Aspiration for the Bardos

Buddhist Philosophy › Dying & the Bardos | Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | Español | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །བར་དོའི་སྨོན་ལམ་དྲན་པའི་གསོས་འདེབས་འཁྲུལ་སྣང་གདུང་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།  །

Fostering Recollection to Dispel the Torment of Deluded Perception

An Aspiration for the Bardos

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།  །

palden lama gyalwa sé dang chepa nam kyi zhab la chaktsal lo

At the feet of the glorious guru, the victorious ones and their heirs, we pay homage.

 

བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་འདི་ཕྱི་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་འཇིགས་སྐྲག་ཐམས་ཅད་ལས་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་བར་དོ་རང་ངོ་ཤེས་པ་དང་།  དག་པའི་ཞིང་དུ་འདྲེན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།  །

tsewa chenpö dü tamché du jesu zung zhing di chiwar dö trulnang jiktrak tamché lé ukyung zhing bardo rang ngoshepa dang dakpé zhing du drenpar jingyi lab tu sol

Care for me at all times with your magnificent love, alleviate all the terrors of deluded perception during this life, the next and the bardo states, inspire us to recognise the bardos and lead us to a pure realm, we pray.

 

སྲིད་པའི་ཚ་གདུང་ཀུན་ལས་སྐྱོབ་མཛད་ཅིང་།  །

sipé tsadung kün lé kyob dzé ching

You protect from all the torridity and torment of conditioned existence,

དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ངན་སོང་སྒོ་འགེགས་པ།  །

drenpa tsam gyi ngensong go gekpa

And the mere thought of you closes the door to lower realms,

ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་དྲིན་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ།  །

tarpé lam tön drinchen chö kyi jé

Revealer of the path to liberation, gracious lord of Dharma,

འདྲེན་མཆོག་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་ཆེན་པོ་མཁྱེན།  །

dren chok kyab kündü zhal chenpo khyen

Supreme guide, great face and embodiment of all sources of refuge, care for us!

 

བདག་ཅག་རྩེ་གཅིག་མོས་གུས་ཤུགས་དྲག་པོས།  །

dakchak tsechik mögü shuk drakpö

As we pray to you with ardent, single-pointed devotion

ཁ་ཞེ་ངོས་ལྐོག་མེད་པར་གསོལ་འདེབས་ན།  །

khazhé ngö kok mepar soldeb na

And without the slightest duplicity or hypocrisy,

འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།  །

di chi bardo küntu tukjé zik

Look upon us with compassion in this life, the next and throughout the bardo states.

བསླུ་མེད་སྐྱབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བླ་མ་མཁྱེན།  །

lumé kyab kyi nyingpo lama khyen

Guru, essence of unfailing refuge, care for us!

 

འཆི་བའི་ཚེ་ན་གནད་གཅོད་མི་འབྱུང་ཞིང་།  །

chiwé tsé na néchö minjung zhing

When it comes time to die, may we not experience a sudden, painful end,

ཤེས་པ་རང་ས་ཟིན་ཅིང་བླ་མ་ལ།  །

shepa rang sa zin ching lama la

But instead hold the natural state of awareness

དད་མོས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས་བཞིན་དུ།  །

dé mö dungwé solwa deb zhindu

And pray to the guru with yearning faith and devotion,

འཆི་ཁའི་གདམས་པ་ལམ་དུ་ལོངས་པར་ཤོག  །

chikhé dampa lam du longpar shok

While we practically apply the instructions for the moment of death.

 

དེ་ལྟར་མཉམ་རྗེས་ཀུན་ཏུ་དྲན་ཤེས་ཀྱི།  །

detar nyamjé küntu dren shé kyi

Holding the hook of mindfulness and vigilance during meditation and thereafter,

ལྕགས་ཀྱུས་བཟུང་ནས་འཁྲུལ་སྣང་འདི་དག་རྣམས།  །

chakkyü zung né trulnang didak nam

May we recognise all these deluded perceptions

བར་དོའི་སྣང་བ་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས།  །

bardö nangwa yinpé dushé kyi

As the appearances of the intermediate state

སྐྱེ་ཤི་བར་དོ་ལམ་དུ་ཁྱེར་བར་ཤོག  །

kyeshi bardo lam du khyerwar shok

And thus apply the path to the bardo of birth and death.

 

སྣོད་བཅུད་སྣང་བ་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་རྣམས།  །

nöchü nangwa jitar sharwa nam

No matter how these appearances of outer world and inhabitants may arise,

ཤར་ཡང་བདེན་པས་སྟོང་པའི་རང་བཞིན་དུ།  །

shar yang denpé tongpé rangzhin du

They are by nature empty.

ཤེས་ནས་ཡི་དམ་ལྷ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ།  །

shé né yidam lha dang yeshe su

Recognising this and transforming them into yidam deities and wisdom,

བསྒྱུར་བས་རྨི་ལམ་བར་དོ་ལམ་བྱེད་ཤོག  །

gyurwé milam bardo lam jé shok

May we apply the path to the bardo of dream.

 

ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་ནུབ་པར་ཉེ་བ་ན།  །

tsé di nangwa nubpar nyewa na

When the appearances of this life are about to fade away,

རླུང་ལྔ་ཐིམ་ཞིང་འཁོར་ལོ་ལྔ་ཞིག་པས།  །

lung nga tim zhing khorlo nga zhikpé

The five winds will dissolve, the five chakras disintegrate.

ལུས་ཀྱི་སྟོབས་ཉམས་ངག་གི་སྒྲ་མི་གསལ།  །

lü kyi tob nyam ngak gi dra mi sal

Physical strength will diminish, the sound of voices grow unclear,

དྲན་ཉམས་ཤེས་པ་ཟ་ཟིར་འཕྱོ་བ་དང་།  །

dren nyam shepa zazir chowa dang

Memory will deteriorate and consciousness become dim.

དབང་ཤེས་ཐིམ་ཞིང་འདོད་ཡོན་རོ་མི་མྱོང་།  །

wangshé tim zhing döyön ro mi nyong

Sensory awareness will fade and objects become imperceptible.

དུ་བ་སྨིག་རྒྱུ་མེ་ཁྱེར་མར་མེ་ཡི།  །

duwa mikgyu mekhyer marmé yi

Then may we recognise the signs—

སྣང་བའི་རྟགས་རྣམས་རང་ངོ་ཤེས་པ་དང་།  །

nangwé tak nam rang ngoshepa dang

Of smoke, haze, fireflies, and lamps—

འདའ་ཀ་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་ལམ་བྱེད་ཤོག  །

daka sum gyi dampa lam jé shok

And apply the instruction of the triple moment of passing.1

 

ཕྲ་བའི་ཐིམ་རིམ་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་སྟེ།  །

trawé timrim nang ché tob sum té

The subtle stages of dissolution are appearance, increase and attainment.

འདི་ལྟར་རྣམ་ཤེས་སྣང་བ་ལ་ཐིམ་ཚེ།  །

ditar namshé nangwa la tim tsé

When consciousness dissolves into appearance,

དཀར་ཆ་ཐུར་བབ་དཀར་ལམ་འཆར་བ་དང་།  །

kar cha tur bab karlam charwa dang

The white element descends and there is total whiteness.

འདོད་ཆགས་ལས་གྱུར་རྟོག་པ་བཞི་བཅུ་འགགས།  །

döchak lé gyur tokpa zhibchu gak

The thirty-three thought-states associated with anger cease.2

དེ་ཚེ་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་ངོས་ཟིན་ཤོག  །

detsé nangwé yeshe ngö zin shok

At that time may we recognise the wisdom of appearance.

 

དེ་ནས་སྣང་བ་མཆེད་པ་ལ་ཐིམ་ཚེ།  །

dené nangwa chepa la tim tsé

Then when appearance dissolves into increase,

དམར་ཆ་གྱེན་གཡོས་དམར་ལམ་སྣང་བ་འཆར།  །

mar cha gyen yö marlam nangwa char

The red element ascends and there is an experience of total redness.

ཞེ་སྡང་ལས་གྱུར་རྟོག་པ་སོ་གསུམ་འགགས།  །

zhedang lé gyur tokpa so sum gak

The forty thought-states associated with desire cease.

མཆེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་ངོ་ཤེས་པར་ཤོག  །

chepé yeshe rang ngoshepar shok

Then may we recognise the wisdom of increase.

 

དེ་ནས་དཀར་དམར་བར་དུ་རྣམ་ཤེས་བརྒྱལ།  །

dené kar mar bardu namshé gyal

Then, between whiteness and redness consciousness is lost.

གཏི་མུག་ལས་གྱུར་རྟོག་པ་བདུན་འགགས་ཏེ།  །

timuk lé gyur tokpa dün gak té

The seven thought-states associated with delusion cease,

ནག་ལམ་བརྒྱལ་བར་ཕྱོགས་པ་དེ་ཡི་ཚེ།  །

naklam gyalwar chokpa dé yi tsé

And there is a vision of blackness, approaching unconsciousness.

ཐོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་ངོ་ཟིན་པར་ཤོག  །

tobpé yeshe rang ngo zinpar shok

At that time may we recognise the wisdom of attainment.

 

དེ་ནས་ཉེར་ཐོབ་གཞི་ཡི་འོད་གསལ་ནི།  །

dené nyertob zhi yi ösal ni

Then, when the ground luminosity of near-attainment dawns,

བློ་ཡི་ཡུལ་འདས་སྟོན་གནམ་དྭངས་པ་ལྟར།  །

lo yi yul dé tön nam dangpa tar

Beyond ordinary mental objects and clear as an autumn sky,

འཆར་ཚེ་ལམ་གྱི་འོད་གསལ་བུ་ལྟ་བུ།  །

char tsé lam gyi ösal bu tabu

May the child-like path luminosity

གཞི་ཡི་འོད་གསལ་མ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག  །

zhi yi ösalma dang trepar shok

Meet the mother that is the clear light of the ground.

 

གལ་ཏེ་དུས་དེར་གོམས་འདྲིས་ཆུང་བ་ཡིས།  །

galté dü der gom dri chungwa yi

If, due to our weak familiarity at that stage,

རང་ངོ་མ་ཤེས་དེ་ཡི་མོད་ཉིད་ལ།  །

rang ngoma shé dé yi mö nyi la

We fail in recognition, then, in an instant,

སྲིད་པ་བར་དོའི་སྣང་བ་ཤར་བ་ན།  །

sipa bardö nangwa sharwa na

The appearances of the bardo of becoming will dawn,

འཇིགས་པའི་སྒྲ་བཞི་ཉམ་ངའི་གཡང་ས་གསུམ།  །

jikpé dra zhi nyam ngé yangsa sum

And when the four dreadful sounds, three terrifying abysses,

མ་ངེས་རྟགས་དྲུག་སྣོམ་བྱ་ཤར་བའི་ཚེ།  །

ma ngé tak druk nomja sharwé tsé

And six uncertain experiences arise,

བླ་མ་ལྷ་དང་ལྟ་བ་རྗེས་དྲན་ནས།  །

lama lha dang tawa jedren né

May we recollect the guru, the deity and the view,

དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག  །

dakpa khachö zhing du kyewar shok

And take rebirth in a pure celestial realm.

 

གལ་ཏེ་སྐྱེ་གནས་འཛིན་པར་གྱུར་ནའང་།  །

galté kyené dzinpar gyur na ang

Even if we are connected to a place of birth,

མངལ་སྒོ་ངན་པ་དགག་ཅིང་ཆོས་ལྡན་གྱི།  །

ngal go ngenpa gak ching chöden gyi

May we close the womb-door of any lesser form of rebirth

རྟེན་བཟང་བཙལ་ནས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་པའི་ལུས།  །

ten zang tsal né kham druk denpé lü

And seek the excellent support of a dharma practitioner.

ཐོབ་ནས་སྐྱེས་མ་ཐག་པ་དེ་ཉིད་དུ།  །

tob né kyé matakpa denyi du

May we gain a form complete with the six elements

དགེ་བའི་བཤེས་དང་མཇལ་ནས་དམ་པའི་ཆོས།  །

geweshé dang jal né dampé chö

And meet a spiritual guide as soon as we are reborn,

མ་ནོར་ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག  །

manor tsulzhin chöpa nyi gyur chik

So that we may practise the sacred Dharma authentically, without error.

 

མདོར་ན་སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ།  །

dorna kyé dang tserab tamché du

In short, in all future lives and rebirths

རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའི་ལམ་ལ་རབ་ཞུགས་ཏེ།  །

gyalwé ngakpé lam la rab zhuk té

May we follow the path praised by the victorious ones,

ཐེག་ཆེན་མདོ་སྔགས་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས།  །

tekchen do ngak chö la longchö né

Savour the sūtra and mantra Dharma of the Great Vehicle,

སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག  །

ku zhi drebu ngön du tobpar shok

And realize the fruition of the four kāyas.

 

ཅེས་པའང་དགེ་སློང་ངག་དབང་དཔལ་འབྱོར་ནས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།།   །།

Chökyi Lodrö wrote this in response to a request from Gelong Ngawang Paljor.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "bar do'i smon lam dran pa'i gsos 'debs 'khrul snang gdung sel/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 12: 347–349

 

Version: 1.1-20231011

  1. 'da' ka gsum.
  2. There appears to have been some confusion of lines between this and the following verse, which has been corrected in translation.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept