Supplication to Milarepa

Practices › Prayers | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche | Tibetan MastersMilarepa

English | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Milarepa

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྗེ་བཙུན་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསོལ་འདེབས།

Supplication to Milarepa

by Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche

 

དག་པའི་རྩ་ཁམས་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱར་སྨིན། །

dakpé tsa kham lha yi chakgyar min

Your pure channels and elements ripened as the mudrā of the deity;

སྲོག་རྩོལ་གཞོམ་བྲལ་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་གསུང༌། །

soktsol zhomdral dorjé na dé sung

Your speech, through prāṇāyāma, is the indestructible nāda;

བདེ་ཆེན་ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བཞིས་མྱོས་པའི་ཐུགས། །

dechen lhenkyé ga zhi nyöpé tuk

And your mind, through the experience of the four joys, is co-emergent bliss.

རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

jetsün zhepa dorjér solwa deb

Lordly Shepa Dorje, I supplicate you.

 

སྲིད་པར་ཞེན་ལོག་ཆོས་བརྒྱད་འཆིང་ལས་གྲོལ། །

sipar zhenlok chö gyé ching lé drol

Having given up addiction toward existence, let me be freed from the shackles of the eight worldly concerns.

མོས་གུས་ཚད་བྱིན་བླ་མ་སངས་རྒྱས་མཐོང༌། །

mögü tsé jin lama sangye tong

With perfect respect, may I receive your blessings and see the guru as a buddha;

དབེན་པར་རྩེ་གཅིག་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །

wenpar tsechik drubpé naljor gyi

And, with single-pointed accomplishment of yoga in isolated places,

སྐུ་བཞིའི་བཙན་ས་ཚེ་འདིར་ཟིན་པར་མཛོད། །

ku zhi tsensa tsé dir zinpar dzö

May I seize the throne of the four kāyas in but a single lifetime.

 

ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་མགོན་ཁྱོད་དགྱེས་པའི་ཞིང༌། །

namzhik tsé pö gön khyö gyepé zhing

When my time comes, may I be born in your joyful buddha-field, my protector –

རང་སྣང་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཚལ་སྐྱེས་ཏེ། །

rangnang ngönpar gawé tsal kyé té

The natural manifestation of the pleasant realm, Manifest Joy.

འབྲེལ་ཐོག་མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན། །

drel tok khakhyab yichen gyatso kün

Then, having awakened there, may I lead all the infinite beings

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གོ་འཕང་འགོད་ནུས་ཤོག །

naljor wangchuk gopang gö nü shok

With whom I have a connection to the state of the mighty yogin.

 

ཅེས་པའང་དཔལ་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་སྙིང་གི་ནོར་བུར་འཆང་བའི་ཁྱེའུ་ཆུང་མངྒ་ལའི་དད་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་བྱུང་བའོ།། །།

This arose out of the ocean-like faith of the childlike Maṅgala, who cherishes the liberated life of the great and glorious adept as a jewel within his heart.

 

| Translated by Sean Price, 2022.

 

Source: bkra shis dpal 'byor. "rje btsun bzhad pa'i rdo rje'i gsol 'debs" in gsung 'bum/_rab gsal zla ba. 25 vols. Delhi: Shechen Publications, 1994 (BDRC W21809). Vol. 3: 33b–34a.

 

Version: 1.1-20220316

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept