Daily Lama Sangdü Practice

Practices › Sādhanas | Tibetan MastersDudjom Rinpoche

English | 中文 | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

Lama Sangdü

Further information:
Download this text:

༄༅། །བླ་མ་གསང་འདུས་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས།

A Daily Practice of Lama Sangdü

by Dudjom Rinpoche

 

སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།

Begin by taking refuge and arousing bodhicitta:

Taking Refuge

ན་མོ༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔

namo lama deshek düpé ku

Namo! Guru, in your perfect form, you embody all the sugatas;

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔

kön chok sum gyi rangzhin la

Your nature is that of Buddha, Dharma and Saṅgha.

བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔

dak dang dro druk semchen nam

Until I and all beings of the six realms attain enlightenment,

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

chang chub bar du kyab su chi

I take refuge in you!

Arousing Bodhicitta

སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔

sem kyé drowa kun dön du

To benefit all beings, I arouse the awakened mind of bodhicitta,

བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔

lama sangyé drup né ni

And once I have accomplished the enlightened state of the Guru,

གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔

gang la gang dul trinlé kyi

By teaching each and every one according to their needs,

འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བར་དམ་བཅའ་འོ༔

drowa dralwar dam cha o

I shall liberate beings: this is my vow!

Visualization

སྟོང་གསལ་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ། །

tong sal ngang lé ké chik dren dzok su

Out of the state of emptiness and luminosity, perfect the very instant I think of it,

གནས་ཡུལ་བདེ་ཆེན་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་དབུས། །

né yul dechen barwé podrang ü

The whole environment is the blazing palace of great bliss. In its centre,

རང་ཉིད་རྟ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་སྐུར་གསལ་བའི། །

rang nyi ta chok yab yum kur salwé

I visualize myself clearly as Hayagrīva, in union with Vajravārahī,

སྤྱི་བོར་བླ་མ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ། །

chiwor lama tö treng tsal yab yum

Above the crown of my head sits Tötreng Tsal, in union with his consort.

རང་རྩལ་སྐུ་ལྔ་མཚན་བརྒྱད་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ། །

rang tsal ku nga tsen gyé trin pung tro

As his own natural display, he sends out clouds of emanations—of his five enlightened forms and eight manifestations;

ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་བཞིའི་དཔའ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། །

chok zhir rik zhi pawo yab yum dang

In the four directions preside the ḍākas of the four families with their consorts,

ཕྱི་རོལ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས། །

chi rol khandro chö kyong trin pung trik

And all around, gather throngs of ḍākinīs and dharmapālas.

གདོད་ནས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ངོ་བོར་གསལ། །

dö né dam yé yermé ngowor sal

Visualize samayasattva and jñānasattva as primordially, and inseparably, one.

Mantra Recitation

བསྙེན་དུས་བླ་མ་སྤྱི་བོར་བསྒོམ། །

nyen dü lama chiwor gom

During the approach phase, I visualize the Guru at the crown of my head.

གསོལ་འདེབས་ཚུལ་དུ་ཛབ་འདི་བཟླ། །

sol dep tsul du dzap di da

And recite this mantra as a prayer:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ།

om ah hung vajra guru padma siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

སྒྲུབ་དུས་བླ་མ་སྙིང་གར་བསྒོམ། །

drup dü lama nying gar gom

During the accomplishment phase, I visualize the Guru in my heart.

མཆོད་བསྟོད་ཚུལ་དུ་ཛབ་འདི་བཟླ། །

chö tö tsul du dzap di da

And recite this mantra as an offering and praise:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུརུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྂ།

om ah hung vajra guru padma tötreng tsal vajra samaya dza siddhi pala hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma tötreng tsal vajra samaya ja siddhi pāla hūṃ

ལས་སྦྱོར་བླ་མ་རང་གསལ་འདབ། །

lé jor lama rang sal dap

During the activity phase, I visualize myself in the form of the Guru.

ཕྲིན་ལས་ལྷུན་འགྲུབ་ཚུལ་དུ་ཛབ་འདི་བཟླ།  །

trinlé lhundrup tsul du dzap di da

And recite this mantra as a means of spontaneously accomplishing enlightened activity:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུཾ།

om ah hung vajra guru padma tötreng tsal vajra samaya dza siddhi pala hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma tötreng tsal vajra samaya ja siddhi pāla hūṃ

ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲཱིཿཡ་ཙིཏྟ་ཧྲིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿསརྦ་སིདྡྷི་ཤནྟིཾ་པུཥྚིཾ་ཝཱ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔

hrih ma harinisa ratsa hrih ya tsitta hring hring dza sarwa siddhi shanting pushting washam maraya phat

hrīḥ ma ha ri ni sa raca hrīḥ ya citta hriṃ hrīṃ jaḥ sarva siddhi śāntiṃ puṣṭim vāśaṃ māraya phaṭ

 

མཐར་མི་དམིགས་པར་བཞག་ལ་དགེ་བ་བསྔོའོ། །

To conclude, rest in a state beyond all concepts, and dedicate the merit.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2003. First published on Lotsawa House, 2019.

 

Version: 1.2-20211005

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept