Khyentse Wangpo Swift Rebirth Prayer

Practices › Swift Rebirth Prayers | Tibetan MastersJamgön Kongtrul Lodrö Thaye | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye

Jamyang Khyentse Wangpo

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

Prayer for the Swift Rebirth of Jamyang Khyentse Wangpo

by Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé

 

འཇ༵མ་པའི་དབྱང༵ས་སོགས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །

jamyang sok sé ché gyal kün gyi

Single embodiment of the knowledge, love and power

མཁྱེ༵ན་བརྩེ༵་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་པ། །

khyen tsé nü pé yeshe chikdü pa

Of Mañjughoṣa and the rest—all the Victors and their heirs.

མཁས་གྲུབ་དབ༵ང་པོ༵་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །

khedrub wangpo palden lama la

Master of the learned and accomplished, glorious guru,

སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས། །

nying né solwa deb so tukjé zung

To you I offer heartfelt prayer: hold me in your compassion.

 

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་སྤྲུལ༵་པ༵འི་སྐུར༵་བཞེ༵ངས་རྣམས། །

chö kyi ying lé trulpé kur zheng nam

May those arising as nirmāṇakāya from the dharma-sphere

བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །

barché dü kyi yul lé nampar gyal

Gain total victory in the battle over obstacles and māras.

རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་ནས། །

dorjé sum gyi ngowor tsozhé né

May they abide within the very essence of the three vajras

བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་བསྒྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ten drö dön chen drubpar dzé du sol

And bring magnificent benefit to the teachings and to beings.

 

ཅེས་གསོལ་འདེབས་ཤློ་ཀ་གཅིག་ཞལ་གསུངས་ལ་མྱུར་འབྱོན་མཇུག་མཐུད་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་སྤེལ་བ་དགེ། །།

Lodrö Tayé added a verse for swift rebirth to the first stanza containing the master’s own words. May it prove virtuous!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2022

 

Source: mkhyen brtse’i dbang po. "rje nyid kyi gsol 'debs 'jam pa'i dbyangs sogs zhes pa" in 'jam dbyangs mkhyen brtse' dbang po’i bka' 'bum. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 20202. Vol. 2: 357

 

Version: 1.1-20221229

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept