Beautiful Garland of Flowers

Practices › Prayers | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Trinle Özer

English | 中文 | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Trinle Özer

Jigme Trinlé Özer, the First Dodrupchen

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྫོགས་ཆེན་པ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཉུང་བསྡུས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས་བཞུགས།

Beautiful Garland of Flowers

A Brief Prayer to the Successive Incarnations of Dzogchenpa Changchub Dorje1

by the First Dodrupchen, Jigme Trinlé Özer

 

ན་མོ་ཤྲཱི་གུ་ར་ཝེ།

namo shri gurawé

Namo śrī-gurave!

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ་ཡི། །

deshek nyingpo kün jé gyalpo yi

The essence of the sugatas, the all-creating sovereign,

སྲིད་ཞི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཕྱིར་རིགས་དྲུག་འགྲོ། །

sizhi yong la khyab chir rik druk dro

Pervades the whole of existence and peace, and therefore

ཀུན་བཟང་ཉིད་ལས་མི་གཞན་དེ་ཡི་ཕྱིར། །

kunzang nyi lé mi zhen dé yi chir

Beings of the six classes are not other than Samantabhadra.

འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པས་ཕྱག་བགྱི་འོ། །

khordé nyamnyi tokpé chak gyi’o

Thus, realizing the equality of saṃsāra and nirvāṇa, I pay homage.

 

ཨེ་མ།

ema

Ema!

གདོད་ནས་རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཉིད་དེ། །

döné namdak changchub semnyi dé

Bodhicitta is and always has been utterly pure—

དམྱལ་མེས་མ་ཚིག་པྲེ་ཏས་མ་ཕོངས་ཤིང་། །

nyal mé ma tsik tré té ma pong shing

Unburnt by the fires of hell, undiminished among pretas,

དུད་འགྲོས་མ་འཐོམ་བདུད་སྡེས་མ་ཐུལ་བའི། །

düdrö ma tom dü dé matulwé

Undimmed among animals, unconstrained by demons.

སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་འབྲེལ་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

tongnyi nyingjé drel der solwa deb

To this union of emptiness and compassion, I pray.

 

དེ་ལས་མཆེད་པའི་སྒྱུ་མའི་རྣལ་འབྱོར་པ། །

dé lé chepé gyumé naljorpa

Therefrom, you manifested as the illusory yogi

འདས་དུས་བསྐལ་པར་ལུང་བསྟན་རྡོ་རྗེ་དང་། །

dé dü kalpar lungten dorjé dang

Of a bygone aeon, Lungten Dorje,

སྐུ་གསུམ་ཞིང་དུ་མ་ངེས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས། །

ku sum zhing duma ngé natsok zuk

And took various forms throughout the three-kāya realms;

གཉིས་ལྡན་འོག་ཏུ་བྲམ་ཟེ་དཔལ་རབ་ལྡན། །

nyiden oktu dramzé pal rabden

You who were the brahmin Pal Rabden during the second age

བོད་རྗེ་སྙན་ཤལ་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

bö jé nyen shal gyalpor solwa deb

And the Tibetan lord, King Tori Nyenshel, to you I pray.

 

ཁྲི་སྲོང་སྲས་གྱུར་མུ་རུབ་བཙད་པོ་དང་། །

trisong sé gyur mu rub tsepo dang

You who were Murub Tsepo, son of Tri Songdetsen,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་བསམ་གཏན་པ། །

tukjé chenpö naljor samten pa

Yogi of the Great Compassionate One, Samtenpa,

དྭགས་སྟོད་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་ཞེས། །

dak tö ngakchang dorjé rabten zhé

Mantra-holder of upper Dakpo, Dorje Rabten,

བུདྡྷ་དྭི་བར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

buddha diwar ché la solwa deb

As well as Buddhadvīpa2—to you I pray.

 

ཚ་རོང་ཆུ་མཚོར་ནཱ་གའི་སེམས་དཔའ་ཆེ། །

tsa rong chu tsor nagé sempa ché

You who were a great hero of the nāgas in Tsarong’s lake,

ཡུལ་དེའི་དཔོན་བླ་སྙིང་པོ་སྣང་མཛད་དང་། །

yul dé pön la nyingpo nang dzé dang

And the same region’s Pönla Nyingpo Nangdzé,

རྡོ་ཡུལ་སྟོད་དུ་སོ་སྐྱེ་འཕགས་པའི་ཚུལ། །

do yul tö du sokyé pakpé tsul

Who, in the upper Do Valley, appeared as an exalted one,

ཀུན་བཟང་གཞན་ལ་ཕན་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

kunzang zhen la pen der solwa deb

Kunzang Shenpen—'Ever-Excellent Benefactor'—to you I pray.3

 

གཞན་ཡང་དཀར་ནག་ལས་ཀྱི་ཚོན་སྣ་ཡིས། །

zhenyang karnak lé kyi tsön na yi

Although individual forms, beyond expression, may appear tainted

སྦགས་པའི་རང་གཟུགས་བརྗོད་པའི་མཐར་འདས་ཀྱང་། །

bakpé rang zuk jöpé tar dé kyang

By the various shades of good and bad actions,

བྱང་སེམས་དངུལ་ཆུ་དམན་དྲིས་མ་གོས་པའི། །

changsem ngulchu men dri magöpé

Bodhicitta, like mercury, remains unsullied by any flaw.

ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

pendé tsalak dé la solwa deb

To this root and branch of benefit and happiness, I pray.

 

འདི་འོག་ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་རོལ་རྩལ་ལས། །

di ok tingdzin nam sum roltsal lé

Hereafter, through the play of the three samādhis,

སྐུ་གསུམ་སྟོན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཕོ་ཉ་བ། །

ku sum tönpé trinlé ponya ba

You will appear as an emissary of the three-kāya teacher,

སྣ་ཚོགས་འཕྲུལ་གྱི་བྱེད་པོ་ཕན་བདེའི་བདག །

natsok trul gyi jepo pendé dak

A forger of diverse miracles and a master of wellbeing.

ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

püntsok jungné dé la solwa deb

To this Puntsok Jungné, 'Source of Excellence', I pray.4

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ་ནུས་ཀྱིས། །

detar solwa tabpé tu nü kyi

Through the force of praying in this way,

སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བར་བླ་མ་དམ་པ་དང་། །

kyewé trengwar lama dampa dang

May I never be apart from the noble guru throughout successive rebirths.

འབྲལ་མེད་རིམ་དགུའི་ཐེག་པར་ལོངས་སྤྱོད་ནས། །

dralmé rim gü tekpar longchö né

May I savour the nine successive vehicles

ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་དཔལ་ཡོན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །

sa chu lam ngé palyön tarchin shok

And perfect the splendour of the five paths and ten stages.

 

འདི་ཉིད་ཟེ་ཆེན་གྱི་དབུ་མཛད་འཇིགས་མེད་ཆོས་དར་གྱིས་བསྐུལ་ངོར། ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་གྱིས་བྲིས་པ་ཀུན་ཏུ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག དགེའོ།། །།

In response to a request from Shechen’s chant master (umdzé), Jigme Chödar, this was written by Kunzang Shenpen. May it bring universal virtue! It is excellent!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2022

 

Source: rdo grub chen 01 ʼjigs med ʼphrin las ʼod zer. "skye phreng gsol 'debs me tog phreng ba" in gsung ʼbum ʼjigs med phrin las ʼod zer. 10 vols. [Khren tuʼu]: [bla ma bsod dar], 2014. Vol. 9: 381–383

 

Version: 1.1-20220315

  1. Changchub Dorje (byang chub rdo rje) is one of the First Dodrupchen Rinpoche’s several names.
  2. i.e., Sangye Lingpa (1340–1396).
  3. Kunzang Shenpen (kun bzang gzhan phan) is another of the First Dodrupchen Rinpoche’s several names; it was given to him by the Second Shechen Rabjam, Kunzang Namgyal (1713–1769).
  4. This verse is seen as prophesying Jigme Trinlé Özer’s subsequent incarnation, Jigme Puntsok Jungné (1824–1863).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept