White Jambhala Practice

Deities › Jambhala | Practices › Sādhanas | Practices › Wealth & Prosperity | Tibetan MastersAdeu Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Adeu Rinpoche

White Jambhala

Further information:
Download this text:

༄༅། །ནོར་ལྷ་ཛཾ་དཀར་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཉུང་བསྡུས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བཞུགས་སོ།།

The Falling Rain of Blessings

A Brief Daily Practice of the Wealth Deity White Jambhala

by Trulshik Adeu Rinpoche

 

སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

Homage to Padmākara, embodiment of all sources of refuge!

མ་དག་འགྲོ་ཀུན་དབུལ་འཕོང་ཞི་བ་དང་། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འགྲུབ་པའི། །ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྲི། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་གནང་བ་སྩོལ། །

Here I shall write a sādhana for Orgyen Khandro Norlha, through whom one may dispel poverty among all impure beings and accomplish all supreme and common siddhis. May the gurus, chosen deities and ḍākinīs grant their permission.

ཞེས་བདེ་བའི་སྟན་ལ་དབེན་པར་གནས་ཤིང་། །ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཡིག་བརྒྱ་དང་། རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་ཚར་གསུམ་སྦྲེལ་བར་བཟླས། ངག་བྱིན་གྱིས་རླབས་ནས། མ་ཡེངས་པའི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བརྗོད།

Remain in an isolated place, seated comfortably, and recite the vowels and consonants, hundred-syllable mantra and essence of dependent origination three times. Then, having blessed your speech, recite the following while remaining undistracted:

ན་མོ།

namo

Namo!

བླ་མ་པད་འབྱུང་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

lama pejung chenrezik

In the guru Padmākara, Avalokiteśvara,

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །

könchok sum la dak kyab chi

And the Three Jewels, I take refuge.

མཁའ་མཉམ་མ་གྱུར་སེམས་ཅན་རྣམས། །

khanyam magyur semchen nam

I generate the wish that all sentient beings,

སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

sangye tobpar semkyé do

My past mothers as infinite as space, may attain Buddhahood.

 

རང་སེམས་མ་བཅོས་སྟོང་པའི་ངང་། །

rangsem machö tongpé ngang

With my mind unaltered, in a state of emptiness,

མ་འགགས་གསལ་སྟོང་རིག་པའི་རྩལ། །

magak saltong rigpé tsal

As the unceasing expression of clear empty awareness,

རང་ཉིད་ཨཱརྱ་ཛཾ་བྷ་ལ། །

rangnyi arya dzambha la

I appear as Ārya Jambhala,

དཀར་གསལ་ཕྱག་གཡས་བེ་ཅོན་དང་། །

karsal chak yé bechön dang

Brilliant white, holding a staff in the right hand

གཡོན་པས་ནོར་སྐྱུག་ནེའུ་ལེ་འཛིན། །

yönpé nor kyuk né'u lé dzin

And a jewel-spouting mongoose in the left,

གྲུ་མོར་ཁ་ཊྲཱྃ་རྩེ་གསུམ་བསྣམས། །

drumor khatram tsesum nam

While cradling a three-pronged khaṭvāṅga.

རིན་པོ་ཆེ་ཡི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །

rinpoche yi gyen gyi tré

He is adorned with jewel ornaments

པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། །

pema dawé den tengdu

And sits on lotus and moon-disc seat,

གཡུ་འབྲུག་སྟེང་དུ་བཙན་འཁྱིལ་བཞུགས། །

yu druk tengdu tsen khyil zhuk

Powerfully atop a turquoise dragon.

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞིའི་བསྐོར། །

khor du khandro dé zhi kor

He is surrounded by a retinue of four classes of ḍākinī,

རང་རང་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་དང་བཅས། །

rang rang chaktsen gyen dangché

Each with their own implements and adornments.

སྤྱི་བོར་སྣང་མཐའ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

chiwor nangta chenrezik

At his crown are Amitābha and Avalokiteśvara,

རྒྱལ་བ་ཚེ་ལྷ་རིགས་ལྔ་བཅས། །

gyalwa tselha rik nga ché

And the five classes of victorious ones and long-life deities.

སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡི། །

nang la rangzhin mepa yi

They all appear while lacking true reality,

འཇའ་འོད་གསལ་སྟོང་ཀློང་དུ་བསྐྱེད། །

ja ö saltong long du kyé

Amidst an expanse of clear, empty rainbow light.

ཛམ་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་། །

dzam lhé tukkar dawé teng

At Jambhala’s heart upon a lunar disc

ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གསལ། །

tuk sok ngak kyi trengwa sal

Is the vital syllable and mantra garland,

འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་མཆོད་བྱིན་རླབས་བསྡུས། །

ö trö gyal chö jinlab dü

From which light radiates, offering to the victorious ones and collecting their blessings.

སེམས་ཅན་སྒྲིབ་སྦྱངས་ཚེ་བསོད་སྤེལ། །

semchen drib jang tsesö pel

Beings’ obscurations are purified, their longevity and merit increased.

དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་བདག་ཐིམ་པས། །

ngödrub kündü dak timpé

As the gathering of all siddhis dissolves into me,

བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་གྱུར། །

jinlab ngödrub charbeb gyur

A rain of blessings and accomplishment descends.

ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱ་ཨརྱ་ཛཾ་བྷ་ལ་ཧྲི་ད་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ

om pema trodha arya dzambha la hridaya hung pé

oṃ padmakrodha ārya jambhala hṛdaya hūṃ phaṭ

ཌཀྐི་ནི་ཧ་རི་ནི་ས་སྲིད་གསུམ་གྱི་ཟས་ནོར་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་མངའ་ཐང་ཀཱ་ཡ་ཝཀྐཱ་ཙིཏྟ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

dakini harinisa si sum gyi zé nor tsé sö paljor nyendrak ngatang kaya wakka tsitta washam kuru yé soha

ḍākinī harinisa—the wealth, longevity, merit, glory, prosperity, fame and influence of the three worlds—kāya vāk citta vaśaṃ kuruye svāhā

ཅེས་བཟླས་དམིགས་མེད་ཀ་དག་ཀློང་དུ་བཞག དགེ་བསྔོ་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་བྱའོ།།

Recite this, then settle in the expanse of primordial purity beyond reference. Dedicate the virtue and recite prayers of aspiration.

 

ཅེས་སློབ་མ་སྦྱིན་བདག་ཨོ་རྒྱན་ཨ་སུ་རཱ་ཡིས་ངོར་རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་འབྲུག་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་གི་གདན་ས་གྲུབ་ཆེན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཁང་ནས་བྲིས་པའོ།། སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

For my student and patron Orgyen Asura, this was written in the retreat house of the great adept Tsoknyi, at Druk Dongak Shedrup Ling, Rigdzin Chögyal Dorje’s centre for the essential teachings of the glorious Drukpa. Sarva maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept