Verses of Refuge and Bodhicitta

Practices › Taking Refuge | Practices › Bodhicitta | Indian MastersŚākyaśrībhadra

English | Deutsch | Español | བོད་ཡིག

Śākyaśrībhadra

Śākyaśrībhadra

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད།

Verses of Refuge and Bodhichitta

by Śākyaśrībhadra

 

འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་འདོད་བསམ་པ་ཡིས། །

dro nam dral dö sampa yi

Motivated by the wish to free all beings,

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །

sangye chö dang gendün la

Continually, I shall take refuge

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །

changchub nyingpor chi kyi bar

In the Buddha, Dharma and Saṅgha,

རྟག་པར་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

takpar dak ni kyab su chi

Till the essence of enlightenment is reached.

 

ཤེས་རབ་སྙིང་བརྩེ་དང་བཅས་པས། །

sherab nying tsé dang chepé

With wisdom and with heartfelt love,

བརྩོན་པས་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བདག །

tsönpé semchen döndu dak

Diligently, for the sake of sentient beings,

སངས་རྒྱས་མདུན་དུ་གནས་བགྱིས་ནས། །

sangye dündu né gyi né

I shall place myself before the buddhas,

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

dzokpé changchub semkyé do

And generate the perfect mind of bodhicitta.

 

ཁ་ཆེའི་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི།

Composed by the great Kashmiri paṇḍita Śākyaśrībhadra.1

 

| Rigpa Translations. Revised 2012.

  1. These two verses are extracted from Śākyaśrībhadra's Seven Branches for Practising the Sacred Dharma (Saptāṅgasaddharmacaryāvatāra).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept