Sukhāvatī Aspiration

Deities › Amitābha | Practices › Aspiration PrayersSukhāvatī Aspirations | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Amitābha, Buddha of Boundless Light

༄༅། །བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ།

Aspiration for the Land of Great Bliss

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་། །

chok chu dü zhi gyalwa sé ché dang

Unleash the power of the great truth and compassion1

ཁྱད་པར་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་། །

khyepar lama orgyen pema jung

Of the victorious buddhas and their bodhisattva heirs throughout the ten directions and four times,

ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡི། །

arya taré dorjé zhönnu yi

And especially the Oḍḍiyāna Guru Padmasambhava,

ཐུགས་རྗེ་བདེན་པ་ཆེན་པོའི་རྩལ་ཕྱུངས་ལ། །

tukjé denpa chenpö tsal chung la

Ārya Tārā and Vajrakumāra.

བདག་གི་ཤེས་རྒྱུད་བསྲེགས་པར་བྱེད་པ་ཡི། །

dak gi shé gyü sekpar jepa yi

As the fierce flames of the five poisonous mental afflictions

ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་མེ་དབལ་དྲག་པོ་དང་། །

nyönmong duk ngé mewal drakpo dang

Burn and blaze within my mind,

ཁྱད་པར་འདོད་སྲེད་བརྐམ་པས་གདུང་བ་ཡི། །

khyepar dö sé kampé dungwa yi

And I am beset by desire and craving in particular,

སླར་ཡང་སྲིད་པར་ཡང་ཡང་འཁོར་ཞིང་མནར། །

lar yang sipar yang yang khor zhing nar

I must circle again and again, tormented, in conditioned existence.

ད་དུང་འདི་འདྲའི་དབང་དུ་བདག་གྱུར་ན། །

dadung dindré wang du dak gyur na

If I continue to succumb like this in future,

ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་མྱོང་བར་ངེས། །

ngensong dukngal drakpo nyongwar ngé

I will surely experience the intense misery of the lower realms.

དེས་ན་མགོན་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །

dena gönpo khyé nam tukjé yi

Therefore, all you guardians in your compassion,

གནས་ངན་ལེན་གྱི་རྣམ་རྟོག་ངན་པ་རྣམས། །

né ngen len gyi namtok ngenpa nam

Let all my negative thoughts based on dysfunctional tendencies

མྱུར་བ་ཉིད་དུ་གཞོམ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

nyurwa nyi du zhompar dzé du sol

Be swiftly and surely eradicated, I pray.

ཕྱིན་ཆད་སླར་མི་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chinché lar mi kyewar jingyi lob

Grant your blessings so that they may never recur.

བློ་སྣ་ཆོས་འགྲོ་དམ་ཆོས་ལམ་དུ་ལོངས། །

lona chö dro damchö lam du long

Cause my mind to turn toward the Dharma, the Dharma to progress along the path,

ལམ་གྱིས་འཁྲུལ་ཞི་འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ། །

lam gyi trul zhi trulpa yeshe su

The path to pacify delusion and delusion to dawn as wisdom.

འཆར་བར་བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབས། །

charwar lama yidam tukjé kyob

Gurus and yidam deities, guard me with your compassion.

སྲིད་པའི་མེ་ཚོགས་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

sipé mé tsok zhiwar dzé du sol

Quench the fires of worldly existence, I pray.

ཆོས་མཐུན་བསམ་སྦྱོར་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །

chö tün samjor yizhin drubpa dang

Cause my wishes and actions that accord with the Dharma to succeed,

བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཞི་བར་མཛོད། །

changchub lam gyi barché zhiwar dzö

And pacify all obstacles on the path to awakening, I pray.

 

ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

kyema kyi hü gönpo tukjé chen

Kyema Kyihü! O compassionate protectors,

ལས་ངན་བདག་ལ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་སུ་གསོལ། །

lé ngen dak la chen gyi zik su sol

Look kindly upon me, an evildoer, I pray.

གཟིགས་ནས་ལས་ངན་དབང་དུ་མི་གཏོང་བར། །

zik né lé ngen wang du mi tongwar

Do not permit me to fall prey to negative deeds,

ཡང་དག་ལྟ་དང་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན། །

yangdak ta dang tokpa khyepar chen

But inspire me with your blessings so that I may swiftly develop

མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nyurdu gyü la kyewar jingyi lob

The genuine view and extraordinary realization.

 

འདི་ནས་ཚེ་འཕོས་ཉིད་དུ་བདེ་ལྡན་ཞིང་། །

di né tsé pö nyi du deden zhing

As soon as I depart from this life, may I be reborn

འདྲེན་མཆོག་འོད་དཔག་མེད་མགོན་ཞབས་དྲུང་དུ། །

dren chok öpakmé gön zhab drung du

In the blissful realm, in the presence of the supreme guide Lord Amitābha,

སྐྱེས་ནས་བྱང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག །

kyé né changchub lungten tobpar shok

And receive a prophecy of my future awakening.

བདག་ལ་འབྲེལ་དང་མིང་ཙམ་ཐོས་པ་རྣམས། །

dak la drel dang ming tsam töpa nam

May all those connected to me, even those who merely hear my name,

ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་མི་མྱོང་ཞིང་། །

ngensong dukngal tadak mi nyong zhing

Never experience the sufferings of the lower realms,

ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zhing chok dewachen du kyewar shok

But take birth in the supreme realm of Sukhāvatī.

 

མདོར་ན་བདག་གི་བྱ་བ་ཅི་བགྱིས་པ། །

dorna dak gi jawa chi gyipa

In short, in everything that I do

རང་དོན་རྨི་ལམ་ཙམ་དུའང་མི་སེམས་ཞིང་། །

rangdön milam tsam du ang mi sem zhing

May I never consider my own self-interest even in my dreams,

གཞན་ལ་ཕན་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་ལ། །

zhen la penpa khonar gyurwa la

But always act purely to bring benefit to others.

མགོན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་ཏུ་བཟང་སོགས་ཀྱིས། །

gönpo jamyang kuntuzang sok kyi

In this, may the protector Mañjughoṣa, Samantabhadra and others

ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

jitar mönpa zhindu drub gyur chik

Ensure that all this comes to pass, exactly in accordance with my aspirations.

 

ཅེས་པའང་ཆུ་སྦྲུལ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༦ ལ་རང་ནས་ཡིད་སྐྱོ་བས་སྨོན་ལམ་དུ་བྲིས་པའོ།། །།

This was written as an aspiration in a state of sadness on the sixth day of the tenth month of the Water Snake year.2

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "bde chen zhing gi smon lam phyogs bcu dus bzhi rgyal ba sras bcas ma/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 12: 361–362

 

Version: 1.1-202040509

  1. There are two versions of this text in the 2012 edition of Jamyang Khyentse's collected writings. In one, entitled Chu sbrul lor yid skyo nas bris pa'i smon lam (Aspiration Written in Sadness During the Water Snake Year), this phrase is given as "great bliss" (bde ba chen po). But here I follow the reading of the second occurrence, in the text is entitled Bde chen zhing gi smon lam, where the line appears as "great truth" (bden pa chen po).
  2. Corresponding to 12 November 1953.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept