The Praise to Mañjuśrī

Deities › Mañjuśrī | Literary Genres › Praise | Collections & Cycles › Tengyur | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Indian MastersVajrāyudha

English | Deutsch | Español | Français | Nederlands | བོད་ཡིག

Vajrāyudha

Mañjuśrī

Further information:
Download this text:

༄༅། །དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ།

The Praise to Mañjuśrī: Glorious Wisdom’s Excellent Qualities

attributed to Vajrāyudha/Vajraśastra

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། །ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་གུ་ཎ་བྷ་དྲ་ནཱ་མསྟུ་སྟི། །

In the language of India: śrī jñāna guṇa bhadra nāma stuti

བོད་སྐད་དུ། །དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ། །

In the language of Tibet: dpal ye shes yon tan bzang po zhes bya ba’i bstod pa

In the English language: The Praise to Mañjuśrī: Glorious Wisdom’s Excellent Qualities

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomden dé jampé yang la chaktsal lo

Homage to the Lord Mañjughoṣa!

གང་གི་བློ་གྲོས་སྒྲིབ་གཉིས་སྤྲིན་བྲལ་ཉི་ལྟར་རྣམ་དག་རབ་གསལ་བས། །

gang gi lodrö drib nyi trindral nyi tar namdak rabsalwé

Your wisdom is brilliant and pure like the sun, free from the clouds of the two obscurations.

ཇི་སྙེད་དོན་ཀུན་ཇི་བཞིན་གཟིགས་ཕྱིར་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གླེགས་བམ་འཛིན། །

jinyé dön kün jizhin zik chir nyi kyi tukkar lekbam dzin

You perceive the whole of reality, exactly as it is, and so hold the book of Transcendental Wisdom at your heart.

གང་དག་སྲིད་པའི་བཙོན་རར་མ་རིག་མུན་འཐུམས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བའི། །

gangdak sipé tsönrar marik mün tum dukngal gyi zirwé

You look upon all beings imprisoned within saṃsāra, enshrouded by the thick darkness of ignorance and tormented by suffering,

འགྲོ་ཚོགས་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་བརྩེ་ཡན་ལག་དྲུག་བཅུའི་དབྱངས་ལྡན་གསུང༌། །

dro tsok kün la bu chik tar tsé yenlak drukchü yangden sung

With the love of a mother for her only child. Your enlightened speech, endowed with sixty melodious tones,

འབྲུག་ལྟར་ཆེར་སྒྲོགས་ཉོན་མོངས་གཉིད་སློང་ལས་ཀྱི་ལྕགས་སྒྲོགས་འགྲོལ་མཛད་ཅིང༌། །

druk tar cher drok nyönmong nyi long lé kyi chak drok droldzé ching

Like the thundering roar of a dragon, awakens us from the sleep of destructive emotions and frees us from the chains of karma.

མ་རིག་མུན་སེལ་སྡུག་བསྔལ་མྱུ་གུ་ཇི་སྙེད་གཅོད་མཛད་རལ་གྲི་བསྣམས། །

marik münsel dukngal nyugu jinyé chödzé raldri nam

Dispelling the darkness of ignorance, you wield the sword of wisdom to cut through all our suffering.

གདོད་ནས་དག་ཅིང་ས་བཅུའི་མཐར་སོན་ཡོན་ཏན་ལུས་རྫོགས་རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོའི་སྐུ། །

döné dak ching sa chü tar sön yönten lü dzok gyalsé tuwö ku

Pure from the very beginning, you have reached the end of the ten bhūmis and perfected all enlightened qualities. Foremost of the Buddha’s heirs,

བཅུ་ཕྲག་བཅུ་དང་བཅུ་གཉིས་རྒྱན་སྤྲས་བདག་བློའི་མུན་སེལ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་འདུད། །

chu trak chu dang chunyi gyen tré dak lö münsel jampé yang la dü

Your body is adorned with the hundred and twelve marks of enlightenment. To Mañjughoṣa, the ‘Gentle-voiced’, I prostrate, and pray: dispel the darkness from my mind!

གང་གི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་གཅིག་དང༌། བདུན་དང༌། ཉི་ཤུ་གཅིག་དང༌། བརྒྱ་དང༌། སྟོང་ལ་སོགས་པ་དག་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་སྒྲོགས་པ་དེ་ནི། གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྒྲིབ་པ་འདག་པ་དང༌། ཐོས་པ་འཛིན་པ་དང༌། སྤོབས་པ་དང༌། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་དང༌། ཕྱིར་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོ་དང༌། སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ།

Anyone, who recites this aloud once, seven times, twenty-one times, one hundred times or one thousand or more times a day with a completely pure motivation will gradually purify the obscurations, and will gain immeasurable qualities, such as remembering one’s studies with confidence and unfailing retention, and the power and strength of wisdom through which one can defeat opponents in debate.

གང་ཞིག་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་ལན་གསུམ་དུ་བསྟོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང་ལྡན་པས་ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེའི་ལམ་དང་ས་རྣམས་རིམ་གྱིས་བགྲོད་དེ། གོང་ནས་གོང་དུ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་ནས་མྱུར་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཕྱིན་ནས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་བའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །

Anyone who offers praise in this way three times a day will gain the qualities just mentioned and will develop wisdom and compassion, gradually progressing along the paths and stages, gaining ever greater qualities before swiftly reaching the citadel of omniscience and becoming a great guide to liberate all beings from saṃsāra.

 

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་མཚོན་ཆས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །

This completes the praise entitled ‘The Splendour of Wisdom’s Excellent Qualities’ composed by Vajrāyudha/Vajraśastra. It was translated by Ngok Lotsawa.

 

| Rigpa Translations, 2011

 

Version: 1.3-20230524

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept