Dhāraṇī of Parṇaśavarī

Deities › Parṇaśavarī | Literary Genres › Dhāraṇī | Practices › Sickness & Healing | Tibetan MastersChögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

English | བོད་ཡིག

Chögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

Parṇaśavarī

༄༅། །ལྷ་མོ་ལོ་མ་གྱོན་མའི་གཟུངས་བཞུགས། །

Dhāraṇī of Goddess Parṇaśavarī

from the Collected Sakya Recitations

 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ཡི། །

gyalwa kün gyi yeshe gyuma yi

Miraculous manifestation arising from

ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ལས་བྱུང་བའི། །

chotrul nampar trulpa lé jungwé

The magical wisdom of all the victorious ones,

ལྷ་མོ་གང་གིས་སྒྲུབ་པོའི་ནད་གདོན་བགེགས། །

lhamo gang gi drubpö nedön gek

Goddess who pacifies all disease, harmful influences, and misfortunes

ཀུན་ཏུ་ཞི་མཛད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

küntu zhidzé ma la chaktsal lo

Of practitioners, to you I offer homage!1

 

ཨོཾ་པི་ཤཱ་ཙི་པརྞ་ཤ་བ་རི་སརྦ་ཛྭ་ར་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡེ་སྭ་ཧཱ།

om pishatsi parna shawari sarwa dzora prashamanayé soha

oṃ piśāci-parṇa-śavari sarva-jvara-praśamanaye svāhā

 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through this merit, may I swiftly

ལོ་མ་གྱོན་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

loma gyönma drub gyur né

Attain the realization of Parṇaśavarī, and thereby

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

Every single being without exception

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

Reach that state of perfection too.

 

ས་སྐྱ་པའི་ཞལ་འདོན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།། །།

Extracted from the Collection of Sakya Recitations.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2020

  1. These lines are taken from Praise of the Noble Goddess Parṇaśavarī (rJe btsun ri khrod lo ma can gyi bstod pa) by Chögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept