Aspiration Prayer

Practices › Aspiration Prayers | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Tibetan MastersGyalse Tokme Zangpo

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Gyalse Tokme Zangpo

Gyalse Tokme Zangpo

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྨོན་ལམ་བཞུགས།

An Aspiration Prayer

by Gyalsé Tokme Zangpo

 

བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

lama dang könchok sum la chaktsal lo

Homage to the Guru and Three Jewels!

 

བདག་ནི་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

dak ni kyé zhing kyewa tamché du

May I, in each and every one of my lives to come,

དལ་འབྱོར་མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐོབ་གྱུར་ནས། །

daljor milü rinchen tob gyur né

Gain a precious human form, free and well-favoured,

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རྣམས་དང་མཇལ་བ་དང༌། །

shenyen dampa nam dang jalwa dang

And thereafter may I encounter sublime spiritual guides

རྟག་ཏུ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

taktu dampé chö la chöpar shok

And continuously apply myself to the sacred Dharma.

 

སྲིད་པའི་བདེ་ལ་ནམ་ཡང་མ་ཆགས་ཤིང ༌། །

sipé dé la namyang ma chak shing

May I never cling to the pleasures of ordinary existence,

མྱང་འདས་དམན་པའི་མཐའ་ལའང་མ་ཞེན་པར། །

nyangdé menpé ta la ang mazhenpar

Nor become attached to the extreme of an inferior nirvāṇa.

མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །

khanyam semchen kün gyi dön gyi chir

Instead, for the sake of all beings as numerous as space is vast,

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་ཤོག །

lamé changchub drub la tsönpar shok

May I strive to accomplish unsurpassed awakening.

 

དོན་དམ་སྤྲོས་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་དང༌། །

döndam tröpé ta dang dralwa dang

Having realized the ultimate beyond conceptual limitations

ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟོགས་གྱུར་ནས། །

kündzob gyuma tabur tok gyur né

And the illusory nature of the relative,

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་གཡེལ་བ་མེད་པར་ནི། །

kechik tsam yang yelwa mepar ni

May I never be distracted even for so much as an instant

ཟབ་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་ལ་བརྩོན་པར་ཤོག །

zab dön nyam su len la tsönpar shok

As I diligently strive to take this profound truth to heart.

 

ཚེ་འདི་ཉིད་ལའང་མི་དགེ་ཀུན་སྤོང་ཞིང༌། །

tsé di nyi la ang mi gé kün pong zhing

Even in this very life, may I reject all that is unwholesome

རྟག་ཏུ་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་རབ་ཏུ་བརྩོན། །

taktu gewé chö la rabtu tsön

And constantly strive to apply the virtuous Dharma.

དུས་རྣམས་རྟག་ཏུ་སྒོ་གསུམ་སྤྱོད་པ་རྣམས། །

dü nam taktu go sum chöpa nam

May all my actions of body, speech and mind

གཞན་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །

zhen la penpé döndu gyurwar shok

Always be devoted solely to others' wellbeing!

 

ཚེའི་འདུ་བྱེད་གཏོང་བར་གྱུར་པ་ན། །

tséyi dujé tongwar gyurpa na

When it's time to let go of this life,

ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

nubchok dewachen gyi zhingkham su

May the force of my faith and aspiration

དད་དང་འདུན་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ལེགས་བགྲོད་ནས། །

dé dang dünpé shuk kyi lek drö né

Carry me to the western paradise of Sukhāvatī,

འོད་དཔག་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་འཛིན་ཤོག །

öpakmé pé tukjé jedzin shok

There to be guided by Amitābha in his compassion.

 

ཅེས་པའི་སྨོན་ལམ་འདི་དཔོན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་དོན་དུ་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་དངུལ་ཆུའི་ཆོས་རྫོང་དུ་སྦྱར་བའོ།།

The dharma-professing monk Tokmé wrote this prayer of aspiration for Pön Rinchen Zangpo at the dharma-fortress of Ngulchu.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2021.

 

Source: "smon lam" in mkhyen brtse'i dbang po, blo gter dbang po. sgrub thabs kun btus. BDRC W23681. 14 vols. Kangra, H.P.: Indo-Tibetan Buddhist Literature Publisher, Dzongsar Inst. for Advanced Studies, null. Vol. 14: 656

 

Version: 1.3-20231129

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept