Long-Life Prayer for Lochen Dharmaśrī

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersFifth Dalai Lama | Tibetan MastersLochen Dharmaśrī

English | བོད་ཡིག

Fifth Dalai Lama

Lochen Dharmaśrī

Further information:
Download this text:

༄༅། །ལོ་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་དཔལ་གྱི་བརྟན་བཞུགས།

Prayer for the Long Life of Lochen Ngawang Chöpal

by the Fifth Dalai Lama

 

རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པ་རྔ་ཡབ་གླིང་པ་ཡི། །

gyal kün düpa ngayab lingpa yi

May the sunlight of compassion from Ngayab Lingpa,

ཐུགས་རྗེའི་ཉི་མའི་འོད་ཀྱིས་མཚུན་ལྷའི་མུན། །

tukjé nyimé ö kyi tsün lhé mün

Who embodies all the victorious buddhas, bring an end

མཐར་བྱས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཕན་དང་བདེའི། །

tar jé chimé drubpé pen dang dé

To the darkness of ancestral deities and may the sublime light

སྣང་བ་དམ་པས་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་ཁྱབ་ཤོག །

nangwa dampé kham sum yong khyab shok

Of the happiness and benefit of immortality fill the three realms!

 

ཐ་སྙད་མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །

tanyé do ngak zhungluk gyatso ché

Skilled exponent of the vast, oceanic scriptural tradition

སྨྲ་མཁས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་རྣམས་ལ། །

ma khé ngak gi wangchuk chö nam la

Of sūtra and mantra, a lord of speech with mastery

འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་དཔལ་གྱིས་དབང་འབྱོར་བ། །

ché tsö tsompé pal gyi wangjor ba

Over the glory of explication, debate and composition—

འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །

jikten mik chik kal gyar zhabten shok

Sole eye for the world, may your life remain secure for a hundred aeons!

 

སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་དང་འབར་མ་མ་ནིང་སོགས། །

drubdé gyé dang bar mama ning sok

May the oceanic hosts of yidam deities—the eight great sādhanas,

ཡི་དམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །

yidam chösung gyatsö tsok nam kyi

Gönpo Maning blazing in glory and the rest—and dharma guardians

རིགས་འཛིན་ཆོས་རྗེར་སྔར་གྱི་སྲི་ངན་ཀུན། །

rikdzin chöjer ngar gyi si ngen kün

Utterly pacify any demons afflicting this vidyādhara lord of Dharma

རབ་ཞི་གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུར་བརྟན་པར་ཤོག །

rabzhi yungdrung tabur tenpar shok

And ensure that his life is as stable as the everlasting yungdrung!

 

ལོ་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་དཔལ་གྱི་བརྟན་བཞུགས་ཤིག་དགོས་ཞེས་ཆོས་མཛད་ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་ཟ་ཧོར་བནྡེས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་གནས་བརྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པའོ།།

As requested by the Dharma practitioner Ngawang Trinlé, who expressed a need for a longevity prayer for Lochen Ngawang Chöpal, this was composed by the monk of Zahor. The scribe was Neten Jamyang Drakpa.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept