Aspiration for the Country’s Welfare

Practices › Aspiration Prayers | Places › Tibet | Tibetan MastersFifteenth Karmapa

English | བོད་ཡིག

Fifteenth Karmapa

Fifteenth Karmapa, Khakhyab Dorje

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྒྱལ་ཁམས་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ། །

Aspiration for the Country’s Welfare

by the Fifteenth Karmapa, Khakhyab Dorje

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། །

om ah hung benza guru pema siddhi hung

Oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

འགྲོ་བའི་སྐྱབས་མགོན་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

drowé kyab gön orgyen rinpoche

Supreme protector of sentient beings, Orgyen Rinpoche,

རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལ། །

rigdzin khandrö tsok dang chepa la

Together with the assembly of vidyādharas and ḍākinīs—

བདག་སོགས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །

dak sok tsé chik güpé solwa deb

To you we pray with one-pointed devotion!

ཞལ་བཞེས་བཞིན་དུ་དབྱིངས་ནས་བརྩེར་དགོངས་ལ། །

zhalzhé zhindu ying né tser gong la

As you promised, consider us lovingly from the absolute expanse!

ཉམས་ཐག་འགྲོ་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་སུ་གསོལ། །

nyam tak dro la tukjé zik su sol

Look upon us, exhausted beings, with compassion!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so orgyen rinpoche

We pray to you, Orgyen Rinpoche:

རྐྱེན་ངན་ཟློག་ཅིག་མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །

kyen ngen dok chik ma dang khandrö tsok

Dispel adversity and pacify all discord

མི་མཐུན་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །

mitün dü kyi güpa kün zhi zhing

From mātṛkās and ḍākinīs and degenerations of the age;

ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་འབྱོར་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས། །

chinang nöchü jorpa rabtu gyé

Increase prosperity in the environment and among its inhabitants;

དུས་འཁྲུགས་ནད་རིམས་ས་གཡོས་འབུ་སྲིན་སོགས། །

dü truk né rim sayö busin sok

Conflict, epidemics, earthquakes, plagues of vermin and so forth,

གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་དཔལ། །

zukchen zukmé samjor ngenpé pal

Evil thoughts and actions among those with and without form—

མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

mitün chok kün zhiwar dzé du sol

Please pacify all such forms of adversity!

བསྟན་པ་དར་ཞིང་བསྟན་འཛིན་སྐུ་ཚེ་བརྟན། །

tenpa dar zhing tendzin kutsé ten

May the teachings spread and the holders have long lives,

འཇིག་རྟེན་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་གྱིས་གང་བར་ཤོག །

jikten dekyi pal gyi gangwar shok

And may the splendour of joy and happiness fill the world!

 

ཅེས་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ་དཔལ་ཀརྨ་པས་བྲིས་པ་དགེ། །།དགེ། །དགེའོ།། །།

Thus, the glorious Karmapa composed the Aspiration for the Country’s Welfare. May it be virtuous!

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2017. Proofread by Lucinda Ritter and edited for Lotsawa House, 2019.

 

Source: mkha' khyab rdo rje. "rgyal khams bde ba'i smon lam" In gsung 'bum/_mkha' khyab rdo rje/ dpal spungs par ma/. 10 vols. Delhi: Konchhog Lhadrepa, 1993–94. (BDRC W22081). Vol. 10: 801

 

Version: 1.2-20221012

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept