Prayer to Dilgo Khyentse Rinpoche

Practices › Prayers | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Dilgo Khyentse Rinpoche

༄༅། །དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས།

A Prayer to Dilgo Khyentse Rinpoche

by Dilgo Khyentse Rinpoche

 

ཀུན་ཁྱབ་འགྱུར་མེད་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

künkhyab gyurmé rangjung dorjé sem

You reveal the natural state of self-arisen Vajrasattva,

གནས་ལུགས་སྟོན་མཛད་ཐེག་མཆོག་རྫོགས་པ་ཆེའི། །

neluk töndzé tekchok dzogpa ché

All-pervasive and unchanging, and hoist the sublime victory-banner

རྩ་བ་ཡན་ལག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག །

tsawa yenlak tenpé gyaltsen chok

Of the root and branch teachings of the Great Perfection, supreme among vehicles—

སྒྲེང་མཛད་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dreng dzé palden lamar solwa deb

Glorious guru, to you I pray!

 

ཞེས་པའང་རྒྱལ་དབང་པདྨའི་ཕྲིན་ལས་པ་ཟབ་གཏེར་སྤྱོད་པ་པད་རྒྱལ་གླིང་པས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བཞིན་རང་ཉིད་ཀྱི་བརྗོད་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག། །།

I (Dilgo Khyentse) spoke this myself in accordance with a request from Pegyal Lingpa, a practitioner of profound treasures and upholder of the enlightened activities of Padmākara, king of the victorious ones. May its meaning be actualized!

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2021.

 

Source: rab gsal zla ba. "nyid kyi gsol 'debs kun khyab 'gyur med rang byung rdo rje sogs//." In gsung 'bum/_rab gsal zla ba. BDRC W21809. Vol. 3: 138–139

 

Version: 1.0-20210706

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept