Youthfulness Gained

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English | བོད་ཡིག

Chokgyur Dechen Lingpa

Three Deities of Long Life

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་བརྟན་བཞུགས་བདེན་ཚིགས་སུ་བསྩལ་བ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེར་གྲུབ་པའི་ལང་ཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Youthfulness Gained in Vajra-like Immortality

Verses of Truth for the Long Life of the Perfect Masters

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྐུ་མཆོག་འགྱུར་མེད་རྣམ་སྣང་ཚེ་ཡི་རྒྱལ། །

om ah hung, ku chok gyurmé namnang tsé yi gyal

Oṃ āḥ hūṃ. The supreme body, unchanging, is Vairocana, longevity's king,

གསུང་མཆོག་འགགས་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་བདག །

sung chok gakmé pema tsé yi dak

The supreme speech, unceasing, is the lotus lord of life,

ཐུགས་མཆོག་འཁྲུལ་མེད་མི་བསྐྱོད་ཚེ་མཐའ་ཡས། །

tuk chok trulmé mikyö tsé tayé

The supreme mind, unerring, is Akṣobhya with life beyond limit,

ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་པ། །

yönten lhündrub trinlé tokmépa

Together with those of spontaneous qualities and unhindered activity,

རཏྣ་ཀརྨ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །

ratna karma tsé yi lhatsok nam

The hosts of long-life deities from the ratna and karma families—

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lamé kutsé tenpar jingyi lob

Grant your blessings, so that this master's life may be secure!

ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། །

om amarani dziwentiyé soha

oṃ amāraṇi jīvantaye svāhā

 

གནས་མཆོག་རྣམ་དག་འཆི་མེད་རྟག་པའི་ཞིང༌། །

né chok namdak chimé takpé zhing

In the supreme place, utterly pure, a realm of deathlessness and eternity,

འཇིགས་བྲལ་སེང་གེའི་བཏེགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཁྲིར། །

jikdral sengé tekpé dorjé trir

Is a vajra throne supported by the lions of fearlessness,

རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད། །

tsawé lama orgyen tsepakmé

Upon which the root guru appears in the form of Orgyen of Boundless Life,

སྐུ་ཡི་འོད་ཀྱིས་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་བསྡུས། །

ku yi ö kyi khordé tsechü dü

Drawing in the vital nectar of saṃsāra and nirvāna with light from his body—

རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཚེ་དབང་བསྐུར། །

gyalwa sé dang chepé tsewang kur

May the victorious ones and their heirs grant the long-life empowerment,

འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

jalü dorjé ku ru drubpar shok

So that you gain accomplishment in the rainbow body's indestructible form!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿསརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

om ah hung benza guru pema siddhi ayukhé hung droom nri dza sarva siddhi pala hung ah

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi āyuṣe hūṃ bhrūṃ ṇrī jaḥ siddhi phala hūṃ āḥ

 

བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ། །

daknyi palchen dorjé zhönnü ku

I appear in the form of the awesome heruka, Vajrakumāra,

སྐུ་ལས་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་སྤྲོས། །

ku lé séchok trulpa drangmé trö

And from my body send out countless Supreme Son emanations,

བར་ཆད་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་བསྒྲལ། །

barché dragek tamché nyurdu dral

Who swiftly liberate all obstacles, enemies and obstructing forces.

བླ་མའི་སྐུ་དགྲ་བསྒྲལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

lamé ku dra dralwé sönam kyi

Through the merit of liberating all who are hostile to the guru's form,

བདག་ཀྱང་བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་རྒྱལ། །

dak kyang barché dü kyi yul lé gyal

May I too be victorious in the battle over the obstructing maras,

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་བར་ཤོག །

shedrub tenpé gyaltsen drengwar shok

And raise the victory banner for the study and practice of the teachings!

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། །

om benza kili kilaya sarva bighanen bam hung pé

oṃ vajra kīli kīlaya sarva vighnān baṃ hūṃ phaṭ

 

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱོན། །

jetsün drolma dün gyi namkhar jön

The noble lady Tārā appears in the sky before me,

ཨུཏྤལ་དཔལ་བེའུའི་ཉི་མ་འཆར་ཁའི་འོད། །

utpal palbeü nyima char khé ö

With utpala flower and endless knot, radiant as the rising sun,

བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་རྣམས་ལ་ཕོག་པ་ཡིས། །

dakchak pönlob nam la pokpa yi

And as her light shines on us all, teacher and disciples,

འདོད་པའི་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་འགྲུབ། །

döpé dön nam tamché nyurdu drub

May all our aims and wishes swiftly be fulfilled,

འཆི་བ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ནས། །

chiwa mepa dorjé sok drub né

And, gaining the indestructible force of deathless life,

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང༌། །

sangye tenpa yün ring nepa dang

May we always uphold the teachings of the Buddha,

འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་བདེ་སྤེལ་བར་ཤོག །

drowa nam la pendé pelwar shok

As we bring ever greater benefit and happiness to all beings!

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་སིདྡྷིཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

om tare tuttare ture sarva arta siddhi siddhi kuru soha

oṃ tāre tuttāre ture sarva artha siddhi siddhi kuru svāhā

 

ཞེས་པ་འདི་ནི་སྐྱབས་མགོན་ཞྭ་དམར་ནག་སོགས་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་དག་གི་འདྲེན་མཆོག་ཐམས་ཅད་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། འཇམ་མགོན་བླ་མས་བདག་ཕ་བུ་བླ་ཕུར་སྦྲགས་མ་ཞིག་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་གསུངས་པས། འཕྲལ་མཁོ་གྲྭ་ཚང་གི་འདོན་རྒྱུར་བྲི་འདུན་ཡོད་པའི་ཞོལ། སྐྱབས་མགོན་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀྱི་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྒོ་ནས་ཡུན་འཚོའི་རྟེན་འབྲེལ་གནང་བའི་ཡ་མཚན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བའི་སྐབས་སུ། བདག་གིས་ཀྱང་སྐྱེལ་ལན་གི་ཚུལ་དུ་ཞབས་བརྟན་དུ་ཕུལ་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །

This was written for the long life of all supreme guides—those great beings, such as the Red and Black Hat lords of refuge, who uphold the teachings—and because the Jamgön Lama said that we, father and son, should have a practice that combines Guru and Kīlaya. More immediately, I had a wish to write something for the monks to chant, and, when the lord of refuge, Situ Rinpoche, together with his disciples, created the most wondrous circumstances for my longevity through the practice of Lamé Tukdrup Yishyin Norbu (“The Guru's Wisdom Mind Practice: A Wish-Granting Jewel”), I offered this as a long-life practice in response. May it be beneficial!

 

| Rigpa Translations, 2015.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept