Prayer for the Long Life of Dzogchen Rinpoche

Long Life Prayers | Tibetan MastersDudjom Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

The Seventh Dzogchen Rinpoche

Further Information:

༄༅། །རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་

Prayer for the Long Life of Dzogchen Rinpoche

by Kyabjé Dudjom Rinpoche

བསླུ་མེད་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས། །

lumé kyabné gyatsö tu jin gyi

Through the power of the ocean-like, unfailing sources of refuge

པདྨ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་མཆོག །

pema rigdzin gyalwé nyugu chok

Supreme son of the buddhas, Pema Rigdzin,

འཇིགས་༵མེད་བློ་གསལ༵་གྲུབ་པའི་དབང༵་པོ་ཡི། །

jikmé losal drubpé wangpo yi

Lord of siddhas, who has realized the fearless clarity of mind, Jikmé Losal Wangpo:

ཞབས་པད་རྟག་བརྟན་མཛད་ཕྲིན་མཐར་རྒྱས་ཤོག །

shyabpé takten dzetrin targyé shok

May your life be secure and firm, and may your activity radiate in all directions!

ཅེས་པའང་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་འདུན་སྨོན་དུ་སྤེལ་བ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

Composed as a prayer of aspiration by Jikdral Yeshe Dorje. Siddhirastu!

• Download this text: EPUB MOBI PDF