Aspiration for the Swift Return of Tsikey Chokling Rinpoche

Practices › Swift Rebirth Prayers | Tibetan MastersFourteenth Dalai Lama | Tibetan MastersTsikey Chokling Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Fourteenth Dalai Lama

Tsikey Chokling Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྩི་ཀེ་མཆོག་གླིང་མི་འགྱུར་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེའི་མྱུར་བྱོན་སྨོན་ཚིག

Verses of Aspiration for the Swift Return of Tsikey Chokling Mingyur Dewey Dorjé

by His Holiness the Fourteenth Dalai Lama

 

འདྲེན་མཆོག་མཉམ་མེད་ཟས་གཙང་སྲས་པོ་དང་། །

dren chok nyammé zetsang sepo dang

Supreme and peerless guide, son of Śuddhodana;1

གངས་ཅན་འགྲོ་མགོན་མཁན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་ཞབས། །

gangchen dro gön khen lob chögyal zhab

Eminent Abbot, Master and Dharma King, protectors of beings of the Snowy Land;

བགྲང་ཡས་སྐྱབས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་པས། །

drang yé kyab kyi tsok nam malüpé

And each of the boundless gatherings of the sources of refuge—

དེང་འདིར་སྨོན་པ་འགྲུབ་པའི་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །

dengdir mönpa drubpé gelek tsol

Bestow auspiciousness, we pray, that this aspiration be fulfilled this very day!

 

མི་འགྱུར་ལྷག་བསམ་སྨོན་ལམ་བཟང་པོའི་མཐུས། །

mingyur lhaksam mönlam zangpö tü

Through the strength of unchanging (mingyur) supreme intentions and noble aspirations,

བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་མཐར་སྤེལ་མཛད་ཅིང་། །

tenpa rinchen chok tar pel dzé ching

May the re-emanation of Dewey Dorjé—

བཤད་སྒྲུབ་དམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྷུར་འཆང་བའི། །

shedrub dampé tulzhuk lhur changwé

Who makes the precious teachings flourish in all directions,

བདེ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྤྲུལ་སླར་བཞད་ཤོག །

dewé dorjé yangtrul lar zhé shok

And who earnestly upholds the sacred disciplines of study and practice—bloom again!

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་ཞིང་གཤེགས་རྩི་ཀེ་མཆོག་གླིང་མི་འགྱུར་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེའི་མྱུར་བྱོན་སྨོན་ཚིག་ཅིག་དགོས་ཞེས་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་དང་། བདག་ཅག་གི་འདྲེན་མཆོག་དིལ་འགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། འཕགས་མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ། ཡོངས་དགེ་མི་འགྱུར་སྤྲུལ་སྐུ། ཚོགས་གཉིས་སྤྲུལ་སྐུ། གཞན་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་འདུས་སྤྱི་ནས་བསྐུལ་ངོར། ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ཏཱ་ལའི་བླ་མས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་བྱི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༥ ཕྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡ ཚེས་༨ ཉིན་སྦྱར་བའོ།། །།

Fulfilling the request of Tulku Chökyi Nyima, and of the precious incarnation of our supreme guide the Vajradhara Dilgo Khyentsé, and of Tulku Phakchok, Tulku Yongey Mingyur, and Tulku Tsoknyi, as well as the gathering of others who have connection, these verses of aspiration for the swift return of Tsikey Chokling Mingyur Dewey Dorjé, who has departed for the pure realms, were composed by the Dalai Lama, proponent of Śākyamuni's spiritual principles, on the 25th day of the 11th month of the Iron Mouse year (17th year of the 60-year cycle) [8th January, 2021].

 

| Samye Translations (trans. Nata Sönam Wangmo and Ryan Conlon), 2021. Edited by Erik Pema Kunsang and Libby Hogg.

 

Version: 1.0-20220902

  1. The king of the Śākya people and father of Siddhārtha Gautama, the Buddha.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept