Longchen Nyingtik Phowa Compilation

Collections & Cycles › Longchen NyingtikLongchen Nyingtik Phowa | Practices › Transference | Tibetan MastersAdzom Drukpa

English | བོད་ཡིག

Adzom Drukpa

Buddha Amitābha, 'Boundless Light'

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ འཕོ་བ་མ་བསྒོམས་སངས་རྒྱས་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་གཏེར་གཞུང་གི་དགོངས་པ་འཁྲུལ་མེད་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ།

An Authentic Liturgy for Daily Practice of the Treasure Text of Transference: Enlightenment Without Meditation

from The Heart-Essence of the Vast Expanse

by Adzom Drukpa

 

ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ འཕོ་བ་མ་བསྒོམས་སངས་རྒྱས་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་གཏེར་གཞུང་གི་དགོངས་པ་འཁྲུལ་མེད་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལ། སྔོན་འགྲོ་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་བསྟུན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མཐར་ལྡང་བའི་རྣལ་འབྱོར་སླར་གནས་འགྱུར་ཚིག་གི་གསལ་གདབ་པ་ནི།

For this authentic liturgy for daily practice of the treasure text of transference, Enlightenment Without Meditation, from The Heart-Essence of the Vast Expanse, start by carrying out the preliminary practice, whether elaborate or concise, in accordance with the time that is available, all the way up to the end of the guru yoga. For the yoga of re-emergence, change the wording to the following:

རང་ཉིད་གཞི་ལུས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔

rangnyi zhilü dorjé naljorma

My own body is Vajrayoginī,

སྐབས་འདི་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་ཉམས་ཅན་མཆན།

Here Vajrayoginī has a slightly wrathful expression.

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དམར་གསལ་གྲི་ཐོད་འཛིན༔

zhal chik chak nyi mar sal dri tö dzin

With one face and two hands, brilliant red and holding hooked knife and skull,

ཞབས་གཉིས་འདོར་སྟབས་སྤྱན་གསུམ་ནམ་མཁར་གཟིགས༔

zhab nyi dortab chen sum namkhar zik

My two feet gracefully poised, my three eyes gazing into the sky.

 

དེ་ཡི་ཁོང་དབུས་རྩ་དབུ་མ༔

dé yi khong ü tsa uma

“In the middle of her body runs the central channel

སྦོམ་ཕྲ་མདའ་སྨྱུག་ཙམ་པ་ལ༔

bom tra da nyuk tsampa la

As thick as a hollow reed arrow,

སྟོང་སངས་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན༔

tong sang ö kyi bugu chen

Empty and clear like a tube of light.

ཡར་སྣ་ཚངས་བུག་གནས་སུ་ཧར༔

yar né tsang buk né su har

Its upper end is open at the brahma-aperture,

མར་སྣ་ལྟེ་བར་ཟུག་པ་ཡི༔

mar né té wo zukpa yi

And its lower end extends below the navel centre.

སྙིང་ཁ་ཚིགས་ཀྱིས་བཅད་པའི་སྟེང་༔

nyingkhar tsik gi chépé teng

Upon the knot at the heart-centre,

རླུང་གི་ཐིག་ལེ་ལྗང་སྐྱའི་དབུས༔

lung gi tiklé jang kyé ü

In the centre of a light green sphere of inner air1

རིག་པ་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོར་གསལཿ

rikpa hrih yik marpor sal

Awareness clearly appears as a red syllable Hrīḥ.

སྤྱི་བོར་ཁྲུ་གང་ཙམ་གྱི་སྟེང་༔

chiwor tru gang tsam gyi teng

A forearm’s length above the crown of one’s head

སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ནི༔

sangyé nangwa tayé ni

Appears the Buddha Amitābha, ‘Limitless Light’,2

མཚན་དཔེ་རྫོགས་པའི་ཕུང་པོར་གསལ༔

tsen pé dzokpé pungpor sal

Complete with all the major and minor marks.”

ཞེས་སྙིང་ཁུང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་སྤྱི་བོའི་བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་ལ་དད་རྩེ་གཅིག་གིས༔

One-pointedly, with deep and heartfelt faith, visualize the guru Amitābha above the crown of your head.

བདག་ནམ་འཆི་བའི་ཚེ་ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོའོ་སྙམ་པའི་དགའ་བྲོད་བྲེལ་ལང་བ་ལྟ་བུའི་འདུན་པ་དང་བཅས།

With great joy and eagerness that almost borders on impatience, aspire that "When the time of death arrives, I will go to Sukhāvatī!"

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྡུལ་བྲལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye duldral shintu nampar dakpa gönpo öpaktumepa la chaktsal lo

Bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha, stainless and immaculately pure protector Amitābha, to you I pay homage!

མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

chö do kyab su chi o

To you I make offerings! In you I take refuge!

ཞེས་ལན་ཅི་མང་དང་། སྤྲོའི་ནུས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན་གཞན་རྗོད་མཐར།

Recite this however much you can. If you can, elaborate by also reciting the names of other buddhas and bodhisattvas. Then continue as follows:

ཨེ་མ་ཧོ༔

emaho

Emaho!

གནས་རང་སྣང་དོན་གྱི་འོག་མིན་ན༔

né rang nang dön gyi womin na

In the self-appearing realm, the ultimate Akaniṣṭha,

ཡིད་དད་བརྒྱའི་འཇའ་གུར་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་༔

yi dé gyé ja gur trikpé long

Is an expanse that teems with rainbow light of intense devotion.

སྐྱབས་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་ནི༔

kyap kundü tsawé lama ni

Here, the embodiment of all objects of refuge, one’s own root guru,

སྐུ་ཐ་མལ་མ་ཡིན་དྭངས་མའི་ལུས༔

ku tamal ma yin dangmé lü

Not in ordinary form but with a body of light,

དཔལ་སངས་རྒྱས་སྣང་མཐའི་ངོ་བོར་བཞུགས༔

pal sangyé nang té ngowor zhuk

Abides as the essence of glorious Buddha Amitābha.

ཡིད་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས༔

yi mö gü dungwé solwa dep

With intense devotion, we pray:

ལམ་འཕོ་བ་འབྱོངས་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

lam powa jongwar chin gyi lop

Inspire us to accomplish the path of transference!

གནས་འོག་མིན་བསྒྲོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

né womin dröpar chin gyi lop

Inspire us to reach the realm of Akaniṣṭha!

དབྱིངས་ཆོས་སྐུའི་རྒྱལ་ས་ཟིན་པར་ཤོག ༔

ying chö küi gyal sa zinpar shok

May we capture the domain of dharmakāya expanse!

ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་མཐར་ཧྲཱིཿའཚང་ཕུག་གཅིག་རྐན་ཕུག་ནས་བརྗོད་པ་དང་ཆབ་གཅིག་སྙིང་གི་ཧྲཱིཿཞིག་ཇེ་མཐོར་སོང་སྟེ་སྤྱི་བོར་སླེབ་པ་དང་ཕཊ༔ཅེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་པས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་བསྟིམ།

Recite this three times. At the end, recite the syllable “Hrīḥ” in pairs and from the upper palate. Simultaneously, the syllable hrīḥ at your heart rises up, reaching the crown of your head. Through your fiercely reciting “Phaṭ!”, it dissolves into the heart of Amitābha.

སྤར་སྔར་ལྟར་དམིགས་སྔར་བཅས་བདུན་ནས་ཉེར་གཅིག་སོགས་ཡང་ཡང་སྦྱངས།

Train in shooting up [your consciousness] in this way, coupled with the visualization, again and again: seven, twenty-one or even more times.

མཐར་སྐུ་ལྔའི་དབྱིངས་སུ་རྒྱས་གདབ་པའི་ཆེད། ཕཊ༔ ལྔ་ཕྲུགས་སུ་བརྗོད་ཅིང་གནས་ལུགས་སྤྲོས་བྲལ་ངང་དུ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག་གོ །

At the end, to bring about the sealing within the all-encompassing expanse of the five kāyas, recite “Phaṭ” five times consecutively, and rest briefly in the natural state of the way things are, beyond conceptual elaborations.

སྔོན་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ལྟར་འཕོ་ལུང་གཞན་རྣམས་བྱ།

Also recite other transference prayers as described in the Words of My Perfect Teacher.

སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན་གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན།

If you can, also repeat the names of the buddhas and bodhisattvas.

'Inserting the Grass-stalk’ Prayer3

སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

sangye öpakmé la chaktsal lo

Buddha Amitābha, I prostrate to you;

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pema jungné la solwa deb

Padmasambhava of Uḍḍiyāna, I pray to you;

དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མས་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས༔

drinchen tsawé lamé tukjé zung

Kind root teacher, hold me with your compassion!

རྩ་བར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

tsawar gyüpé lamé lam na drong

Root and lineage gurus, guide me along the path.

ཟབ་ལམ་འཕོ་བ་འབྱོངས་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

zablam powa jongwar jingyi lob

Inspire me to master the profound path of transference.

མྱུར་ལམ་འཕོ་བས་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

nyurlam powé khachö dröpar jingyi lob

Inspire me to take this short path of transference to a celestial realm.

བདག་སོགས་འདི་ནས་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག༔

dak sok di né tsé pö gyur ma tak

Inspire me and others, so that as soon as this life is over,

བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

dewachen du kyewar jingyi lob

We may take rebirth in the realm of Sukhāvatī!

Sky Dharma Transference Prayer4

ཨེ་མ་ཧོ༔ ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་འོད་དཔག་མེད་མགོན་དང་༔

emaho, shintu ngotsar öpakmé gön dang

Emaho! Most wondrous protector Amitābha,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཕྱག་རྡོར་མཐུ་ཆེན་ཐོབ༔

tukjé chenpo chakdor tuchen tob

Great Compassionate One and Vajrapāṇi-Mahāsthāmaprāpta,

བདག་སོགས་རྩེ་གཅིག་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས༔

dak sok tsechik yi kyi solwa deb

For myself and others I pray to you one-pointedly:

ཟབ་ལམ་འཕོ་བ་འབྱོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

zablam powa jongwar jingyi lob

Inspire us to master the profound path of transference.

བདག་སོགས་ནམ་ཞིག་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔

dak sok namzhik chiwé dü jung tsé

When it comes time for us to die,

རྣམ་ཤེས་བདེ་ཆེན་འཕོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

namshé dechen powar jingyi lob

Inspire us with your blessings, so that our consciousness may be transferred to the realm of Great Bliss!

ཧིཀ །

hik

Hik!

བདེ་བ་ཅན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བློ་གྲོས་སྙིང་། །

dewachen du changchub sem lodrö nying

In Sukhāvatī, you are known as the bodhisattva Lodrö Nyingpo,

ཁ་བ་ཅན་དུ་ཆོས་རྗེ་ཀཿདམ་པ། །

khawachen du chöjé ka dampa

In the Snowy Lands of Tibet, as the amazing Dharma Lord Kaḥ Dampa Deshek,5

རྨད་བྱུང་བདེ་བཤེགས་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཞེས། །

mejung dé shek tsepakmé gön zhé

Renowned as the protector Amitāyus.

གྲགས་པའི་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མཪ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drakpé tsa gyü lamar solwa deb

To you and all the other root and lineage gurus, I pray:

བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེས་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dewachen du kyewar jingyi lob

Bless me so that I may take rebirth in the realm of Sukhāvatī!

ཧིཀ།

hik

Hik!

གཞུང་ལས།

The root text says:

དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་འབད་པ་ཡིས༔ 
འབྱོངས་རྟགས་ཚངས་བུག་འབར་པ་དང་༔ 
མགོ་ན་ཆུ་སེར་ཟིལ་པ་ཕྲུམ༔ 
འཇག་མ་འདལ་གྱིས་ཚུགས་སོགས་འབྱུང་༔

“Through training like this repeatedly,
Signs of proficiency will arise: the brahma-aperture will swell;
The head will ache; a drop of serum, shining like dew, will appear;
And it will be possible to slowly insert a grass stalk.”

ཞེས་རྟགས་ཐོན་པར་སྦྱངས།

And so train until signs arise.

ཐུན་མཐར་སྤྱི་བོའི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཐིམ།

At the end of the session, the lineage gurus above the crown of your head dissolve into Amitābha.

འོད་དཔག་མེད་འོད་ཀྱི་རྣམ་པས་རང་ལ་ཐིམ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རང་སྐད་ཅིག་གི་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿདམར་པོ་གཡས་སུ་ཨཱཿདཀར་པོ་གཡོན་དུ་ནྲཱྀ་ལྗང་དུ་རྣམས་གསལ་བ་ལ་སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་ཐམས་ཅད་འདུས་པར་བསམ་ལ།

The form of Amitābha dissolves into you, causing you to instantly transform into the Buddha of Boundless Life and Wisdom. In your heart is a casket of the union of the sun and moon, the essence of saṃsāra and nirvāṇa. In its centre is a red hrīḥ, on the right is a white āh and on the left a green ṇṛ. Imagine that they gather all the longevity and potency of existence and peace.

ཨོཾ་གུ་རུ་ཨཱ་ཡུཿསིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨ་མཱ་ར་ཎ་ཛཱི་བནྟ་ཡི་སྭཱ་ཧཱ༔

om guru ayusiddhi hung | om amarani dziwentiyé soha

oṃ guru āyusiddhi hūṃ | oṃ amaraṇi jīvantaye svāhā

ཅི་རིགས་དང་། མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས།

Recite this as much as you can, and then recite the Dhāraṇī of the Hundred and Eight Names.

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om namo bhagawate | aparimita ayurjnana subinischita tejo rajaya | tathagataya arhate samyaksambuddhaya | tadyatha om punye punye maha punye | aparimita punye aparimita punya jnana sambharo pachite | om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha |

oṃ namo bhagavate aparimitāyur-jñāna-suviniścita-tejo-rājāya tathāgatāya arhate samyak saṃbuddhāya | tadyathā | oṃ puṇye puṇye mahā-puṇye 'parimita-puṇye 'parimita-puṇya-jñāna-saṃbhāropacite | oṃ sarva-saṃskāra-pariśuddhe dharmate gagana-samudgate svabhāva-viśuddhe mahā-naya-parivāre svāhā |

དེ་ལྟར་སྦྱངས་ཤིང་རྒྱུན་དུ་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །

Exert yourself in this training and maintain a daily or regular practice.

ཡང་།

The root text also says:

དེས་ནི་ཚེ་ལ་མི་གནོད་སྟེང་༔ 
རྟེན་འབྲེལ་བདེན་པས་ཚེ་གེགས་ཞི༔ 
གསང་སྔགས་ཐབས་ཀྱིས་ཆེ་བའི་ལམ༔ 
མ་བསྒོམས་སངས་རྒྱས་འཕོ་བའི་གནད༔ 
སྙིང་དང་མིག་ལས་གཅེས་པར་ཟུངས༔

“This will not damage your life.
In fact, due to the truth of interdependence, it will pacify obstacles to life.
This secret mantra path is superior in its methods,
So guard the crucial points of Transference: Buddhahood without Meditation
As dearer than your own heart or eyes!”

ཞེས་སོ། །འཆི་ཁ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་སོགས་ཁྲིད་ཡིག་གཞུང་དང་བླ་མའི་ཞལ་ལས་ཤེས་སོ། །

How to apply this practice at the moment of death can be understood from the commentaries and the oral instructions of your guru.

དེ་ལྟར་རྣམ་ཤེས་སྤར་བ་དང་རྒྱས་གདབ་གཉིས་ཀར་ཕཊ༔ བརྗོད་པ་ནི་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེ་ཚིག་གི་དགོངས་པ་སོར་བཞག་ཡིན་ལ། ཧིཀ་གིས་སྤར་ཞིང་རྗེས་སུ་ཕཊ༔ ཀྱིས་རྒྱས་གདབ་པ་ནི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་གི་དགོངས་པ་ཡིན་པས་གང་བྱེད་ཀྱང་འདྲའོ། །

Here, we recite “Phaṭ!” both when the consciousness shoots up and for the sealing, which is the wisdom intent of the treasure text’s vajra words. According to the guidance manual The Words of My Perfect Teacher, while your consciousness shoots up you say “Hik!” and later on you say “Phaṭ!” But whichever you do, it is similar.

གང་ལྟར་མཚན་དོན་མཐུན་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མོའི་སྔོན་འགྲོ་ལམ་ཁ་ཚང་དང་འཕྲད་པའི་སྐལ་ལྡན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱིས། དངོས་གཞི་རྫོགས་ཆེན་ཉམས་སུ་བླང་ལ་ཚེ་འདིར་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་ནས་བཙན་ས་ཟིན་པ་བྱུང་ན་རབ་དང་ཕུལ་དུ་གྱུར་བ་ལགས་མོད།

In any case, it would be best and most excellent if those fortunate ones who have encountered the entire path of the preliminary practices, with their profound instructions (the title of which accords with their content), were to actualize, through the practice of the main part of the Great Perfection, the deathless, original wisdom in this very life and maintain its stronghold.

མིན་ཀྱང་འཆི་ཁའི་གདམས་པ་འདི་ཙམ་ལའང་སྦྱང་གོམས་མ་སོང་བ། གདམས་པ་ཟགས་སུ་ཤོར་བའི་ཐ་ཆད་རྣམས་དང་། ལམ་མཐར་མ་ཕྱིན་པ་ཚོའི་བར་ཆད་དུ་གྱུར་ན་འཆི་ཁ་གཞན་ལ་རག་མ་ལུས་པ་ཞིག་ནི་ངེས་པར་དགོས་པས། སྔོན་འགྲོའི་དུས་ཀྱི་ཁྲིད་སྤྱང་ཁྲལ་སྤྲད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱུན་དུ་འཕོ་བ་ལ་སྦྱངས་གོམས་རེ་མཛད་ཐུབ་པ་ཕྱི་རབས་རྣམས་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་ཞུ་ན་རང་དོན་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་བཏང་སྙོམས་སུ་མི་བཞག་པར་མཛད་འཚལ།

Yet if you are unable to do so, and unable even to train and meditate on these instructions that pertain to the moment of death, then you will be in the worst position, having wasted the instructions. If you have not brought the path to completion and face obstacles to your life, then at the moment of death, in order to avoid being dependent on others, you are certainly in need of these instructions. Thus, I beseech with folded hands the next generations of practitioners: do not carry out the instructions of the preliminary practices as if paying taxes but practice them regularly or on a daily basis. Be aware that this is for your own sake and do not be indifferent about it!

གདམས་པ་འདིར་ཕྲད་སྐལ་ལྡན་གང་སུ་དག །
སྡུག་བདེན་འཆི་བདག་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཏེ། །
བདེ་སྟོང་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་གསུང་རྡོ་རྗེ། །
ཚེ་འདིར་མངོན་དུ་བྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

Fortunate ones who meet with these instructions
Will be victorious over the truth of suffering and the enemy of the Lord of Death.
May this become the cause for actualizing in this very life
The primordial, deathless vajra speech of bliss and emptiness!

 

ཞེས་ཀུན་ལ་ལྷག་བསམ་དཀར་བ། ཁོ་བོ་འགྲོ་འདུལ་པས་རྒྱུན་ཁྱེར་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབ་སྟེ་སྤར་དུ་སྒྲུབ་པས་སྨོན་པའི་གནས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་སྣང་བ་ཕྱོགས་ཀུན་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག། །།དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །

With the pure intention of benefitting others, I, Drodülpa, have composed and had published this liturgy for daily practice. May everything be accomplished exactly according to my aspirations, and may auspiciousness spread and flourish in all directions! Let there be virtue! Virtue! Virtue!

 

| Translated by Han Kop for the Longchen Nyintik Project, 2023. With many thanks to Khenchen Pema Sherab and Drupchen Dorje (Hélios Hildt).

 

Source: a 'dzom 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje. “pho ba ma bsgoms sangs rgyas rgyun gyi nyams len gter gzhung gi dgongs pa 'khrul med khrigs su bsdebs pa” in a 'dzom 'gro 'dul dpa' bo rdo rje'i gsung 'bum, Vol. 2 pp. 238–241. BDRC W1KG16648. Lhasa: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 2013.

 

Version: 1.0-20230404

  1. Khenchen Pema Sherab clarifies that the Hrīḥ syllable is above the green sphere, in the centre.
  2. Khenchen Pema Sherab says that it is also permissible to visualize Amitābha in the space in front of you, if you find that easier.
  3. Discovered by the treasure-revealer Nyida Sangye (14th century).
  4. The Sky Dharma (Namchö) revealed by Tertön Mingyur Dorje (1645–1667).
  5. Katok Dampa Deshek (kaH thog pa dam pa bde gshegs, 1122–1192)
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept