Great Compassion & Mahāmudrā in Union

Deities › Avalokiteśvara | Practices › Sādhanas | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Tibetan MastersChögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Chögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

Four-Armed Avalokiteśvara

༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བཞུགས།

The Method of Accomplishment of Ārya Avalokiteśvara

The Practice of Great Compassion & Mahāmudrā in Union

by Chögyal Pakpa

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ།

Oṃ svasti siddham!

བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

lama dang könchok sum la chaktsal lo

To the Guru and Three Jewels I bow.

སྟན་བདེ་བ་ལ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བསྡད་ལ།

Seated in [vajra] posture on a comfortable cushion:

བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི།

lama la kyab su chi

To the Gurus I go for refuge.

སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི།

sangye la kyab su chi

To the Buddhas I go for refuge.

ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི།

chö la kyab su chi

To the Dharma I go for refuge.

དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི།

gendün la kyab su chi

To the Saṅgha I go for refuge.

ཞེས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལན་གསུམ་བྱ།

Go for refuge three times.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ།

semchen tamché kyi döndu sangye tobpar ja

For the benefit of all beings I must attain buddhahood.

དེའི་དོན་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟབ་མོ་བསྒོམ་སྙམ་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ།

dé dön du ting ngé dzin zabmo gom

For that purpose I meditate on this profound meditative stabilization.

དེ་ནས།

Meditate on the Enlightenment Thought. Then say:

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ།

om sobhaw shuddhah sarwa dhama sobhawa shuddho hang

oṃ svabhāva śuddha sarva dharma svabhāva śuddho ‘ham

ཞེས་བརྗོད་པས་རང་གི་ལུས་མི་དམིགས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སངས་ཀྱིས་བསྒོམ།

Meditate on one's own body purified by un-objectified emptiness.

དེ་ནས་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ།

dené rangnyi kechik gi rinpoche tri pema dang dawé den gyi tengdu

From the state of emptiness, instantly above a jeweled throne, lotus and moon seat,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ།

tukjé chenpo kudok karpo

I [appear] as Mahākāruṇika, with a body white in colour,

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ།

zhal chik chakzhipa

One face, four arms.

ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས།

chak dangpo nyi tukkar talmo jar né

The first two hands are folded at the heart

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པར་བསྐུལ་བ།

sangye tamché la semchen gyi dön dzepar kulwa

Supplicating all buddhas to perform the benefit of beings.

གཡས་ཀྱི་འོག་མས་ཕྲེང་བ་དཀར་པོ་དང༌།

yé kyi ok mé trengwa karpo dang

The lower right holds a white mālā;

གཡོན་གྱི་འོག་མས་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཅས་པའི་པདྨ་འཛིན་པ།

yön gyi ok mé rinpoche dang chepé pema dzinpa

Lower left a jeweled lotus.

རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན། རྣ་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཞིང༌།

rinpoche ugyen na gyen gulgyen lasokpé rinpoche gyen tamché kyi gyen zhing

[Seated with the two feet in vajra posture], adorned with a crown of jewels, earrings, necklace, all the ornaments of jewels and the like,

དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ན་བཟའ་མནབས་པ།

darna tsok kyi naza nabpa

And wearing garments of various heavenly garments;

སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ།

ku lé özer pak tu mepa tröpé semchen gyi dön dzepa

From the body immeasurable rays of light shine forth accomplishing the benefit of beings.

སྤྱི་བོ་ན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངོ་བོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པས་དབུར་བརྒྱན་པ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུར་བསྒོམས་ལ་ཡིད་ཅུང་ཟད་གཟུང༌།

chiwo na sangye tamché kyi yeshe chik tu düpé ngowo ö pak tu mepé ur gyenpa nang la rangzhin mepa melong gi zuknyen tabur gom la yi chungzé zung

On the crown of the head, gathered into one, is the pristine awareness of all buddhas, Amitābha as a crown. Meditate on the lack of inherent nature of appearance, like the reflection in a mirror, meditate holding the mind for a while.

དེ་ནས་སྤྱི་བོའི་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་དམིགས་ནས།

dené chiwö ö pak tu mepa la mik né

Then, observe Amitābha on the crown of the head.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བདག་གི་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱང་ཞིང་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་མྱུར་དུ་རྒྱས་པ་དང༌།

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye tsé pak tu mepé dak gi dikpa dang dribpa tamché jang zhing sönam dang yeshe kyi tsok nyurdu gyepa dang

Bhagavan tathāgata arhat samyaksambuddha Amitāyus, I pray, purify all sins and obscurations and quickly increase the accumulations of merit and wisdom.

ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དམ་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

yangdakpé ting ngé dzin dampa gyü la kyé né nyurdu ngönpar dzokpar tsanggyawar jingyi lab tu sol

Give rise to a perfect excellent continuum of meditative concentration, quickly perfected and completely purified.

ཞེས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་གདབ།

Pray three times from the heart. Then, in accordance with the [following] think:

དེ་ནས་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཡིན་ལ།

dené dewa dang dukngal dang khorwa dang nya ngen lé depé tsawa tamché rang gi sem yinla

Happiness and suffering, saṃsāra and nirvāṇa, the root of all is one's own mind.

སེམས་དེའང་བརྟགས་ན་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་སུ་མ་གྲུབ།

sem dé ang tak nakha dok dang yib su ma drub

That mind, examined, is found to have no colour or shape;

གཅིག་དང་དུ་མ་ཡང་མ་ཡིན་པས་རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང༌།

chik dang duma yang mayinpé rang gi ngowö tong

[What is] not singular or plural is empty of intrinsic nature.

ངོ་བོ་མེད་པའི་དབང་གིས་གདོད་མ་ནས་སྐྱེ་བ་མེད་པས་དང་པོ་རྒྱུས་སྟོང༌།

ngowo mepé wang gi döma né kyewa mepé dangpo gyü tong

By the power of having no intrinsic nature in the beginning, being empty of a first cause, is non-production.

སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་སྡོད་པ་མེད་པས། བར་དུ་གནས་པས་སྟོང༌།

kyewa mepé chir döpa mepé bardu nepé tong

Because of non-production, without a first, the middle is empty of remaining.

གནས་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར་འཇིག་པ་མེད་པས་ཐ་མ་འགགས་པས་སྟོང་པས་གཞི་དང་རྩ་བ་མེད་ཅིང་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཞེས་སྤྲོས་པ་བཅད་ལ།

né gyu mepé chir jikpa mepé tama gakpé tongpé zhi dang tsawamé ching tröpa tamché dang dralwa namkha tabü zhé tröpa ché la

Because of not remaining, by non-disintegration, the middle is empty of ceasing. Without any basis or roots all [mental] elaborations are free like the sky.

མཚན་མ་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གང་ཡང་མི་བསྒོམ་ཞིང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པར་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ངང་ལ་ཡིད་ལྷོད་དེ་མཉམ་པར་གཞག

Meditate cutting elaborations, without any characteristics and conceptualizations, and practice with a relaxed mind, without mental engagement, in a state free of elaboration.

ཕྱི་ནས་གོམས་པ་དང༌།

chi né gompa dang

After familiarization,

སེམས་མི་འཕྲོ་ཞིང༌།

sem mi tro zhing

Without mental fabrication

ནང་དུ་གནས་པ་ཡུན་རིང་དུ་འབྱུང༌།

nang du nepa yün ring du jung

Abide within for a long time.

དེ་ནས་རང་གི་སྙིང་གར་ཧྲཱིཿབསྒོམས་པ་ལས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་འོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས་པས།

dené rang gi nyinggar hrih gompa lé ngak kyi trengwa ö kyi tsul du tröpé

Then meditate: in my heart from HRĪḤ, the mantra garland in the manner of light shines forth.

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་ནས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབ་ཅིང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པར་བསྒོམས་ནས།

sangye tamché kyi tukjé kul né dak la jin gyi lob ching semchen gyi dön dzepar gom né

The compassion of all the buddhas is invoked; they bless me and accomplish the benefit of beings.

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ།

om mani padmé hung

oṃ maṇi padme hūṃ

ཞེས་ཅི་ནུས་པ་བཟླ།

Recite as much as possible,

བཟླས་པ་ཚར་བ་དང༌། དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བསྔོའོ། །

After recitation, dedicate: “Through these roots of virtue may we attain the stage of buddhahood.”

སྤྱོད་ལམ་གྱི་ཚེ་རང་འདུག་པའི་གནས་བདེ་བ་ཅན་ཡིན་ལ།

At the time of daily activities one's place of dwelling is Sukhāvatī.

རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཞབས་དྲུང་ན་ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས་གནས་པ་ཡིན་སྙམ་པའི་བསམ་པ་དང་མི་འབྲལ་བར་བྱའོ། །

Oneself is an attendant of bhagavan Lord Amitāyus with the pride of being Lord Mahākāruṇika, never separate from thinking of the dwelling place.

དེ་ལྟར་རྟག་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱས་ན་ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་ཞིང་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་སྐྱེས་ནས་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །

Henceforth always perform the yoga; in this life and future lives, cutting obstacles, pacifying all, and in a future birth born in the realm of Sukhāvatī, to quickly become perfected with clear realization.

 

ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ། རྗེ་ས་སྐྱ་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་འདི་རང་གི་སློབ་མ་མོ་སྟོན་ཙ་གེ་ཇུ་འཕུར་ཞེས་བྱ་བས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། འཕགས་པས་མེ་ཕོ་བྱི་བའི་ལོ་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་སྐྱ་རྐ་མདོར་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ།། །།

The manner of practice of “Great Compassion and Mahāmudrā in Union,” this profound instruction of Lord Sakyapa was requested by my student Motön Tsage Zuphur. These brief words were written by Pagpa in the Male Fire Mouse year [1276], fourth month, eighth day.

 

| Translated by Jeff Watt, Vancouver, B.C. January 14, 1995. Revised May 18, 1999. Revised October 2008. First published on Lotsawa House, 2021.

 

Source: Sa skya pa'i bKa' 'Bum, vol.7, page 70-1-4. sGrub Thabs Kun bTus, vol.3, fol.2–5.

 

Version: 1.0-20210903

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept