Prayer to Avalokiteśvara

Deities › Avalokiteśvara | Practices › Prayers | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Tenpe Nyima

English | Français | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima

Four-Armed Avalokiteśvara

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས། །

Prayer to Avalokiteśvara

by Dodrupchen Jigme Tenpai Nyima

 

འཇིགས་རུང་འཁོར་མཚོར་བྱིང་བའི་འགྲོ་བ་ལ། །

jikrung khor tsor jingwé drowa la

To beings drowning in saṃsāra’s terrifying ocean,

དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེའི་དབང་གྱུར་སྤྲུལ་པའི་གར། །

mikmé nyingjé wang gyur trulpé gar

You manifest as the master of non-referential compassion,

བསྟན་མཛད་ལེགས་པའི་ལམ་སྟོན་སྨྲ་བའི་ཉི། །

ten dzé lekpé lam tön mawé nyi

Guide on the path of excellent teachings, Sun of Speech,

བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས །

lama chenrezik la solwa deb

Lama Avalokiteśvara, to you I pray!

 

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

kyewa küntu gönpo chenrezik

In every lifetime, protector Avalokiteśvara,

འབྲལ་མེད་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་ཐོབ་པ་དང་། །

dralmé tsuk gi gyen du tobpa dang

May you always remain on my crown without ever separating.

དེའི་གསུང་གདམས་དོན་མ་ནོར་ཉམས་བླངས་ནས། །

dé sung dam dön manor nyam lang né

Bless me so that, practising the true meaning of your speech correctly,

གཏན་བདེའི་རྩ་བ་ཚུགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ten dé tsawa tsukpar jingyi lob

I may establish the roots of everlasting bliss and happiness!

 

དབལ་ཤུལ་ཁྱོ་ཁོའི་ཕྱོགས་ནས་དད་ལྡན་ཁྲོ་རྒྱལ་གྱི་ངོར་ཨ་བྷྱས་སོ།།

Abhaya wrote this prayer at the request of faithful Trogyal from Walshul Khyokho.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2020.

 

Version: 2.0-20231113

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept