Calling the Guru From Afar

Practices › Calling the Guru from Afar | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Dilgo Khyentse Rinpoche

༄༅། །བླ་མ་རྒྱང་འབོད།

Calling the Guru From Afar

by Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche

 

ཨ་ཧོ།

a ho

Aho!

སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་རང་བྱུང་དང་པོ་ཡི་སངས་རྒྱས། །

sizhi khyabdak rangjung dangpo yi sangye

Primordial Buddha, self-arisen and pervading both saṃsāra and nirvāṇa,

འོད་གསལ་སྐུ་དང་ཡོན་ཏན་མི་ཟད་པའི་འབྱུང་གནས། །

ösal ku dang yönten mizepé jungné

You are the inexhaustible source of both the kāyas and qualities of luminosity;

ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་བརྡལ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་གྱི་སྟོན་པ། །

chöying khyabdal yeshe kuchen gyi tönpa

Teacher possessed of the wisdom kāya that pervades the dharmadhātu—

ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་མཁྱེན་ནོ། །

chökü lama dorjé tuk chok tsal khyen no

Dharmakāya guru, Dorje Tukchok Tsal, care for me!

 

རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་རོལ་གྱི་བཀོད་པ། །

rabjam kyilkhor gyatsö namrol gyi köpa

Magically you emanate and reabsorb

བསམ་ཡས་སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་བྱེད་པོ། །

samyé tro dang duwé chotrul gyi jepo

An infinite display of maṇḍala forms that defy the imagination,

བདེ་སྟོང་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཐིག་ལེ་རུ་ཤར་བ། །

detong pogyur mepé tiklé ru sharwa

Arising as the bindu of unchanging bliss and emptiness—

ལོངས་སྐུའི་བླ་མ་པདྨ་དབང་ཆེན་རྩལ་མཁྱེན་ནོ། །

longkü lama pema wangchen tsal khyen no

Saṃbhogakāya guru, Pema Wangchen Tsal, care for me!

 

མ་ལུས་སྲས་དང་བཅས་པའི་རྒྱལ་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས། །

malü sé dang chepé gyal kün gyi trinlé

The activity of all the victorious buddhas and their offspring blossomed

འཇམ་མགོན་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་མཚན་དཔེ་རུ་བཞད་པས། །

jamgön palden lamé tsenpé ru zhepé

As the major and minor signs of this glorious master, Gentle Protector,

རིས་མེད་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་འདོད་པ་རུ་འཇོ་མཛད། །

rimé tendrö getsen döpa ru jo dzé

Whose unbiased benefit of the teaching and beings fulfils all wishes—

སྤྲུལ་སྐུའི་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་དེ་མཁྱེན་ནོ། །

tulkü lama khyentsé özer dé khyen no

Nirmāṇakāya guru, Khyentse Özer, care for me!

 

བཀའ་དྲིན་མཚུངས་ཟླ་བྲལ་བའི་དྲིན་ཆེན་གྱི་བླ་མ། །

kadrin tsungda dralwé drinchen gyi lama

Guru of supreme kindness, your tenderness is beyond compare.

འབྲལ་མེད་སྤྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་རྟག་པ་རུ་བཞུགས་ནས། །

dralmé chitsuk gyen du takpa ru zhuk né

May I never be separated from you: forever adorn my crown!

དགོངས་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་ཟབ་མོའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་སྣང་བ། །

gonggyü jinlab zabmö nyinjé kyi nangwa

May the blessings of your profound illuminating wisdom

མྱུར་དུ་སྙིང་ལ་ཕོབ་ཅིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར། །

nyurdu nying la pob chik yeshe kyi wangkur

Transfer swiftly to my heart: pray bestow wisdom’s empowerment!

 

དད་དང་སྙིང་རྗེ་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་ཀྱིས་རྒྱུད་དུལ། །

dé dang nyingjé ngejung changsem kyi gyü dul

May my mind be tamed by faith, compassion, renunciation and bodhicitta;

བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པ་མཐར་སོན་དབང་བཞི་ཡི་ལམ་གྱིས། །

kyé dang dzokpa tarsön wang zhi yi lam gyi

May I master generation and perfection phases, complete the path of the four empowerments,

མཐར་ཐུག་གདོད་མ་ཆོས་སྐུའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་འགོད་པས། །

tartuk döma chökü gyaltab la göpé

And win the royal domain of the primordial dharmakāya—

ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །

tuk yi chik tu drepar jin gyi rang lob shik

Bless me that my mind may merge with your omniscience!

 

ཅེས་བསྒྲུབ་བརྩོན་སྣེའུ་གདོང་བན་ཚང་བླ་མས་བསྐུལ་ངོར་བླ་མའི་གཟུགས་བརྙན་མངྒ་ལས་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག  །མངྒ་ལཾ།

In response to a request made by an earnest practitioner, Neudong Bentsang Lama, Maṅgala Śrībhūti, who is a mere reflection of a lama, penned this. May it prove meritorious and meaningful. Maṅgalaṃ!

 

| Translated by Sean Price, 2021. © Shechen. Reproduced with permission.

 

Source: bkra shis dpal 'byor. "bsgrub brtson sne'u gdong ban tshang bla mas bskul ngor mdzad pa/ a ho/ srid zhi'i khyab bdag sogs/" in gsung 'bum/_rab gsal zla ba. TBRC W21809. 25 vols. Delhi: Shechen Publications, 1994. Vol. 2: 247b–248a.

 

Version: 1.0-20210916

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept