Yangthang Rinpoche Long-Life Prayer

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche | Tibetan MastersYangthang Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Domang Yangthang Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

Prayer for the Long Life of Yangthang Rinpoche

by Kyabjé Dilgo Khyentsé Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི།

om swasti

Om svasti!

སྔ་འགྱུར་ཀུན༵་བཟ༵ང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྲོལ། །

ngagyur kunzang tuk kyi tenpé sol

You uphold the tradition of the Ancient Translations, the heart-teachings of Samantabhadra,

འཇིག༵ས་མེད༵་ཐུགས་བསྐྱེད་སྟོབས་ཀྱིས་འཛིན་པ་ལ། །

jikmé tukkyé tob kyi dzinpa la

Through the strength of your fearless mind of bodhicitta,

བདེ༵་བ་ཆེན༵་པོ་པདྨས་བྱིན་བརླབ་པ། །

dewa chenpo pemé jin labpa

And were blessed by Padmasambhava, Guru of Great Bliss—

འོད༵་གས༵ལ་རྡོ༵་རྗེ༵་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །

ösal dorjé kal gyar tsozhé sol

Ösal Dorjé, 'Indestructible Clear Light', we pray that you may live for a hundred aeons!

 

ཅེས་པའང་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའོ། །

This was composed by Gyurmé Tekchok Tenpé Gyaltsen.

 

| Rigpa Translations

 

Version: 1.3-20221222

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept