Prayer of Aspiration

Practices › Aspiration PrayersSukhāvatī Aspirations | Practices › Prayers | Tibetan MastersGatön Ngawang Lekpa | Tibetan MastersGa Rabjampa Kunga Yeshe

English | བོད་ཡིག

Gatön Ngawang Lekpa

Buddha Amitābha, 'Boundless Light'

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྨོན་ལམ།

Prayer of Aspiration1

by Gatön Ngawang Lekpa

 

བདག་ཀྱང་ནམ་ཞིག་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །

dak kyang namzhik chiwé dü kyi tsé

When it comes time for me to die,

འཇམ་མགོན་བླ་མ་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་པས། །

jamgön lama zhungluk rabjam pé

May the Jamgön Lama, master of extensive scriptural traditions,2

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་དྲངས་ནས་ཀྱང་། །

dewachen gyi zhing der drang né kyang

Guide me to the pure realm of Sukhāvatī,

འོད་དཔག་མེད་པའི་ཞལ་མཆོག་མཐོང་བར་མཛོད། །

öpakmé pé zhal chok tongwar dzö

Where I may behold the sublime face of Amitābha.

 

འདོད་གསོལ་འདི་འཇམ་མགོན་ངག་དབང་ལེགས་པས་དགོངས་པ་གཤེགས་ཉེར་མཛད་པར་གྲགས་སོ།།

It is well known that Jamgön Ngawang Lekpa composed this prayer as he was approaching the departure of his wisdom-intent.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2023.

 

Source: Ngag dbang legs pa. gsung thor bu/_sga ston ngag dbang legs pa. New Delhi: T. G. Dhongthog Rinpoche, 1978. Vol. 1: 9

 

Version: 1.0-20230120

  1. The original is untitled; this title has been added by the translator.
  2. A reference to Ga Rabjampa Kunga Yeshe (1397–1470).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept