Bright Lamp of Definitive Meaning

Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ངེས་དོན་གསལ་སྒྲོན་བཞུགས་སོ།  །

The Bright Lamp of Definitive Meaning

A Guru Yoga

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

རང་རིག་ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་ནི།  །
མཚོན་པ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་ཤར་བ།  །
དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད།  །
རྒྱུན་དུ་ལམ་བྱེད་རྣལ་འབྱོར་དབྱེ།  །

The dharmakāya guru of one’s own awareness
Arises in symbolic rūpakāya form
As the glorious root guru,
For whom a daily yoga is here set forth.

དེ་ལ་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམ་གྱི།  །

This has three parts: preliminaries, main part and conclusion.

དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བྱ།

For the first, take refuge and generate bodhicitta:

ཨཿ ཡེ་ནས་གྲོལ་བ་རང་རིག་པ།  །

ah, yené drolwa rangrig pa

Aḥ. My own awareness is freed from the beginning—

ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི།  །

chö kyi ku la kyab su chi

In this, the dharmakāya, I take refuge.

བཏང་བཞག་བྲལ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས།  །

tang zhak dralwé changchub sem

The awakening mind is beyond adoption and relinquishment—

རང་ངོ་ཤེས་པས་སེམས་བསྐྱེད་དོ།  །

rang ngoshepé semkyé do

Through recognition of my own nature, I generate bodhicitta.

དངོས་གཞི་ལ།

Main Practice

ཨཿ ཆོས་ཀུན་ཀ་དག་སྟོང་ཆེན་མཁར།  །

ah, chö kün kadak tongchen khar

Aḥ. In great empty space, the primordial purity of all phenomena,

ལྷུན་གྲུབ་འོད་ལྔ་འཁྲིགས་པའི་དབུས།  །

lhündrub ö nga trikpé ü

Amidst a spontaneously present expanse of five-coloured light,

སེང་ཁྲི་པད་ཟླ་ཉི་མའི་སྟེང་།  །

sengtri pé da nyimé teng

Upon a lion throne, lotus, moon and sun-disc seats,

རྩ་བའི་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀཿ

tsawé lama heruka

My root guru appears as a heruka

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ཆ་བྱད་ཅན།  །

naljor chöpé chajé chen

In the costume of a yogic practitioner.

སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་ཁྲོ་ཆགས་ཉམས།  །

kudok marmuk tro chak nyam

Dark red, in a mood of passionate wrath,

རྡོ་རྗེ་དང་ནི་དྲིལ་བུ་བསྣམས།  །

dorjé dang ni drilbu nam

And holding vajra and bell.

བདེ་ཆེན་ཌཱ་ཀི་དཀར་དམར་མདངས།  །

dechen daki kar mar dang

He is in union with the ḍākinī of great bliss,

གྲི་ཐོད་འཛིན་དང་མཉམ་སྦྱོར་བའི།  །

dri tö dzin dang nyamjor bé

White with a tinge of red and holding knife and skull.

གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན།  །

né sum yikdru sum gyi tsen

Their three centres are marked with the three seed-syllables,

དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་ཆེན་པོར་བཞུགས།  །

damyé nyimé chenpor zhuk

And they abide in the great non-duality of samayasattva and jñānasattva.

 

ཨཿ སྲིད་གསུམ་བླ་མའི་རོལ་པ་ལ།  །

ah, si sum lamé rolpa la

Aḥ. To the guru’s display throughout the three worlds,

དག་མཉམ་ལྟ་བའི་ཕྱག་གིས་འདུད།  །

dak nyam tawé chak gi dü

I bow down in the homage of the view of purity and equalness.

ཅིར་སྣང་མཆོད་པའི་རྒྱན་དུ་ཤར།  །

chir nang chöpé gyen du shar

Whatever appears arises as an ornament of offering.

སྡིག་ལྟུང་སྐྱེ་མེད་ངང་དུ་བཤགས།  །

diktung kyemé ngang du shak

In the state of the non-arising of misdeeds and downfalls, I confess.

མ་བྱས་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་།  །

ma jé gé la jé yi rang

I rejoice in the virtue that is unfabricated.

ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར།  །

lhündrub chenpö chökhor kor

I request the turning of the dharma wheel of great spontaneous presence.

འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས།  །

pogyur mepar zhuk soldeb

Remain in the state beyond change and transference, I pray.

དགེ་ཚོགས་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་བསྔོ།

gé tsok zhönnu bumkur ngo

I dedicate accumulated virtue within the youthful vase body.

སྤྲོ་ན་མཎྜལ་མཆོད་པ་འབུལ།

If you wish, offer the maṇḍala.

ཆེ་མཆོག་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཆེ།  །

chemchok rigdzin drubpa ché

Supreme vidyādhara and mahāsiddha,

འཕོ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ།  །

po chen bimala mi tra

Vimalamitra, attainer of great transference,

དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་གཟུགས་བསྒྱུར་བ།  །

geweshé kyi zuk gyurwa

Appearing in the guise of a spiritual friend—

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།  །

khyentsé wangpor solwa deb

Khyentse Wangpo, to you I pray.

ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།  །

trinlé nam zhi lhün gyi drub

Spontaneous accomplisher of the four types of activity,

མཁྱེན་ནུས་བརྩེ་བའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས།  །

khyen nü tsewé tsal chen dzok

With the full strength of knowledge, love and capacity,

རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་ཆེ།  །

rigdzin drubpé pawo ché

Great accomplished hero and vidyādhara—

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས།  །

yeshe dorjér solwa deb

Yeshe Dorje, to you I pray.

ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་པདྨ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།

om ah guru pema jnana benza sarva siddhi hung

oṃ āḥ guru padma-jñāna-vajra sarva siddhi hūṃ

ཞེས་པའི་མཚན་སྔགས་གསོལ་འདེབས་བྱ།

Pray and recite this name-mantra.

གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་ལས།  །

né sum dorjé dru sum lé

From the three vajra seed-syllables at the three centres,

སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་ཚོགས།  །

ku dang ngak treng chaktsen tsok

A mass of replica forms, mantra garlands and insignia,

འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་བཅས།  །

özer dütsi gyün dangché

Together with rays of light and a stream of nectar,

སྐར་མདའ་འཕྲོས་བཞིན་གནས་གསུམ་དུ།  །

karda trö zhin né sum du

Stream forth like a shooting star and dissolve

རིམ་དང་ཅིག་ཆར་ཐིམ་པ་ཡིས།  །

rim dang chikchar timpa yi

Into my own three centres, successively and all at once.

སྒྲིབ་དག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ།  །

drib dak wang dang ngödrub tob

Through this my obscurations are purified and I receive empowerment and siddhis.

མཐར་ནི་དགྱེས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས།  །

tar ni gyepa chenpo yi

Finally, in a state of great delight,

རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་བརྒྱུད་དེ།  །

rang gi tsang buk né gyü dé

The guru passes through my brahma-aperture

སྙིང་དབུས་འོད་ཀྱི་གུར་ཁང་དུ།  །

nying ü ö kyi gurkhang du

To the pavilion of light at the core of my heart,

འབྲལ་མེད་བཞུགས་པའི་ཐུགས་དབུས་སུ།  །

dralmé zhukpé tuk ü su

Where he remains inseparably, and within

ཙིཏྟ་འོད་ཀྱི་གོང་བུའི་ནང་།  །

tsitta ö kyi gongbü nang

The sphere of light at his own heart-centre,

ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་རྒྱན་མེད་ཀྱི།  །

kunzang yabyum gyenmé kyi

Samantabhadra and Samantabhadrī, naked and unadorned,

ཐུགས་ཀར་ཨཱཿཡིག་མཐིང་གསལ་ལ།  །

tukkar ah yik ting sal la

Have in their hearts a bright, deep blue syllable āḥ

རིག་པ་གཏད་དེ་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ།  །

rigpa té dé tuk yi sé

Upon which I focus awareness, as mind merges with wisdom,

བློ་བྲལ་དགོངས་པའི་ངང་དུ་བཞག  །

lodral gongpé ngang du zhak

And I rest in a state of realization beyond the intellect.

རྗེས་ལ་དགེ་བསྔོ་སྨོན་ལམ་ནི།

Conclusion: Dedication and Aspiration

སྣོད་བཅུད་སྣང་གྲགས་དྲན་རྟོག་ཀུན།  །

nöchü nang drak dren tok kün

All sights, sounds and thought impressions of environment and inhabitants

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རོལ་པར་བལྟ།  །

palden lamé rolpar ta

Are seen as the play of the glorious guru.

དགེ་འདིས་མཐའ་ཀླས་འགྲོ་བ་རྣམས།  །

gé di talé drowa nam

Through this virtue, may all beings

བླ་མའི་ངོ་བོར་བྱང་ཆུབ་ཤོག  །

lamé ngowor changchub shok

Awaken into the guru’s essential nature.

 

ཅེས་པའང་དད་དམ་དགེ་བའི་བློ་མངའ་ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན་གྱིས་ལྷ་རྫས་རིན་གཉིས་འཁོར་ལོ་དབང་བཅུའི་གྲངས་ལྡན་བཅས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་རང་རིག་སྐུ་གསུམ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག  །

Chökyi Lodrö wrote this at the insistence of Sherab Tharchin, who possesses a mind of faith, commitment and virtue, and who offered a silk scarf and silver coins equal in number to the ten powers. May it become a cause for realizing the three kāyas of our own awareness.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2023.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "bla ma’i rnal 'byor nges don gsal sgron/" in 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. (W1KG12986). Vol. 4: 265–267

 

Version: 1.0-20230125

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept