Lojong Lineage Prayer

Practices › Mind Training (Lojong) | Practices › Lineage Prayers | Collections & Cycles › Damngak Dzö | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Tibetan MastersGyalse Tokme Zangpo

English | Español | བོད་ཡིག

Gyalse Tokme Zangpo

Gyalse Tokme Zangpo

Further information:
Download this text:

༄༅། །བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་བརྒྱུད་འདེབས།

Prayer to the Lineage of Seven-Point Mind Training

by Gyalse Tokme Zangpo

 

བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

lama dang könchok sum la chaktsal lo

Homage to the Guru and Three Jewels!

 

ཚོགས་གཉིས་རབ་རྫོགས་འདྲེན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་ཏོག །

tsok nyi rabdzok dren chok shakyé tok

Supreme guide who perfected twofold accumulation, crowning glory of the Śākya clan,

རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་རྒྱལ་སྲས་མི་ཕམ་མགོན། །

gyalwé gyaltsab gyalsé mipam gön

Bodhisattva and protector Ajita, representative and heir of the victorious one,

ས་གསུམ་མངའ་བདག་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཞབས། །

sa sum ngadak pakpa tokmé zhab

And Ārya Asaṅga, sovereign of the three levels,1

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་རྒྱལ་སྲས་དབྱིག་གི་གཉེན། །

künkhyen nyipa gyalsé yik gi nyen

Second omniscient one, Vasubandhu, heir to the victorious,

མཐའ་བྲལ་དོན་གཟིགས་འཕགས་པ་རྣམ་གྲོལ་སྡེ། །

tadral dön zik pakpa namdrol dé

Ārya Vimuktisena, who saw the nature of reality beyond extremes,

བདེན་གཉིས་དོན་རྟོགས་བཙུན་པ་རྣམ་གྲོལ་སྡེ། །

den nyi dön tok tsünpa namdrol dé

And Bhadanta Vimuktisena, who realized the meaning of the two truths—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

འགྲོ་བའི་རྩ་ལག་གུ་ཎ་མི་ཏྲའི་ཞབས། །

drowé tsalak gu na mi tré zhab

Noble Guṇamitra, friend and ally of beings,

ལྟ་ངན་རི་དྭགས་འཇོམས་མཛད་སེང་གེ་བཟང་། །

ta ngen ridak jom dzé sengé zang

Haribhadra, devourer of the beasts of evil views,2

བདག་གཞན་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་མཛད་གང་བ་སྤེལ། །

dakzhen tsok nyi pel dzé gangwa pel

And Pūrṇavardhana, enhancer of his own and others’ twofold accumulation—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱུར་ཀུ་སཱ་ལི། །

yönten rinchen ter gyur kusali

Kusali the Elder, a treasury of precious qualities,

བདག་གཞན་བརྗེ་མཛད་ཀུ་སཱ་ལི་གཉིས་པ། །

dakzhen jé dzé kusali nyipa

Kusali the Younger, who exchanged himself for others,

མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ། །

khedrub chenpo nyammé serlingpa

And Serlingpa, great, unrivalled scholar and adept—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

ཡིད་བཞིན་ནོར་འདྲའི་ཐུགས་མངའ་མར་མེ་མཛད། །

yizhin nor dré tuk nga marmé dzé

Atiśa Dīpaṃkara, whose mind was like a wish-fulfilling gem,

རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །

gyalwé jungné tönpa rinpoche

Precious teacher Gyalwé Jungné,3

བསྟན་པ་རིན་ཆེན་གསལ་མཛད་པུ་ཏོ་བ། །

tenpa rinchen sal dzé pu towa

And Putowa, illuminator of the jewel-like teachings—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

ཡོན་ཏན་མཆོག་གིས་གྲགས་པའི་ཤ་ར་བ། །

yönten chok gi drakpé sharawa

Sharawa, who was renowned for his sublime qualities,

བྱང་ཆུབ་ཐུགས་གཉིས་འབྱོངས་པའི་འཆད་ཀ་བ། །

changchub tuk nyi jongpé ché kawa

Chekawa, who mastered the two forms of bodhicitta,

ལྟ་སྤྱོད་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱལ་བ་སེ། །

tachö nampar dakpé gyalwa sé

And Gyalwa Sé,4 whose view and conduct were immaculate—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

གཅིག་ཏུ་གཞན་དོན་མཛད་པའི་སྐྱེས་མཆོག་ལྷ། །

chik tu zhendön dzepé kyechok lha

Könchok Lha,5 who acted solely for other’s benefit,

བསླབ་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ལྷ་སྡིངས་པ། །

lab sum nampar dakpé lha dingpa

Lhadingpa,6 whose threefold training was entirely pure,

སྒོ་གསུམ་གཞན་དོན་མཛད་པའི་ལྷ་སྡིངས་དབོན། །

go sum zhendön dzepé lha ding wön

And Lhading Ön,7 who devoted body, speech and mind to altruism—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ལམ་གནས་ཡོན་ཏན་དཔལ། །

dü sum gyalwé lam né yönten pal

Yönten Pal, who kept to the path of the victors of past, present and future,

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་བདེ་བ་དཔལ།

sangye tenpa gyé dzé dewa pal

Dewa Pal,8 who caused the Buddha’s teachings to flourish widely,

མཁས་བཙན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་ཀ་བཞི་པ། །

khé tsen drenda dralwé ka zhipa

And Kazhipa, unrivalled in learning and discipline—9

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

ཕན་བདེ་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །

pendé kün gyi jungné rinpoche

Precious source of all benefit and happiness,

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་སྟོབས་ཀྱིས་སྟོང་གསུམ་གྲགས། །

sönam yeshe tob kyi tongsum drak

Renowned throughout the three-thousandfold universe for powerful merit and wisdom,

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །

jam dang nyingjé ngadak chö kyi jé

Sovereign of love and compassion, lord of Dharma,10

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: inspire me with your blessings!

 

དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་མྱུར་དུ་འཇིག་པ་དང་། །

daljor nyé ka nyurdu jikpa dang

Seeing that rarely won freedoms and advantages soon decay

ལས་འབྲས་སླུ་མེད་གཟིགས་ནས་སྐད་ཅིག་ཀྱང་། །

lé dré lumé zik né kechik kyang

And realizing the infallibility of karmic effects, you were never

གཡེལ་བ་མེད་པར་དགེ་ལ་རབ་བརྩོན་པའི། །

yelwa mepar gé la rab tsönpé

Distracted even for a moment but fully devoted yourself to virtue—

ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chöjé rinpoche la solwa deb

Precious lord of Dharma, to you I pray.

 

དོན་དམ་སྤྲོས་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་དང་། །

döndam tröpé ta dang dralwa dang

Seeing the ultimate, beyond conceptual extremes,

ཀུན་རྫོབ་སྣང་ཡང་བདེན་པ་མེད་གཟིགས་ནས། །

kündzob nang yang denpamé zik né

And the relative, which appears yet is unreal,

དངོས་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མས་མ་གོས་པའི། །

ngödzin trulpé drimé magöpé

You are unsullied by the delusion of reification—

ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chöjé rinpoche la solwa deb

Precious lord of Dharma, to you I pray.

 

བདག་ལ་སྲེད་པ་རིང་དུ་རབ་སྤངས་ཤིང་། །

dak la sepa ring du rab pang shing

Through the power of leaving selfishness far behind

འགྲོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་རིང་དུ་གོམས་པའི་མཐུས། །

dro la tukjé ring du gompé tü

And your long acquaintance with compassion for others,

རང་དོན་དོར་ནས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་མཛད་པའི། །

rangdön dor né zhendön drub dzepé

You forsook selfish concerns to secure others’ wellbeing—

ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chöjé rinpoche la solwa deb

Precious lord of Dharma, to you I pray.

 

རྐྱེན་ངན་རླུང་དང་ཕྲད་ཚེ་ལྷག་པར་ཡང་། །

kyen ngen lung dang tré tsé lhakpar yang

Whenever you encountered the wind of adversity

བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་མེ་དཔུང་རབ་རྒྱས་ནས། །

changchub sem nyi mepung rabgyé né

It only strengthened the fires of twofold bodhicitta,

ལས་དང་ཉོན་མོངས་བུད་ཤིང་བསྲེག་མཛད་པའི། །

lé dang nyönmong büshing sek dzepé

Consuming the wood of karma and the kleśas—

ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chöjé rinpoche la solwa deb

Precious lord of Dharma, to you I pray.

 

རྒྱ་ཆེན་ཚོགས་བསགས་མཉམ་མེད་གོ་ཆ་བགོས། །

gyachen tsok sak nyammé gocha gö

You donned the armour of incomparably vast accumulation,

གཞན་དོན་བརྩོན་ལྡན་རང་དོན་ཞེན་པ་སྤངས། །

zhendön tsönden rangdön zhenpa pang

Strove for other’s welfare while avoiding attachment to your own,

བྱང་སེམས་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་སྨོན་ལམ་ཅན། །

changsem gyün michepé mönlam chen

And aspired to maintain bodhicitta without interruption—

ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chöjé rinpoche la solwa deb

Precious lord of Dharma, to you I pray.

 

བྱང་ཆུབ་ཐུགས་གཉིས་རྒྱུན་དུ་གོམས་པའི་མཐུས། །

changchub tuk nyi gyündu gompé tü

Through the force of constant familiarity with twofold bodhicitta,

བདག་འཛིན་སྤོང་དང་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་པ་ལ། །

dakdzin pong dang zhendön drubpa la

You were able to abandon selfishness and work for others’ sake

འབད་རྩོལ་མེད་པར་རྒྱུན་དུ་འཇུག་མཛད་པའི། །

bé tsol mé par gyündu juk dzepé

Continuously even without applying effort or exertion—

ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chöjé rinpoche la solwa deb

Precious lord of Dharma, to you I pray.

 

སོ་སོ་ཐར་དང་བྱང་སེམས་གསང་སྔགས་ཀྱི། །

soso tar dang changsem sang ngak kyi

You upheld the three sets of vows—pratimokṣa,

སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མ་མེད། །

dompa sumden nyetung drima mé

Bodhisattva, and secret mantra—without the stain of transgression,

དགེ་སྦྱོང་མཆོག་གྱུར་རྒྱལ་སྲས་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །

gejong chokgyur gyalsé dorjé dzin

And were thus a supreme śramaṇa, heir to the victors and vajra holder—

ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chöjé rinpoche la solwa deb

Precious lord of Dharma, to you I pray.

 

བསླབ་གསུམ་ཀུན་ལ་རྒྱལ་བའི་གསུང་བཞིན་དུ། །

lab sum kün la gyalwé sung zhindu

You became proficient in all three trainings, just as the Victor taught,

ལེགས་པར་བསླབ་ཕྱིར་བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་ཅིང་། །

lekpar lab chir tenpé pal gyur ching

And a splendour of the teachings,

བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་གི་རྒྱན་གྱུར་པའི། །

tendzin nam kyi tsuk gi gyen gyurpé

The crown adornment of all holders of the doctrine—

ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chöjé rinpoche la solwa deb

Precious lord of Dharma, to you I pray.

 

བྱང་ཆུབ་ཐུགས་གཉིས་ལེགས་པར་འབྱོངས་པའི་ཕྱིར། །

changchub tuk nyi lekpar jongpé chir

So that they might fully master twofold bodhicitta,

ཆོས་ཀྱི་གསུང་གིས་གདུལ་བྱའི་ཤེས་རྒྱུད་ལ། །

chö kyi sung gi duljé shé gyü la

You engendered an attitude of supreme confidence in your disciples

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་མཛད་པའི། །

chok tu gyurpé ngeshé kyé dzepé

Through your exposition of the Dharma—

ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chöjé rinpoche la solwa deb

Precious lord of Dharma, to you I pray.

 

རྙེད་དཀའ་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་དལ་འབྱོར་འདི། །

nyé ka yönten denpé daljor di

Inspire me, so that I do not waste this free, advantageous state,

དོན་མེད་ཚེ་འདིའི་བྱ་བས་མི་གཡེང་བར། །

dönmé tsé di jawé mi yengwar

With its qualities so rare, distracted by the affairs of this life,

དྲག་ལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས། །

drak la gyün mi chepé tsöndrü kyi

But devote myself entirely to the Dharma, day and night,

ཉིན་མཚན་ཆོས་ཀྱིས་འདའ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nyintsen chö kyi dawar jingyi lob

With an enthusiastic diligence that is keen and uninterrupted.

 

ཆུ་བུར་ལྟ་བུར་མི་རྟག་ལུས་སྲོག་འདི། །

chubur tabur mi tak lü sok di

Inspire me to realize the uncertainty of when this life and body,

ནམ་འཇིག་ངེས་པ་མེད་པར་རྟོགས་གྱུར་ནས། །

nam jik ngepa mepar tok gyur né

Which are as fragile as a bubble in water, will perish,

ཚེ་འདིའི་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་བསམ་སྦྱོར་རྣམས། །

tsé di püntsok drubpé samjor nam

And never to squander even so much as a moment

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kechik tsam yang mepar jingyi lob

In thought or deed trying to secure the luxuries of this life.

 

སྲིད་པའི་བདེ་ལ་ནམ་ཡང་མ་ཞེན་ཅིང་། །

sipé dé la namyang ma zhen ching

Inspire me to remain always unattached to worldly pleasures,

རང་ཉིད་ཞི་བ་དོན་དུ་མི་གཉེར་བར། །

rangnyi zhiwa döndu mi nyerwar

And devote all my thoughts and deeds without interruption

འགྲོ་ཀུན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ཡི། །

dro kün döndu sangye drubpa yi

To the attainment of enlightenment for the sake of all beings,

བསམ་སྦྱོར་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

samjor gyün mi chepar jingyi lob

Rather than the pursuit of a peaceful nirvāṇa for myself alone.

 

ཐོག་མེད་དུས་ནས་གཉེན་གྱུར་འགྲོ་བ་རྣམས། །

tokmé dü né nyen gyur drowa nam

Inspire me to see how beings, my own kin in time without beginning,

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བ་མཐོང་གྱུར་ནས། །

dukngal gyatsor jingwa tong gyur né

Are immersed in an ocean of misery,

བུ་སྡུག་ཆུ་ཡིས་ཁྱེར་བའི་མ་བཞིན་དུ། །

buduk chu yi khyerwé ma zhindu

And to develop uncontrived compassion,

བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chömin nyingjé kyewar jingyi lob

Like that of a mother who sees her dear child swept away by a river.

 

རང་བདེ་འདོད་ལས་ཉེས་པ་ཀུན་འབྱུང་ཞིང་། །

rang dé dö lé nyepa künjung zhing

Inspire me to take on others’ flaws

གཞན་ཕན་སེམས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ཕྱིར། །

zhenpen sem lé yönten künjung chir

And give them all my own happiness and virtue,

གཞན་སྐྱོན་བདག་ལ་ལེན་ཅིང་བདག་ཉིད་ཀྱི། །

zhen kyön dak la len ching daknyi kyi

Since all faults arise from seeking happiness for oneself

བདེ་དགེ་གཞན་ལ་གཏོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dé gé zhen la tongwar jingyi lob

And all qualities arise from a wish to benefit others.

 

རང་ཉིད་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་དགྲ་བོ་འདིས། །

rangnyi chepar dzinpé drawo di

Since the attitude of self-cherishing is like an enemy

ཐོག་མེད་དུས་ནས་རང་གཞན་སྡུག་བསྔལ་བྱས། །

tokmé dü né rangzhen dukngal jé

That brings suffering to oneself and others throughout beginningless time,

ཕྱིན་ཆད་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་སྟོབས་རྒྱས་ནས། །

chinché changchub sem nyi tob gyé né

Inspire me to develop the strength of twofold bodhicitta

བདག་འཛིན་རྩད་ནས་ཐོན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dakdzin tsené tönpar jingyi lob

From now on and to eradicate this attachment to myself.

 

འགྲོ་འདིས་ཐོག་མེད་དུས་ནས་ཕན་བཏགས་ཤིང་། །

dro di tokmé dü né pen tak shing

Since beings have helped me throughout beginningless time

བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའང་འདི་ལ་རག་ལས་པས། །

changchub drubpa’ang di la raklepé

And the attainment of awakening itself depends upon them,

རྒྱལ་བ་བཞིན་དུ་ཕན་བདེའི་རྒྱུར་མཐོང་ནས།

gyalwa zhindu pendé gyur tong né

Inspire me to see them as causes of benefit and happiness, just like the victors,

གུས་པས་སྤྱི་བོར་ལེན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

güpé chiwor lenpar jingyi lob

And to venerate them respectfully at my crown.

 

ལས་ངན་དབང་གིས་སྣོད་བཅུད་འགལ་རྐྱེན་གྱིས། །

lé ngen wang gi nöchü galkyen gyi

Since at this time, through the power of evil actions,

གང་བའི་དུས་འདིར་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སྤངས་ནས། །

gangwé dü dir galkyen künpang né

All the world is filled with adverse circumstances,

ལོགས་ནས་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་དབང་མི་གདའ་བས། །

lok né damchö drub wang mi dawé

And there is no way to practise Dharma without avoiding such adversity,

རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་སློང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kyen ngen lam du longwar jingyi lob

Inspire me to transform adversity into the path.

 

བདེ་སྡུག་ཕན་གནོད་འབྱོར་རྒུད་ཅི་བྱུང་ཡང་། །

deduk pennö jor gü chi jung yang

Inspire me to realize that no matter what occurs,

རྨི་ལམ་ཡུལ་གྱི་འབྱོར་རྒུད་ཇི་བཞིན་དུ། །

milam yul gyi jor gü jizhin du

Be it happiness or sorrow, help or harm, gain or loss,

སྣང་ཡང་བདེན་པ་མེད་པར་ཤེས་བྱས་ནས། །

nang yang denpa mepar shejé né

All that appears is unreal, like success and failure within a dream,

ཞེན་མེད་རང་སར་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

zhenmé rang sar drolwar jingyi lob

And to let it all be naturally liberated without attachment.

 

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཤེས་རབ་བཟང་པོས་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས། དངུལ་ཆུའི་ཆོས་རྫོང་དུ་སྦྱར་བ་དགེའོ།། །།

These verses of prayer to the gurus of the lineage of Mahāyāna Mind Training were composed in the dharma fortress of Ngulchu by the dharma-professing monk Tokmé in response to a request from the spiritual friend (geshe) Sherab Zangpo.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2022.

 

Source: Thogs med bzang po dpal, 'gro mgon dpal ldan ye shes. rgyal sras thogs med kyi bka' 'bum thor bu. 1 vol. Thimphu: kun bzang stobs rgyal, 1975. (TBRC W2CZ6641), pp. 67–70

 

Version: 1.2-20230320

  1. The phrase used here (sa gsum) is ambiguous and could refer either to Asaṅga’s attainment of the third bodhisattva level, or bhūmi, or to his sovereignty over the three planes/spheres of existence.
  2. This line plays upon the literal meaning of Haribhadra’s name, 'Noble Lion'.
  3. Dromtönpa
  4. Sechilphuwa Özer Zhönu (se spyil bu pa 'od zer gzhon nu, 1121–1189).
  5. Also known as Özer Lama
  6. Lhandingpa Jangchub Bum.
  7. Kunga Gyatso
  8. 1231–1297
  9. Drakpa Zhönnu (1257–1315).
  10. This verse refers to Tokme Zangpo’s own teacher Sönam Drakpa and incorporates the syllables of his name.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept