Praise of Avalokiteśvara

Literary Genres › Praise | Deities › Avalokiteśvara | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Collections & Cycles › Ḍākinī Treasury | Indian MastersLakṣmī

English | Español | བོད་ཡིག

Lakṣmī

Four-Armed Avalokiteśvara

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ།

Praise of Noble Avalokiteśvara

by Bhikṣuṇī Lakṣmī

 

ༀ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

om, jikten gönpo la chaktsal lo

Oṃ. Homage to the Lord of the World!

འཇིག་རྟེན་བླ་མ་སྲིད་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟོད་པ་པོ། །

jikten lama sipa sum gyi töpa po

Guru of all, you are honoured by the three worlds,

ལྷ་ཡི་གཙོ་བོ་བདུད་དང་ཚངས་པས་བསྟོད་པ་པོ། །

lha yi tsowo dü dang tsangpé töpa po

You are lauded by leading gods, Māra and Brahmā,

ཐུབ་པའི་རྒྱལ་མཆོག་བསྟོད་པས་གྲུབ་པར་མཛད་པ་པོ། །

tubpé gyal chok töpé drubpar dzepapo

When praised, you bring the highest victory of a sage—

འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

jikten sum gyi gönpo chok la chaktsal lo

Supreme lord of the three worlds, to you I pay homage!

 

བདེ་གཤེགས་དཔག་མེད་སྐུ་སྟེ་སྐུ་བཟང་འཛིན་པ་པོ། །

deshek pakmé ku té ku zang dzin pa po

Your excellent form contains countless bliss-gone buddhas.

བདེ་གཤེགས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དབུ་རྒྱན་འཛིན་པ་པོ། །

deshek nangwa tayé ugyen dzin pa po

You bear the Buddha Boundless Light at your crown.

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཡི་དྭགས་བཀྲེས་སྐོམ་སེལ་བ་པོ། །

chak yé chok jin yidak trekom sel wa po

Your right hand is bountiful, dispelling the pretas’ famine and drought

ཕྱག་གཡོན་གསེར་གྱི་པདྨས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་པོ། །

chak yön ser gyi pemé nampar gyen pa po

And your left is perfectly adorned with a golden lotus.

དྲི་ཞིམ་རལ་པའི་ཕྲེང་བ་དམར་སེར་འཁྱུག་པ་པོ། །

drizhim ralpé trengwa marser khyuk pa po

Your fragrant locks of hair are golden and glistening.

ཞལ་རས་རྒྱས་པ་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་མཛེས་པ་པོ། །

zhalré gyepa dawa tabur dzé pa po

Your broad face is as lovely as the moon.

སྤྱན་གྱི་པདྨ་མཆོག་ཏུ་བཟང་ཞིང་ཡངས་པ་པོ། །

chen gyi pema chok tu zang zhing yang pa po

Your lotus-eyes are supremely beautiful and wide.

ཁ་བ་དུང་ལྟར་རྣམ་དཀར་དྲི་ངད་ལྡན་པ་པོ། །

khawa dung tar namkar dringé den pa po

Your body is as white as snow or conch and sweetly scented.

དྲི་མེད་འོད་ཆགས་མུ་ཏིག་ཚོམ་བུ་འཛིན་པ་པོ། །

drimé ö chak mutik tsombu dzin pa po

You clasp a string of immaculate, gleaming pearls.

མཛེས་པའི་འོད་ཟེར་སྐྱ་རེངས་དམར་པོས་བརྒྱན་པ་པོ། །

dzepé özer kya reng marpö gyen pa po

You radiate rays of dazzling light, red as the dawn.

པདྨའི་མཚོ་ལྟར་ཕྱག་ནི་དངར་བར་བྱས་པ་པོ། །

pemé tso tar chak ni ngarwar jé pa po

Your arms are perfectly poised like lotuses on a lake;

སྟོན་ཀའི་སྤྲིན་གྱི་མདོག་དང་ལྡན་ཞིང་གཞོན་པ་པོ། །

tönké trin gyi dok dangden zhing zhön pa po

They are youthful and white as autumn clouds.

རིན་ཆེན་མང་པོས་དཔུང་བ་གཉིས་ནི་བརྒྱན་པ་པོ། །

rinchen mangpö pungwa nyi ni gyen pa po

Your two shoulders are adorned with many jewels.

ལོ་མའི་མཆོག་ལྟར་ཕྱག་མཐིལ་གཞོན་ཞིང་འཇམ་པ་པོ། །

lomé chok tar chak til zhön zhing jam pa po

Your palms are youthful and as gentle as a leaf.

རི་དྭགས་པགས་པས་ནུ་མ་གཡོན་པ་བཀབ་པ་པོ། །

ridak pakpé numa yönpa kab pa po

Your left breast is draped with a deerskin.

སྙན་ཆ་གདུ་བུས་སྒེག་ཅིང་རྒྱན་རྣམས་འཆང་བ་པོ། །

nyencha dubü gek ching gyen nam chang wa po

You are adorned with earrings, bracelets and anklets.

དྲི་མ་མེད་པའི་པདྨའི་མཆོག་ལ་གནས་པ་པོ། །

drima mepé pemé chok la né pa po

You rest upon a supreme, unsullied lotus.

ལྟེ་བའི་ངོས་ནི་པདྨའི་འདབ་ལྟར་འཇམ་པ་པོ། །

tewé ngö ni pemé dab tar jam pa po

Your navel is as soft as a lotus petal.

གསེར་གྱི་སྐེ་རགས་མཆོག་ལ་ནོར་བུས་སྤྲས་པ་པོ། །

ser gyi ké rak chok la norbü tré pa po

Your supreme golden belt is jewel-encrusted.

སྟ་ཟུར་དཀྲིས་པའི་རས་བཟང་ཤམ་ཐབས་འཛིན་པ་པོ། །

ta zur tripé ré zang shamtab dzin pa po

Your waist is girdled with a garment of finest cloth.

ཐུབ་པའི་མཁྱེན་མཆོག་མཚོ་ཆེན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་པོ། །

tubpé khyen chok tso chen parol chin pa po

You transcend the great ocean with the supreme knowledge of a sage.

མཆོག་བརྙེས་བསོད་ནམས་མང་པོ་ཉེ་བར་བསགས་པ་པོ། །

chok nyé sönam mangpo nyewar sak pa po

You have amassed abundant merit and attained pre-eminence.

རྟག་ཏུ་བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་རྒ་ནད་སེལ་བ་པོ། །

taktu dewé jungné ga né sel wa po

You banish old age and sickness and are a wellspring of eternal joy.

གསུམ་མཐར་མཛད་ཅིང་མཁའ་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་སྟོན་པ་པོ། །

sum tar dzé ching khachö chöpa tön pa po

You bring the three to an end1 and display celestial action.

ལུས་ཅན་མཆོག་སྟེ་བདུད་དཔུང་འཁྲུགས་ལས་རྒྱལ་བ་པོ། །

lüchen chok té düpung truk lé gyal wa po

You are supreme among the embodied, triumphant over demonic hordes.

གསེར་གྱི་རྐང་གདུབ་སྒྲ་ཡིས་ཞབས་ཡིད་འོང་བ་པོ། །

ser gyi kang dub dra yi zhab yi ong wa po

Your golden anklets chime merrily at your feet.2

ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞི་ཡིས་དབེན་པར་མཛད་པ་པོ། །

tsangpé nepa zhi yi wenpar dze pa po

You create beauty3 through the four brahma abodes;

ངང་བའི་འགྲོས་འདྲ་གླང་ཆེན་དྲེགས་འདྲར་གཤེགས་པ་པོ། །

ngangwé drö dra langchen drek drar shek pa po

You move with swan-like grace and elephantine majesty.

ཚོགས་ཀུན་ཉེ་བར་བསགས་ཤིང་བསྟན་པ་གཉེར་བ་པོ། །

tsok kün nyewar sak shing tenpa nyer wa po

You have gathered all accumulations and pursue the teachings.4

འོ་མའི་མཚོ་དང་ཆུ་ཡི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བ་པོ། །

omé tso dang chu yi tso lé drol wa po

You liberate from the sea of milk and ocean of water.5

 

གང་ཞིག་རྟག་ཏུ་ཐོ་རངས་ལངས་ནས་གུས་པ་ཡིས། །

gangzhik taktu torang lang né güpa yi

Whoever rises regularly at the break of dawn,

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་ཡིད་ལ་སེམས་བྱེད་ཅིང་། །

chenrezik kyi wangpo yi la sem jé ching

Devotedly brings Lord Avalokiteśvara to mind,

བསྟོད་པའི་མཆོག་འདིས་དག་ཅིང་གསལ་བར་བསྟོད་བྱེད་ན། །

töpé chok di dak ching salwar tö jé na

And eulogizes him with these supreme praises

དེ་ནི་སྐྱེས་པའམ་ཡང་ན་བུད་མེད་ཡིན་ཡང་རུང་། །

dé ni kyepa am yangna bümé yin yang rung

Will, no matter whether they be male or female,

སྐྱེ་བ་འདི་དང་མ་འོངས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

kyewa di dang ma ong kyewa tamché du

Find that both in this world and in all future lives,

འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་དགོས་པ་ཀུན་འགྲུབ་འགྱུར། །

jikten jikten lé dé göpa kün drub gyur

All their needs, mundane and transcendent, are fulfilled!

 

དགེ་སློང་དཔལ་མོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།

This concludes the Praise of Noble Avalokiteśvara by Bhikṣuṇī Lakṣmī.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019, with reference to the commentary of Drakpa Shedrup (grags pa bshad sgrub, 1675–1748).

 

Version: 1.2-20230509

  1. i.e., the three sufferings
  2. In the Tengyur version this line occurs earlier.
  3. Drakpa Shedrup points out that dben pa, which has the general meaning of seclusion, also has an ancient sense of that which is attractive or appealing.
  4. An alternative version of this line reads: You who have gathered the stores and reveal all dharmas.
  5. Here the sea of milk signifies nirvāṇa and the ocean of water, saṃsāra. The Tengyur version of this line reads: You who liberate from the sea of suffering and ocean of afflictions.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept