Prayer for Peace and Stability

Practices › Aspiration Prayers | Places › Tibet | Tibetan MastersJamgön Kongtrul Lodrö Thaye

English | Deutsch | Español | Français | བོད་ཡིག

Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye

Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé

Further information:
Download this text:

༄༅། །བོད་ཡུལ་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ།

Prayer for Peace and Stability in Tibet

by Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye

 

སྐྱབས་གནས་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ། །

kyabné lumé könchok tsawa sum

Unfailing sources of refuge—Buddha, Dharma and Saṅgha, and gurus, yidams and ḍākinīs,

ཁྱད་པར་གངས་ཅན་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

khyepar gangchen gönpo chenrezik

And especially Avalokiteśvara, protector of the Land of Snows,

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་། །

jetsün drolma guru pema jung

Together with Noble Tārā and Guru Padmasambhava,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་དགོངས། །

solwa deb so tukdam zhalzhé gong

We pray to you: think of us and the sacred pledges you have made!

སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

mönlam yongsu drubpar jingyi lob

Grant your blessings, so that our prayers of aspiration may be fulfilled entirely.

 

སྙིགས་དུས་འགྲོ་རྣམས་བསམ་སྦྱོར་ལོག་པ་དང་། །

nyikdü dro nam samjor lokpa dang

Beings of this degenerate age think and act in perverse ways,

ཕྱི་ནང་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས། །

chinang jungwa trukpé gyukyen gyi

And disturbances in the elements, both outer and inner,

སྔར་མ་གྲགས་པ་མི་ཕྱུགས་དལ་ཡམས་ནད། །

ngar madrakpa mi chuk dalyam né

Mean that disease and pestilence, unknown in ages past, threaten human beings and animals alike.

གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་གདོན་ནག་ཕྱོགས་འབྱུང་པོའི་གཟེར། །

za lu gyal dön nakchok jungpö zer

Planetary forces, nāgas, gyalpo, obstructing spirits and elemental forces,

བཙའ་སད་སེར་གསུམ་ལོ་ཉེས་དམག་འཁྲུག་རྩོད། །

tsa sé ser sum lonyé maktruk tsö

Cause blight, frost and hail, poor harvests, war and conflict,

ཆར་ཆུ་མི་སྙོམས་གངས་ཅན་བྲ་བྱའི་ཐན། །

charchu minyom gangchen dra jé ten

Untimely rains and ominous portents for the Land of Snows,

ས་གཡོས་མེ་དགྲ་འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་དང་། །

sayö mé dra jung zhi jikpa dang

And there is fear of earthquakes, fire, adversaries, and environmental catastrophe,

ཁྱད་པར་བསྟན་ལ་འཚེ་བའི་མཐའ་དམག་སོགས། །

khyepar ten la tsewé tamak sok

And especially of foreign invaders who might harm the teachings.

གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་གནོད་འཚེའི་རིགས་མཐའ་དག །

gangchen jong dir nö tsé rik tadak

May all types of harm and violence in these snowy lands,

མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང་རྩད་ནས་འཇོམས་གྱུར་ཅིག །

nyurdu zhi zhing tsené jom gyur chik

Be swiftly pacified and eliminated entirely.

 

མི་དང་མི་མིན་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གི །

mi dang mimin drowa tadak gi

May precious sublime bodhicitta

རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །

gyü la changchub sem chok rinpoche

Arise naturally in the minds of all beings, human and non-human alike,

ངང་གིས་སྐྱེས་ནས་གནོད་འཚེའི་བསམ་སྦྱོར་བྲལ། །

ngang gi kyé né nö tsé samjor dral

So that they never again think or act in harmful, violent ways.

ཕན་ཚུན་བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་ནས་ཀྱང་། །

pentsün jampé sem dangden né kyang

May the minds of all be filled with love for one another!

བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་གྱིས་འབྱོར། །

böyul ta ü dekyi pal gyi jor

May the whole of Tibet enjoy abundant splendours, happiness and wellbeing!

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཤོག །

sangye tenpa dargyé yün né shok

And may the Buddha’s teachings flourish and endure!

 

རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་སྟོབས། །

tsa sum gyalwa sé ché denpé tob

Through the force of the truth embodied in the Three Roots, the Buddhas and their heirs,

འཁོར་འདས་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་མཆིས་དང་། །

khordé gewé tsawa gang chi dang

And through the power of all the sources of merit throughout saṃsāra and nirvāṇa,

བདག་ཅག་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བའི་མཐུས། །

dakchak lhaksam nampar karwé tü

And of our own completely pure, positive intention,

གསོལ་བཏབ་སྨོན་པའི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

soltab mönpé drebu drub gyur chik

May this, our prayer of aspiration, be fulfilled!

 

ཅེས་༧རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་དེང་སང་དུས་ཀྱི་འཚུབ་འགྱུར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཅི་ལྟར་འགྱུར་ཆ་མེད་པས། རྗེ་ཉིད་ནས་བོད་ཡུལ་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ་ཉིན་ཞག་རེ་ལན་དྲུག་རེ་མཛད་པ་ཡིན་པས་ཁྱོད་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གལ་ཆེ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཕེབས་པ་ལྟར་རང་གི་བསྙེལ་གསོས་སུ་བྲིས་པ་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ཏུ་རྒྱལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་འགྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པའི་སྔ་དྲོའི་ཆར་བྲིས་པ་ཡ་ཐཱ་སིདྡྷི་རསྟུ། །

The precious master Jamyang Khyentse Wangpo said, “These are extremely turbulent times and there is no telling what will happen. I am praying for peace and stability in Tibet six times each day, and it is important for you to do the same.” So it was that I, Lodrö Thaye, wrote this down as a personal reminder, in Tsadra Rinchen Drak on a propitious morning during the waxing phase of the twelfth month. Yathā siddhirastu!

 

| Rigpa Translations

 

Source: “bod yul bde smon” in La dwags khrid dpon padma chos rgyal, ed. dKar rnying gi skyes chen du maʼi phyag rdzogs kyi gdams ngag gnad bsdus nyer mkho rin po cheʼi gter mdzod (rtsibs riʼi par ma). Darjeeling: Kargyu Sungrab Nyamso Khang, 1978–1985. (BDRC W20749). Vol. 28 (sa): 150–152

 

Version: 1.3-20220921

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept