For the Maṇi Reciter of Kham

Practices › Aspiration Prayers | Deities › Avalokiteśvara | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Tibetan MastersGyalse Tokme Zangpo

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Gyalse Tokme Zangpo

Avalokiteśvara

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཁམས་པ་མ་ཎི་བའི་དོན་དུ།

For the Maṇi Reciter of Kham

by Gyalsé Tokme Zangpo

 

བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

lama dang könchok sum la chaktsal lo

Homage to the guru and Three Jewels!

 

བདག་ནི་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །

dak ni changchub nyingpor chi kyi bar

From now until I reach the essence of awakening,

གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་དང་དེར། །

gang dang gangdu kyepa dé dang der

No matter where I may be reborn, in those places

རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྗེས་འཛིན་ཅིང་། །

taktu tukjé chenpö jedzin ching

May I always follow the Great Compassionate One

སྒོ་གསུམ་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

go sum gewé chö la chöpar shok

And dedicate my body, speech and mind to virtue.

 

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་བསླངས་ནས། །

jam dang nyingjé chenpö kün lang né

Inspired by loving kindness and great compassion,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གདུལ་བྱར་གྱུར་པ་རྣམས། །

tukjé chenpö duljar gyurpa nam

In order to lead all Mahākāruṇika's followers

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར། །

lamé changchub chok la göpé chir

To supreme and unsurpassable awakening,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་བྱེད་པར་ཤོག །

tukjé chenpö trinlé jepar shok

May I carry out the Great Compassionate One's activity.

 

ཅེས་པ་ཁམས་པ་མ་ཎི་བས་བསྐུལ་བའི་དོན་དུ་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་དངུལ་ཆུའི་ཆོས་རྫོང་དུ་སྦྱར་བའོ། །

In response to a request from a Khampa Maṇi reciter, the dharma-professing monk Tokmé wrote this in the dharma-fortress of Ngulchu.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2022.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po, blo gter dbang po. sgrub thabs kun btus. BDRC W23681. 14 vols. Kangra, H.P.: Indo-Tibetan Buddhist Literature Publisher, Dzongsar Inst. for Advanced Studies, null. Vol. 3: 146

 

Version: 1.0-20221121

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept