Dhāraṇī of Parṇaśavarī

Deities › Parṇaśavarī | Literary Genres › Dhāraṇī | Practices › Sickness & Healing | Tibetan MastersChögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

English | བོད་ཡིག

Chögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

Parṇaśavarī

༄༅། །ལྷ་མོ་ལོ་མ་གྱོན་མའི་གཟུངས་བཞུགས། །

Dhāraṇī of Goddess Parṇaśavarī

from the Collected Sakya Recitations

 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ཡི། །

gyalwa kün gyi yeshe gyuma yi

Miraculous manifestation arising from

ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ལས་བྱུང་བའི། །

chotrul nampar trulpa lé jungwé

The magical wisdom of all the victorious ones,

ལྷ་མོ་གང་གིས་སྒྲུབ་པོའི་ནད་གདོན་བགེགས། །

lhamo gang gi drubpö nedön gek

Goddess who pacifies all disease, harmful influences, and misfortunes

ཀུན་ཏུ་ཞི་མཛད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

küntu zhidzé ma la chaktsal lo

Of practitioners, to you I offer homage!1

 

ཨོཾ་པི་ཤཱ་ཙི་པརྞ་ཤ་བ་རི་སརྦ་ཛྭ་ར་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡེ་སྭ་ཧཱ།

om pishatsi parna shawari sarwa dzora prashamanayé soha

oṃ piśāci-parṇa-śavari sarva-jvara-praśamanaye svāhā

 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through this merit, may I swiftly

ལོ་མ་གྱོན་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

loma gyönma drub gyur né

Attain the realization of Parṇaśavarī, and thereby

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

Every single being without exception

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

Reach that state of perfection too.

 

ས་སྐྱ་པའི་ཞལ་འདོན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།། །།

Extracted from the Collection of Sakya Recitations.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2020

  1. These lines are taken from Praise of the Noble Goddess Parṇaśavarī (rJe btsun ri khrod lo ma can gyi bstod pa) by Chögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen.