Long-Life Prayer for Dzongsar Khyentse Rinpoche

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche | Tibetan MastersDzongsar Khyentse Rinpoche

English | Español | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, 1968

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།

Sweet Song of Vajra Immortality: A Prayer for Long Life

by Dilgo Khyentse Rinpoche

 

འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར།    །

chimé yeshe dorjé gyutrul gar

Through the power and blessings of the deathless life and wisdom

འཆི་མེད་ཕྱོགས་དུས་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོ་ཡི།    །

chimé chok dü kyabné gyatso yi

Of an ocean of deathless sources of refuge throughout space and time,

འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཐུ་བྱིན་གྱིས།    །

chimé tsé dang yeshe tu jin gyi

Illusory dance-like manifestations of deathless vajra wisdom,

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་བདེན་ཚིག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག  །

chimé dorjé dentsik drub gyur chik

May these deathless vajra words of truth be accomplished.

 

འཇ༵མ་དཔལ་དབྱང༵ས་སོགས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི།    །

jampal yang sok sé ché gyal kün gyi

The wise knowledge and love of all the Victorious Ones and their heirs,

མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་རིས་མེད་ཐུབ༵་བསྟན༵་སྲོག  །

khyentsé yeshe rimé tubten sok

Including Mañjughoṣa, vital force of the Sage’s nonsectarian teachings,

ཟབ་རྒྱས་ཆོས༵་ཀྱི༵་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཉིད།    །

zabgyé chökyi shingta chenpo nyi

Magnificent champion of the Dharma, which is so profound and vast,

ཕྲིན་ལས་རྒྱ༵་མཚོའི༵་མཐར་ཁྱབ་ཞབས་བརྟན་གསོལ།    །

trinlé gyatsö tar khyab zhabten sol

With your activity as far-reaching as the ocean, may your life be long.

 

གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་རྫོགས།    །

sen sam gompé yönten tadak dzok

May all your qualities of study, contemplation and meditation be perfected,

ཡོངས་རྫོགས་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་མཛད་ཅིང་།    །

yongdzok gyalten dzin kyong pel dzé ching

May you uphold, preserve and propagate Buddha’s teachings in their entirety,

མཐའ་ཀླས་གདུལ་བྱའི་རེ་བ་ཆོས་བཞིན་སྐོང་།    །

talé duljé rewa chö zhin kong

May you fulfil the wishes of infinite disciples in accordance with the Dharma,

འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་རྟག་བཞུགས་གསོལ།    །

dzamling dzepé gyen du tak zhuk sol

And may you remain forever, an ornament enhancing the beauty of the world.

 

ཅེས་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ།  ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མིང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་དུ་འབོད་པས་༧ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་གསོལ་དང་མཐུན་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་དབང་ཆེན་སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་སྐུ་ཚབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་མདུན་གསོལ་སྨོན་རྩེ་གཅིག་པས་བྲིས་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག  །དགེའོ།    །དགེའོ།    །དགེའོ།།    །།

Thus, the servant who delights the Mañjughoṣa Guru, an heir of the Lake-Born Victor, who is called Pema Garwang Do-ngak Lingpa, or, as he is widely known, Tashi Paljor, wrote this long-life supplication with single-pointed prayer and aspiration on the tenth day of the monkey month in the powerful Monkey year, in the presence of the wish-fulfilling jewel-like kutsab Ngödrup Palbar,1 in accordance with the name that has been bestowed by Sakya Daktri Rinpoche. May it be accomplished! Let it be virtuous! Let it be virtuous! Let it be virtuous!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: Dil mgo mkhyen brtse. "zhabs brtan gsol 'debs 'chi med rdo rje’i dbyangs snyan." In 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012 (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 573

 

Version: 1.0-20221025

  1. For more information on this statue see https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/sacred-substances-statues-history
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept