

སྐུ་ལ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་སྒྲོལ་མ་འཕྲོ། །

ku la jikpa gyé kyob drolma tro

Tārās to protect from the eight fears emanate from your body,

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ནས་སྒྲོལ་མཛད་པའི། །

khorwé dukngal künné drol dzepé

And you bring freedom from all the sufferings of saṃsāra—

ཡི་དམ་སྒྲོལ་མ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

yidam drolma khyö la chaktsal tö

Chosen deity Tārā, to you I offer homage and praise.

 

ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་དྲག་པོ་དང་། །

zhi dang gyé dang wang dang drakpo dang

Pacifying, enriching, magnetizing and wrathful,

སྣ་ཚོགས་ལས་རྣམས་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་མཛད་ཅིང་། །

natsok lé nam nyurdu drub dzé ching

As well as varied tasks, you rapidly accomplish them all,

ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་མྱུར་དུ་བསྒྲུབ་མཛད་པའི། །

trinlé gyatso nyurdu drub dzepé

And you swiftly carry out an ocean of enlightened activity—

ཡི་དམ་སྒྲོལ་མ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

yidam drolma khyö la chaktsal tö

Chosen deity Tārā, to you I offer homage and praise.

 

སེང་གེ་གླང་ཆེན་མེ་སྦྲུལ་ཆོམ་རྐུན་དང་། །

sengé langchen mé drul chomkün dang

You who liberate us entirely from all the eight fears—

ལྕགས་སྒྲོག་རྒྱ་མཚོ་ཤ་ཟའི་འཇིགས་པ་བརྒྱད། །

chakdrok gyatso shazé jikpa gyé

Of lions, elephants, fire, snakes, thieves and robbers,

དེ་དག་ཀུན་ལས་ཡོངས་སུ་སྒྲོལ་མཛད་པའི། །

dedak kün lé yongsu drol dzepé

Enslavement, drowning and flesh-eating demons—

ཡི་དམ་སྒྲོལ་མ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

yidam drolma khyö la chaktsal tö

Chosen deity Tārā, to you I offer homage and praise.

 

སྐྱེ་བ་སྔོན་བསགས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་དང་། །

kyewa ngön sak lé dang nyönmong dang

Karma accumulated in past lives, the mental afflictions,

འཚམས་མེད་ལྔ་དང་མི་དགེ་བཅུ་ལ་སོགས། །

tsammé nga dang mi gé chu lasok

And whatever intolerable harms we have committed,

མི་བཟད་སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་ཅི་བགྱིས་པ། །

mi zé dikpé lé nam chigyi pa

Such as the five boundless crimes or ten negative deeds,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་བྱང་བར་ཤོག །

dedak tamché malü jangwar shok

Let them all be purified—each and every one!

 

བདག་ལ་དེ་ལྟའི་སྐྱེ་བ་འདི་ལས་ཀྱང་། །

dak la deté kyewa di lé kyang

And likewise in this very life,

རྨི་ངན་ལྟས་ངན་དུས་མིན་འཆི་དང་དགྲ། །

mi ngen té ngen dümin chi dang dra

Let all bad dreams, evil omens, untimely death, enemies

བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་གྱུར་ཅིག །

trami shipa tamché jang gyur chik

And every form of inauspiciousness be cleared away,

ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པར་ཤོག །

tsé dang sönam longchö gyepar shok

And let our lifespan, merit and resources all increase.

 

བདག་ནི་མ་འོངས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

dak ni ma ong kyewa tamché du

For me, in all my lives to come,

ཡི་དམ་སྒྲོལ་མ་རྗེས་སུ་དྲན་གྱུར་ནས། །

yidam drolma jesu dren gyur né

May I recall the chosen deity Tārā,

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དང་། །

chok dang tünmong ngödrub tamché dang

Gain all the supreme and ordinary attainments,

བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་འགྱུར་ཅིང་། །

sampa tamché yizhin drub gyur ching

Have all my wishes fulfilled just as I desire,

ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཤོག །

trinlé malü kün la wanggyur shok

And master every form of activity without exception.

 

ཡི་དམ་སྒྲོལ་མ་ཐུགས་རྗེ་ལྡན་པ་ལ། །

yidam drolma tukjé denpa la

Through whatever merit I have acquired through praising

བདག་ནི་རབ་ཏུ་བརྩོན་པའི་གདུང་སེམས་ཀྱིས། །

dak ni rabtu tsönpé dung sem kyi

The chosen deity, compassionate Tārā,

བསྟོད་པ་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་གང་བསགས་དེས། །

töpa gyipé sönam gang sak dé

With a mind of intense and ardent longing,

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཁྱེད་དང་མི་འབྲལ་ཤོག །

jetsün drolma khyé dang mindral shok

May I always be inseparable from you, O venerable Tārā!

 

རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་སྨོན་ལམ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཙནྡྲ་གོ་མིས་མཛད་པའོ།།

This praise of the venerable lady Tārā entitled ‘The Perfect Fulfilment of All Aspirations’ was composed by the great master Candragomin.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

 

Version: 1.2-20211129

  1. i.e., a blue lotus flower.
  2. This line is omitted in the original Tibetan canonical version.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept