Rigdzin Düpa Lineage Prayer

Collections & Cycles › Longchen NyingtikRigdzin Düpa | Practices › Lineage Prayers | Tibetan MastersAdzom Gyalse Gyurme Dorje

English | བོད་ཡིག

Adzom Gyalse Gyurme Dorje

Rigdzin Düpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཀློང་སྙིང་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་བཞུགས།

The Jewel Necklace

A Prayer to the Lineage of the Gathering of Vidyādharas, from the Heart-Essence of the Vast Expanse

by Adzom Gyalse Gyurme Dorje

 

གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །

dömé gönpo chöku kuntuzang

Primordial protector, dharmakāya Samantabhadra,

ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་དང་། །

longchö dzokku garab dorjé dang

Saṃbhogakāya Garab Dorje,

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །

trulpé kuchok pema jungné la

And supreme nirmāṇakāya, Padmasambhava—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དབང་མཆོག་སྩོལ། །

solwa deb so jinlab wang chok tsol

To you I pray: grant your blessing and supreme empowerment!

 

རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་སྒྲུབ་སྡེ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི། །

gyagar pakyul drubdé kagyé kyi

To the eight supreme vidyādharas of the noble land of India,

དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུ་ཡི། །

ngödrub chok nyé yeshe long gu yi

Who gained the highest accomplishment through the sādhana classes of the Eight Great Maṇḍalas,1

ལྟ་བ་མངོན་གྱུར་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱད། །

tawa ngöngyur chok gi rigdzin gyé

And actualized the supreme view of the nine expanses of wisdom—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དབང་མཆོག་སྩོལ། །

solwa deb so jinlab wang chok tsol

I pray: grant your blessing and supreme empowerment!

 

གངས་ཅན་བོད་ཡུལ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །

gangchen böyul tsokyé dorjé yi

In the snowy lands of Tibet, Lake-Born Vajra2

སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོས་རྗེས་བཟུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །

mindrol zab mö jezung tuk kyi sé

Held you, his heart-disciples, in his care with the profound ripening and liberating instructions.

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་ལ། །

drubpé wangchuk jebang nyernga la

To the king and subjects, the twenty-five disciples, all accomplished masters,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དབང་མཆོག་སྩོལ། །

solwa deb so jinlab wang chok tsol

I pray: grant your blessing and supreme empowerment!

 

དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་བཞི་སྲུང་མཛད་ཡབ་ཡུམ་དང་། །

kyilkhor go zhi sung dzé yabyum dang

To the four gatekeepers and their consorts, who guard the boundaries of the maṇḍala,

རྩ་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས། །

tsa sum pawo khandro rabjam tsok

The infinite hosts of heroes and ḍākinīs of the Three Roots,

ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུབ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །

yeshe lé drub damchen gyatso la

And the ocean of wisdom and activity protectors who are bound under oath,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དབང་མཆོག་སྩོལ། །

solwa deb so jinlab wang chok tsol

I pray: grant your blessing and supreme empowerment!

 

ཟབ་གཏེར་མངའ་བདག་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་། །

zabter ngadak rigdzin jikme ling

To the sovereign of profound treasures, vidyādhara Jigme Lingpa,

སྨིན་གྲོལ་བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་དང་། །

mindrol kabab rigdzin gyüpa dang

Vidyādharas of the lineage who possess the transmissions that ripen and liberate,

ཁྱབ་བདག་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །

khyabdak drinchen tsawé lama la

And my gracious root guru, the omnipresent lord,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དབང་མཆོག་སྩོལ། །

solwa deb so jinlab wang chok tsol

I pray: grant your blessing and supreme empowerment!

 

ཀ་དག་གཞི་ཡི་ལྟ་བ་མངོན་དུ་གྱུར། །

kadak zhi yi tawa ngön du gyur

Bless me so that I may actualise the view of the primordially pure ground

ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་ལམ་གྱི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །

lhündrub nang zhi lam gyi tsal chen dzok

And perfect the path of the four visions of spontaneous presence.

དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

yingrik yermé drebu tarchin né

Having arrived at the result, the indivisibility of space and awareness,

དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dön nyi lhün gyi drubpar jingyi lob

Bless me, so that I may spontaneously accomplish the twofold benefit!

 

ཞེས་པའང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་ཀུན་བཟང་རང་གྲོལ་གྱི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་བརྒྱུད་འདེབས་བསྡུས་པ་འདི་མེ་སྤྲེལ་ལོ་བོད་ཟླའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་པས་བྲིས་པ་དགེའོ། །

I, Gyurme Dorje, wrote this concise lineage prayer to fulfil the wishes of Choktrul Rinpoche, Pema Kunzang Rangdrol,3 on the 10th day of the second month of the Fire Monkey year (1956). Let it be virtuous!

 

| Translated by Han Kop, for the Longchen Nyingtik Project, 2024.

 

Source: 'gyur med rdo rje. "klong snying rig ’dzin ’dus pa’i brgyud ’debs" In a 'dzoms rgyal sras 'gyur med rdo rje'i gsung 'bum. BDRC W1PD159426. 5 vols. [s.l.]: [s.n.], [n.d.]. Vol. 3: 19–20.

 

Version: 1.0-20240612

  1. Tib. Kagye.
  2. I.e., Padmasambhava.
  3. Pema Kunzang Rangdrol, aka Khalek Choktrul (1916–1984).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept