The Indestructible Vajra Garland

Practices › Aspiration Prayers | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersJamgön Kongtrul Lodrö Thaye

English | བོད་ཡིག

Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye

Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé

Further information:
Download this text:

༄༅།  །རིས་མེད་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་མཆོག་རྣམས་འཚོ་གཞེས་སུ་གསོལ་བའི་སྨོན་ཚིག་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ།

The Indestructible Vajra Garland

An Aspiration Prayer for the Lives of the Supreme Holders of the Non-Sectarian Teachings

by Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷི་བྷ་བ་ཏུ།

Om svasti siddhi bhawatu

Oṃ svasti siddhi bhavatu!

འོད་མི་འགྱུར་བ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་སོགས། །

ö migyurwa tsepakmé gön sok

Unchanging Light1, Lord of Boundless Life2 and the rest—

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བདེན་པ་ཡིས།  །

chok chu dü sum gyalwé denpa yi

By the truth of these conquerors throughout the ten directions and three times,

སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས།  །

sangye tendzin palden lama nam

May the lives of the glorious gurus, who hold the Buddha's teaching,

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག  །

zhabpé ten ching dzetrin rab pel shok

Remain secure and may their enlightened activities increase and spread!

 

སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་ཡི།  །

denö sum dang tekpa rim gu yi

The three piṭakas and the nine successive vehicles—

དམ་ཆོས་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་བདེན་པ་ཡིས།  །

damchö chak dangdralwé denpa yi

By the truth of the holy Dharma free from attachment,

ཆོས་མཆོག་འབྱུང་གནས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས།  །

chö chok jungné palden lama nam

May the lives of the glorious gurus, who are the source of supreme Dharma,

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག  །

zhabpé ten ching dzetrin rab pel shok

Remain secure and may their enlightened activities increase and spread!

 

རྒྱལ་སྲས་བྱང་སེམས་ཉན་རང་འཕགས་པའི་ཚོགས།  །

gyalsé changsem nyenrang pakpé tsok

The noble community of the conqueror's heirs, the bodhisattvas, the śrāvakas and pratyekabuddhas—

དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བདེན་པ་ཡིས།  །

gendün miché dünpé denpa yi

By the truth of the Sangha whose aspiration is unswerving,

ཚོགས་མཆོག་འདྲེན་པ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས།  །

tsok chok drenpa palden lama nam

May the lives of the glorious gurus, who are the guides of the supreme community,

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག  །

zhabpé ten ching dzetrin rab pel shok

Remain secure and may their enlightened activities increase and spread!

 

མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་བི་མ་མི་ཏྲ་སོགས།  །

tsokyé dorjé bimamitra sok

The Lotus Born Vajra, Vimalamitra and the rest—

རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས།  །

rigdzin tsagyü lamé jinlab kyi

Through the blessings of the Vidyādharas, the root and lineage masters,

འགྲོ་བའི་འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས།  །

drowé dren chok palden lama nam

May the lives of the glorious gurus, who are the supreme guides for beings,

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག  །

zhabpé ten ching dzetrin rab pel shok

Remain secure and may their enlightened activities increase and spread!

 

འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་རིགས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས།  །

chidak düjom rik ngé kyilkhor sok

The maṇḍala of the five families who destroy the māra of the Lord of Death,

ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དྲུག་ཐུགས་རྗེ་ཡིས།  །

yidam gyüdé zhi druk tukjé yi

And the other yidam deities of the four and six classes of tantra—through your compassion,

དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས།  །

kyilkhor wangchuk palden lama nam

May the lives of the glorious gurus, who are the lords of the maṇḍala,

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག  །

zhabpé ten ching dzetrin rab pel shok

Remain secure and may their enlightened activities increase and spread!

 

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་སོགས།  །

yizhin khorlo drubpé gyalmo sok

Through the capacity and power of the ḍākinīs of the three places and the Dharma Protectors,

གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ནུས་མཐུ་ཡིས།  །

né sum khandro chökyong nütu yi

The Wish fulfilling Wheel3, queen of accomplishment, and the rest,

བདེ་ཆེན་དགྱེས་རོལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས།  །

dechen gyé rol palden lama nam

May the lives of the glorious gurus, who delight in the play of great bliss,

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག  །

zhabpé ten ching dzetrin rab pel shok

Remain secure and may their enlightened activities increase and spread!

 

སྐྱེས་ཐོབ་སྦྱོར་བྱུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིས།  །

kyé tob jor jung pünsum tsokpa yi

With their perfect qualities, those present at birth and those acquired in this life,

རྒྱལ་བསྟན་གསལ་མཛད་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་བདག  །

gyalten sal dzé ché tsö tsompé dak

They illuminate the Conqueror's teachings—masters of exposition, debate and composition,

ལུང་གི་བསྟན་འཛིན་མཁས་པའི་ཁྱུ་མཆོག་རྣམས།  །

lung gi tendzin khepé khyuchok nam

May the lives of the holders of the Dharma of transmission, foremost among scholars,

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག  །

zhabpé ten ching dzetrin rab pel shok

Remain secure and may their enlightened activities increase and spread!

 

དམ་ཚིག་གཙང་ཞིང་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་མཛད།  །

damtsik tsang zhing drubpa nyingpor dzé

Those who keep pure samaya, take the practice to heart,

ཆོས་ཉིད་དོན་གཟིགས་ལྷར་བཅས་གཙུག་གི་རྒྱན།  །

chönyi dön zik lhar ché tsuk gi gyen

And see the nature of phenomena are like adornments on the crowns of all, even the gods—

རྟོགས་པའི་བསྟན་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྣམས།  །

tokpé tendzin naljor wangchuk nam

May the lives of these holders of the Dharma of realisation, lords among yogis,

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག  །

zhabpé ten ching dzetrin rab pel shok

Remain secure and may their enlightened activities increase and spread!

 

ཚུལ་ཁྲིམས་གཞི་བརྟན་ཏིང་འཛིན་སྣང་བ་གསལ།  །

tsultrim zhi ten tingdzin nangwa sal

With the stable ground of discipline, the clear light of samādhi,

ཤེས་རབ་རྩལ་ལྡན་འཕགས་པའི་ནོར་གྱིས་འབྱོར།  །

sherab tsalden pakpé nor gyi jor

And the strength of wisdom, they are rich with the wealth of the Noble Ones.

ཐུབ་བསྟན་སྒྲོན་མེ་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་གནས་རྣམས།  །

tubten drönmé drowé kyabné nam

Lamps of the Muni's teachings, sources of refuge for beings,

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག  །

zhabpé ten ching dzetrin rab pel shok

May their lives remain secure and their enlightened activities increase and spread!

 

ཐོས་པས་རྒྱུད་གྲོལ་བསམ་པས་བྱེ་བྲག་ཕྱེད།  །

töpé gyü drol sampé jedrak ché

Through listening they liberated their minds, through contemplation they have clear discernment,

སྒོམ་པས་དོན་རྟོགས་གཞན་དོན་ལྷུར་མཛད་པ།  །

gompé dön tok zhendön lhur dzepa

And through meditation they have realised reality—now they strive for others' benefit,

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་ལྡན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་འཛིན་རྣམས།  །

khyentsé nüden gyalwé tendzin nam

As wise, compassionate and powerful holders of the teachings of the Conqueror,

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག  །

zhabpé ten ching dzetrin rab pel shok

May their lives remain secure and their enlightened activities increase and spread!

 

དབང་པོར་འཚམས་པའི་ཐེག་རིམ་སྣ་ཚོགས་ལ།  །

wangpor tsampé tek rim natsok la

Having practiced the various stages of the vehicles, in accord with their capacity,

ལེགས་པར་ཞུགས་ནས་ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་པ་ཡི།  །

lekpar zhuk né tsulzhin chöpa yi

They always act appropriately—

རིས་མེད་སྐྱེས་ཆེན་ཕྱོགས་ཀུན་བཞུགས་པ་རྣམས།  །

rimé kyé chen chok kün zhukpa nam

May the lives of these great, non-sectarian masters, who reside in all directions,

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག  །

zhabpé ten ching dzetrin rab pel shok

Remain secure and may their enlightened activities increase and spread!

 

བསྟན་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ཐུགས་མཐུན་ཅིང་།  །

tendzin tamché pentsün tuktün ching

May all the holders of the teachings be forever in agreement,

ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་ཕྱོགས་ཁྱེར་སེལ་མེད་པར།  །

tubpé ten la chok khyer sel mepar

And without any bias or prejudice towards the Buddha's teachings,

དག་སྣང་ཡངས་པོས་རང་བསྟན་སྐྱོང་བཞིན་དུ།  །

daknang yangpö rang ten kyong zhindu

As they guard them, as if they were their own, with vast pure perception,

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རབ་འཕེལ་ཤོག  །

zhabpé ten ching dzetrin rab pel shok

And may their lives remain secure and their enlightened activities increase and spread!

 

བདག་ཅག་འབྲེལ་བཅས་ཡང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དུ།  །

dakchak drel ché yangsi tamché du

May all those who are connected to us, in all future lives,

ནད་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་གཟུགས་བཟང་སོགས།  །

nemé dorjé tsé dang zuk zang sok

Attain the seven qualities of the higher realms,

མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་ལ་དབང་འབྱོར་ནས།  །

tori yönten dün la wang jor né

Such as good health, indestructible vajra life and a beautiful form,

ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་སྣང་བྱེད་ཉིད་གྱུར་ཅིག  །

tubten yong kyi nangjé nyi gyur chik

And become like great suns illuminating all the Buddha's teachings!

 

ཚེ་དང་ཐར་པའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་།  །

tsé dang tarpé barché kün zhi zhing

May all obstacles to our life and liberation be pacified,

ལོ་བརྒྱ་འཚོ་ཞིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བ་དང་།  །

lo gya tso zhing tön gya tongwa dang

May we live for hundreds of years and see hundreds of teachers,

ལྷག་པའི་བསླབ་པས་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ།  །

lhakpé labpé gyalten rinpoche

And through the three superior trainings, may we always uphold the precious teachings of the Conqueror,

ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་གཞན་ཕྱིར་འཛིན་པར་ཤོག  །

namkha jisi zhen chir dzinpar shok

For as long as space exists, and for the benefit of others!

 

རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང་།  །

gyal kündü zhal palden lama dang

May the glorious gurus, who are the very face and embodiment of all the buddhas,

རིས་མེད་བསྟན་པ་འཛིན་ཀུན་འཚོ་གཞེས་ཤིང་།  །

rimé tenpa dzin kün tsozhé shing

And all the holders of the non-sectarian teachings live long,

ཆོས་འཁོར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བསྐོར་བ་ཡིས།  །

chökhor gyünché mepar korwa yi

And by turning the wheel of the Dharma without interruption,

འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་རྟག་ཏུ་སྣང་བྱེད་ཤོག  །

jikten sumpo taktu nangjé shok

May they always illuminate the three worlds, now and forever!

 

ཅེས་པའང་གྲུབ་མཆོག་མཚོ་སྐྱེས་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས། འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབ་པའི་གཞི། གདོད་ནས་རང་བྱུང་གི་ཚེ་ལྷའི་ཕོ་བྲང་། བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་གི་ཀེའུ་ཚང་དུ་གནམ་སའི་དབང་ཕྱུག་གཞུང་ས་སྲིད་སྐྱོང་ཁྲི་ཆེན་ནོ་མི་ཧན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་གཏེར་གསར་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་སྤྱི་སྒྲུབ་རྒྱུན་འཇག་ཏུ་བཙུགས་པའི་ཐོག་མ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མ་དཔོན་སློབ་བཅུ་ཕྲག་གིས་བསྒྲུབ་པར་བགྱིས་པའི་ཐུན་མཚམས་སུ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།   ། །

In the cavern of the red cave of Yamalung, a place of accomplishment for the supreme Lotus Born siddha and his spiritual heirs, a place where the nectar of immortality streams down and which has always been the palace of the self-arisen deities of long life, following the request of the lord of the earth and the sky, the regent and throne holder of the government Nomihan Rinpoche, I, Yönten Gyatso Lodrö Thaye, wrote this in a break while ten of us, master and students, were practising the approach and accomplishment phases for seven days, before beginning the general sādhana of the five families of the Illusory Net of Amitāyus according to the New Treasures of Chokgyur Dechen Lingpa. May virtue and goodness abound!

 

| Translated by Han Kop with the kind assistance of Khenpo Yeshé Dorjé from Chokling Monastery, June 2015, Bir, India. Edited by Adam Pearcey.

 

Version 1.2-20210819

  1. Samantabhadra
  2. Amitāyus
  3. Tārā
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept