Prayer

Practices › Prayers | Tibetan MastersFifteenth Karmapa

English | བོད་ཡིག

Fifteenth Karmapa

The Fifteenth Karmapa, Khakhyab Dorje

Further Information:
Download this text:

༄༅། །གསོལ་འདེབས་བཞུགས།

A Prayer

by the Fifteenth Karmapa, Khakhyab Dorje

 

སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་འདུས་ཞལ་གུ་རུ་རྗེ། །

kyabné gyatsö dü shyal guru jé

O Lord Guru, embodiment of all the oceanic sources of refuge,

རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཚོགས་བཅས་ལ། །

rigdzin khandro damchen tsok ché la

Together with vidyādharas, ḍākinīs, oath-bound dharma protectors and their retinues,

གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན། །

dungshuk drakpö tsechik soldeb na

I fervently and one-pointedly pray to you:

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ། །

chi nang sangwé barché ying su sol

Please pacify outer, inner and secret obstacles into space,

འཇིགས་བརྒྱད་དུས་མིན་འཆི་དང་དགྲ་ལས་རྒྱལ། །

jikgyé dümin chi dang dra lé gyal

Help me overcome the eight fears, untimely death and enemies,

བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

samdön yishyin drubpar dzé du sol

And cause all my aspirations to be fulfilled just as I wish!

ཞེས་པའང་རས་ཆུང་བཀྲ་དགའི་ངོར། །ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེས་སྤེལ་བ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

Karmapa Khakyab Dorje wrote this at the request of Rechung Traga. Siddhirastu.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2019.