Abhirati Aspiration Prayer

Deities › Akṣobhya | Collections & Cycles › Longsal Dorje Nyingpo | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Akṣobhya

༄༅། །མངོན་དགའི་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་བདེ་ཆེན་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Opening the Door to Great Bliss

An Aspiration Towards the Realm of Abhirati

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ཨཀྵོ་བྷྱཿ

Namo guru vajra-akṣobhyāya!1

 

འདི་ནས་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ། །

di né shar gyi chok kyi namkha la

In the space to the east of here lies

ཞིང་གི་མཆོག་གྱུར་མངོན་པར་དགའ་བ་ཞེས། །

zhing gi chokgyur ngönpar gawa zhé

The supreme realm known as Abhirati.

དཔག་ཡས་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད། །

pakyé yönten rinchen ter gyi dzö

To that precious treasury of boundless qualities,

ངོ་མཚར་བཀོད་པ་བསམ་ཡས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

ngotsar köpa samyé la chaktsal

Unimaginably wondrous in design, I pay homage.

 

ཐ་གྲུ་རབ་ཡངས་ལྟ་ན་མངོན་པར་སྡུག །

tadru rab yang ta na ngönpar duk

Vast and expansive, delightful to behold,

རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་རི་བོ་བཀོད་ལེགས་ཤིང་། །

rinchen na dün riwo kö lek shing

It has mountains like the seven precious emblems;

གསེར་གྱི་ས་གཞི་ཐ་གྲུ་ཡངས་ཤིང་མཉམ། །

ser gyi sa zhi tadru yang shing nyam

Its golden ground is extensive and even,

ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་སིལ་མར་ཁེངས་ལ་འདུད། །

lha yi metok silmar kheng la dü

And strewn with divine flowers—to this place I bow.

 

བྱང་ཆུབ་ལྗོན་ཤིང་རིན་ཆེན་དྲྭ་བ་དང་། །

changchub jönshing rinchen drawa dang

Here there are bodhi trees, jewels all interwoven,

བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་མཚན་རྟགས་ཅིར་ཡང་བཀྲ། །

tashi gewé tsen tak chiryang tra

And everywhere clear signs of good fortune.

ལྷ་ཡི་བྱ་ཚོགས་སྐད་སྙན་རབ་སྒྲོག་ཅིང་། །

lha yija tsok ké nyen rab drok ching

Divine birds call out in the sweetest song,

གང་ལ་ཅི་འདོད་ངང་གིས་འབྱུང་ལ་འདུད།

gangla chi dö ngang gi jung la dü

And wishes are spontaneously fulfilled—to this place I bow.

 

ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ་ཉམས་དགའི་རྫིང་བུ་དང་། །

trü kyi khangpa nyamgé dzingbu dang

There are bathhouses, delightful pools,

སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཆེན་ནོར་བུའི་འགྲམ་སྟེགས་ཀྱི། །

kyemö tsal chen norbü dram tek kyi

And great pleasure gardens, all surrounded

གུ་ན་ཏྭ་རས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་དང་། །

guna ta ré yongsu korwa dang

By an abundance of jewelled platforms

གླང་ཆེན་ཐལ་དཀར་སོགས་ཀྱིས་གང་ལ་འདུད། །

langchen tal kar sok kyi gangla dü

And thronged with the supreme pale elephant and other beasts—to this place I bow.

 

བཻ་ཌཱུར་སྔོན་པོ་ནམ་མཁའི་མདངས་འོད་ཀྱིས། །

bai dur ngönpo namkhé dang ö kyi

There is a three-storied palace that shines

ཀུན་ནས་འཁྱུད་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་སུམ་བརྩེགས། །

künné khyüpé zhalmé khang sum tsek

In the radiant light of the lapis-blue sky,

གསེར་དང་པད་རག་བད་སྔོན་རྒྱ་ཕིབས་རྩེར། །

ser dang pé rak bé ngön gya pib tser

And its roof of gold, ruby and sapphire2

རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་ཏོག་གི་མཛེས་ལ་འདུད། །

dorjé norbü tok gi dzé la dü

Is decorated with a jewelled vajra—to this place I bow.

 

དེ་དབུས་གླང་པོས་བཏེགས་པའི་རིན་ཆེན་ཁྲིར། །

dé ü langpö tekpé rinchen trir

In its centre, on a jewelled throne supported by elephants,

སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་། །

natsok pema dawé kyilkhor teng

A multi-coloured lotus and the maṇḍala of a moon,

རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུག་མགོན་པོ་འོད་མཐའ་ཡས། །

gyalwa mi truk gönpo ö tayé

Is the victorious Akṣobhya, the lord of limitless light,

མཚན་དཔེའི་གཟི་བརྗིད་དཔལ་དུ་འབར་ལ་འདུད། །

tsenpé ziji pal du bar la dü

Dazzling and resplendent with the signs and marks—to whom I bow.

 

སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་མཛེས་པར་བཀླུབས། །

ku la chögö nam sum dzepar lub

He is dressed in the three dharma robes;

སྐུ་དང་ཞལ་ནི་སྣ་ཚོགས་ཅིར་ཡང་འགྱུར། །

ku dang zhal ni natsok chiryang gyur

His body and face adopt various forms.

ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །

longchö yongsu dzokpé daknyi chen

He is the epitome of perfect enjoyment.

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་མི་བསྐྱོད་རྒྱལ་ལ་འདུད། །

dorjé sempa mi kyö gyal la dü

To the vajra-like victor Akṣobhya I bow.

 

སྐུ་ཡི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་། །

ku yi özer chenpö chotrul dang

His magical form emanates extensive rays of light;

གསུང་དབྱངས་འཛད་མེད་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སྒྲོག །

sung yang dzemé zhingkham küntu drok

His unending melodious speech sounds in all realms;

ཐུགས་ནི་འོད་གསལ་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མེད། །

tuk ni ösal namkha drima mé

His mind of clear light is as immaculate as the sky;

ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་འདུད། །

yönten trinlé sam mikhyab la dü

His qualities and activity defy the imagination—to him I bow.

 

རྒྱལ་སྲས་སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་ལ་སོགས་པ། །

gyalsé pö kyi langpo lasokpa

To the vast retinue, as infinite as the ocean,

སྤྲུལ་པའི་ཉན་རང་བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་ཚོགས། །

trulpé nyenrang changsem pakpé tsok

Including the victor’s heir Gandhahastin,3

རྒྱ་བོད་མཁས་དང་གྲུབ་རིགས་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །

gya bö khé dang drub rik gyatso yi

Hosts of emanated noble śrāvakas, pratyekabuddhas and bodhisattvas,

འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་མཐའ་མི་མངོན་འདུད། །

khor tsok gyatso ting tami ngön dü

As well as scholars and adepts from India and Tibet, I bow.

 

དེ་རྣམས་ཀུན་ཀྱང་དབང་པོ་རྣོན་པོ་དང་། །

denam kün kyang wangpo nönpo dang

They all possess the most acute of faculties;

འབྱོར་པ་མཉམ་ཞིང་སྐུ་ཡི་འོད་ཟེར་གྱིས། །

jorpa nyam zhing ku yi özer gyi

Their wealth is equal; and light from their forms

སྟོང་ཁམས་ཁྱབ་པས་མུན་པའི་གོ་སྐབས་མེད། །

tong kham khyabpé münpé gokab mé

Fills the universe to leave no chance of darkness.

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་བག་ཆགས་སྤངས་ལ་འདུད། །

kyé ga na chi bakchak pang la dü

To those who lack the habits of birth, old age, sickness and death, I bow.

 

གསང་བ་ཐུན་མིན་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་འཁོར། །

sangwa tünmin dorjé rik kyi khor

The retinue of the uncommon secret vajra family

ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་རོལ་གར་མཐའ་ཡས་ཤིང་། །

zhi dang trowö rol gar tayé shing

Is limitless in its display of peaceful and wrathful guises.

དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་བྱེ་བ་ས་ཡ་དང་། །

pawo daki jewa saya dang

To those who display the dance of vajra emanations

ལྷན་ཅིག་རྡོ་རྗེའི་རོལ་གར་སྟོན་ལ་འདུད། །

lhenchik dorjé rol gar tön la dü

Together with many billions of vīras and ḍākinīs, I bow.

 

ཐེག་ཆེན་རྒྱུ་འབྲས་ཆོས་འཁོར་རྟག་ཏུ་བསྐོར། །

tekchen gyundré chökhor taktu kor

The Wheel of Mahāyāna teachings on causality is forever turning.

སྡུག་བསྔལ་མིང་ཙམ་མི་གྲགས་བདེ་ཆེན་ཞིང་། །

dukngal ming tsam mi drak dechen zhing

Even the name of suffering is unknown in this land of great bliss.

ཏིང་འཛིན་སྒོ་བརྒྱ་འཇུག་ལྡང་སྐད་ཅིག་སྟོན། །

tingdzin go gya juk dang kechik tön

Hundreds of samādhi doors are entered and exited in an instant.

ཞིང་གཞན་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ལྷགས་ལ་འདུད། །

zhing zhen sangye changsem lhak la dü

To this superior realm of buddhas and bodhisattvas, I bow.

 

དེ་དག་རྣམས་དང་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་བ་མཛད། །

dedak nam dang chö kyi drowa dzé

With them you discourse upon the Dharma,

སྐད་ཅིག་བསྐལ་པ་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་འཇུག །

kechik kalpa zhingkham gyatsor juk

And enter oceans of realms and aeons in an instant.

སྐུ་ཚེ་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ། །

kutsé kalpa chenpo bumtrak chu

Your lifespan is ten times a hundred thousand great aeons.

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་སྟོན་མཛད་ལ་འདུད། །

zab dang gyaché chö tön dzé la dü

To you who teach the profound and vast Dharma, I bow.

 

མ་འོངས་མྱང་འདས་ཚེ་ན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ །

ma ong nyangdé tsé na trulpé ku

In future, as you enter parinirvāṇa, your nirmāṇakāya emanations

སྟོང་གསུམ་ཁྱབ་པའི་ཆོས་སྟོན་ས་ཆེན་གཡོ། །

tongsum khyabpé chö tön sa chen yo

Will teach the Dharma throughout the threefold universe, the ground will shake,4

སྐུ་གདུང་དུམ་བུ་འཕྲོ་ལས་བཀྲ་ཤིས་དབྱིབས། །

kudung dumbu tro lé tashi yib

Sacred relics will appear and auspiciously shaped

འབྱུང་བཞི་མཆོད་རྟེན་རྒྱས་པར་འགྱུར་ལ་འདུད། །

jung zhi chörten gyepar gyur la dü

Stūpas of the four elements will emerge—to you I bow.

 

ཞེ་སྡང་ཁོང་ཁྲོའི་ཐ་བས་དཀྲིས་པ་སོགས། །

zhedang khongtrö tawé tripa sok

For beings of the six classes afflicted by karma,

འགྲོ་དྲུག་ལས་ཀྱིས་མནར་བའི་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས།

dro druk lé kyi narwé kyendro nam

Such as those caught up in anger and aversion,

ཁྱོད་མཚན་དྲན་དང་གཟུངས་སྔགས་མཐོང་ཙམ་གྱིས། །

khyö tsen dren dang zung ngak tong tsam gyi

The mere thought of your name or sight of your mantra

བསྐལ་པར་བསགས་པའི་ལས་སྒྲིབ་བྱང་ལ་འདུད། །

kalpar sakpé ledrib jang la dü

Is enough to purify karma and obscurations gathered in an aeon—to you I bow.

 

ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མའི་ཤས་ཙམ་གྱིས། །

chö kyi dütsi zekmé shé tsam gyi

With even a few droplets of Dharma’s nectar

འགྲོ་བ་དཔག་མེད་བྱང་ཆུབ་ལ་འགོད་ཅིང་། །

drowa pakmé changchub la gö ching

You bring countless beings to the level of awakening,

དེ་དག་བདུད་ཀྱི་བརྫི་མེད་དམན་མི་འབྱུང་། །

dedak dü kyi dzimé men minjung

Whence, invulnerable to Māra, they cannot be brought down.

ཐབས་སྟོབས་སྨོན་ལམ་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་ལ་འདུད། །

tab tob mönlam yeshe dzok la dü

To you, whose means, strength, aspirations and wisdom are all complete, I bow.

 

སྔོན་ཚེ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་གོ་ཆ་ཡི། །

ngöntsé gelong chö kyi gocha yi

In the past, as the bhikṣu Dharmavarman

ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་རང་འབྲས་ཀྱིས། །

tukkyé mönlam tabpé rang dré kyi

You set your mind upon awakening and made prayers of aspiration,

སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ཕྲིན་ལས་ཆེས་ལྷག་པའི། །

sangye kün lé trinlé ché lhakpé

As a result of which your activity is supreme among all the buddhas.

མི་འཁྲུག་མགོན་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །

mi truk gönpö zhab la chaktsal dü

To you, Lord Akṣobhya, I bow down in homage.

 

ངེས་པའི་དོན་དུ་སྟོན་པ་གནས་དང་འཁོར། །

ngepé döndu tönpa né dang khor

In reality, the teacher, the place and the retinue,

ཆོས་དང་དུས་རྣམས་འཕེལ་འགྲིབ་ཀུན་བྲལ་ཞིང་། །

chö dang dü nam peldrib kündral zhing

The Dharma and the time are all invariable.

མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་རྟག་ཅིང་ཁྱབ། །

mizé gyen gyi khorlo tak ching khyab

To the unending wheel of adornment—eternal, pervasive,

ལྷུན་གྲུབ་བསམ་བརྗོད་བྲལ་བའི་ངོ་བོར་འདུད། །

lhündrub sam jödral bé ngowor dü

Spontaneous, inconceivable and inexpressible—I bow.

 

དེ་ལྟར་གུས་པས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་འདེབས་དང་། །

detar güpé tö ching soldeb dang

Like this, I offer praise and call out to you in prayer.

དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱིས་མཆོད། །

ngöjor yitrul chöpé trin gyi chö

I present offering clouds of real and imagined riches.

ཚེ་རབས་བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །

tserab sakpé diktung tamché shak

I confess all misdeeds and downfalls from every life.

འཁོར་འདས་དགེ་བ་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །

khordé gewa kün la jé yi rang

I rejoice in every virtue within saṃsāra and nirvāṇa.

 

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་བསྐོར་བར་སྐུལ། །

chö kyi khorlo gyachen korwar kul

I implore you to turn the Wheel of Dharma extensively.

མྱ་ངན་མི་འདའ་རྟག་པར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །

nya ngen mi da takpar zhuk soldeb

I beseech you not to pass into nirvāṇa but remain forever.

དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བསྔོ། །

dü sum gé tsok drowa kün la ngo

I dedicate all the virtues of the three times to all beings.

མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

ngönpar gawé zhing du kyewar shok

May they all be reborn in this realm of Abhirati!

 

བདག་དང་བདག་ལ་འབྲེལ་པ་ཐོབ་ཚད་རྣམས། །

dak dang dak la drelpa tob tsé nam

For me and all who have a connection with me,

ནམ་ཞིག་དབུགས་ནི་ཆད་པར་གྱུར་པ་ན། །

namzhik uk ni chepar gyurpa na

As soon as our breathing ceases, at that moment,

བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུག་པ། །

lama chomden dorjé mi trukpa

May the guru and blessed one Vajra Akṣobhya

མངོན་སུམ་བྱོན་ནས་ཞིང་དེར་ཁྲིད་པར་ཤོག །

ngönsum jön nezhing der tripar shok

Come to us directly and lead us to this realm.

 

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཞལ་མཐོང་ཞིང་། །

kyé ma tak tu sangye zhal tong zhing

As soon as we take birth there, may we behold the Buddha’s face,

དམ་ཆོས་ཉན་ཏེ་རྫོགས་སྨིན་སྦྱང་མཐར་ཕྱིན། །

damchö nyen té dzok min jang tarchin

Hear the sacred Dharma, and master perfecting, maturing and purifying.

མཐར་ནི་མི་བསྐྱོད་མགོན་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང་། །

tar ni mi kyö gön dang yermé ching

Ultimately, may we become indivisible from Lord Akṣobhya himself

སྤྲུལ་པས་ཕྱོགས་བཅུར་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་ཤོག །

trulpé chok chur drowé dönjé shok

And through emanations bring benefit to beings in all the ten directions.

 

རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུག་མགོན་པོའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། །

gyalwa mi truk gönpö tukkyé dang

The victorious Lord Akṣobhya’s decision to awaken,

མཛད་པ་སྨོན་ལམ་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཚུལ། །

dzepa mönlam khyen tsé nü pé tsul

His activity, aspirations, knowledge, love and power,

བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅི་འདྲ་བ། །

lamé yeshe gyutrul chindrawa

His magical manifestation of unsurpassable wisdom—

དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །

dendra khonar dak sok gyurwar shok

May and I others come to have them too, just as they are.

 

ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་མཐའ་དག་གི །

lha dang chepé jikten tadak gi

With the supporting realm of Akṣobhya, who is supreme guide

འདྲེན་པ་མཆོག་གྱུར་བཅོམ་ལྡན་མི་འཁྲུག་པའི། །

drenpa chokgyur chomden mi trukpé

For all the world, including the devas, and the supported inhabitants

ཞིང་ཁམས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡིད་མཁར་བཀོད། །

zhingkham ten dang tenpa yi khar kö

Established clearly in the space of my mind,

རྡུལ་སྙེད་ལུས་ཇི་སྤྲུལ་ཏེ་མགོན་ཕྱག་འཚལ། །

dul nyé lü ji trul té gön chaktsal

I emanate bodies as numerous as atoms and prostrate to this protector.

 

རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ལྔར་སྣང་བའི་གཞི། །

rangzhin trulpé zhing ngar nangwé zhi

In the knowledge that the nature of the supreme realm

སྙིང་དབུས་དྭངས་པའི་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །

nying ü dangpé melong yeshe kyi

Of Abhirati manifests within the light channel

འོད་རྩར་སྣང་བའི་མངོན་དགའི་ཞིང་མཆོག་གི །

ö tsar nangwé ngöngé zhing chok gi

Of subtle mirror-like wisdom at the centre of my heart,

རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་ཕྱག་བགྱི་འོ། །

rangzhin yongsu shepé chak gyi o

The basis for the appearance of the five naturally emanated purelands, I prostrate.

 

བདུད་སྡེ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་དག་གིས་ཀྱང་། །

dü dé jewa trak trik dak gi kyang

Donning the armour that remains unyielding

མི་འཁྲུག་བཀོད་པའི་གོ་ཆ་རབ་བགོས་ཤིང་། །

mi truk köpé gocha rab gö shing

Even in the onslaught of māras by the billion,

སྟོབས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙོ། །

tob chü wangchuk dezhin shekpé tso

I prostrate before the glorious Akṣobhya-vajra,

དཔལ་ལྡན་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

palden mi kyö dorjé la chaktsal

Foremost of tathāgatas, lords of tenfold power.

 

གང་སྔོན་བདེ་གཤེགས་སྤྱན་ཆེན་པོ་ཡི་དྲུང་། །

gang ngön deshek chen chenpo yi drung

In the past, in the presence of the sugata Mahācakṣu,

གཞན་གྱི་དཔེ་ཟླར་མེད་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་བཞེས། །

zhen gyi pé dar mepé tukkyé zhé

You developed an enlightening resolve unmatched by others,

སྤྱད་པ་སྤྱོད་ཚེ་གཞན་གྱི་གནོད་སེམས་ཀྱིས། །

chepa chö tsé zhen gyi nösem kyi

And while carrying out activity, you remained supremely

མི་གཡོ་མཆོག་ཏུ་བརྟན་པར་མཛད་ལ་འདུད། །

mi yo chok tu tenpar dzé la dü

Immovable5 in the face of others’ malice—to you I bow.

 

ཅེས་པའང་དད་ཅིང་གུས་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་བདག་གཞན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

I, Jamyang Chökyi Lodrö, was inspired by faith and devotion to write these verses of aspiration. May this become a cause for me and all other sentient beings, who are as infinite in number as space is vast, to be reborn in the realm of Abhirati. Sarva maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Sources:

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "mngon dga'i zhing gi smon lam bde chen sgo 'byed/" in gsung 'bum/_'jam dbyangs chos kyi blo gros/ (dbu med/). 8 vols. Gangtok: Dzongsar Khyentse Labrang, 1981–1985 (BDRC W21813). Vol. 4: 473–479

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "mngon dga'i zhing gi smon lam bde chen sgo 'byed/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 12: 363–369

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "mngon dga'i zhing gi smon lam bde chen sgo 'byed/" In blo gros mtha' yas (ed.). rin chen gter mdzod chen mo/. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008. Vol. 48: 487–492.

 

Version: 1.0-20220107

  1. Both the dbu med and dbu can editions have vajra-akṣobhe while the Shechen edition of the rin chen gter mdzod has vajra-akṣobhyaḥ.
  2. Reading bad sngon as dbang sngon.
  3. The bodhisattva who will become Akṣobhya’s successor.
  4. On the miracles that accompany the conclusion of Akṣobhya’s career see Jan Nattier, "The Realm of Akṣobhya" in Journal of the International Association of Buddhist Studies, 23.1, 2000, pp. 71–102.
  5. Here, Jamyang Khyentse plays upon the literal meaning of Akṣobhya. On Akṣobhya’s training see Nattier, op. cit., pp. 85–87.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept