Chimé Pakmé Nyingtik Fulfilment

Collections & Cycles › Khyentse KababChimé Pakmé Nyingtik | Practices › Fulfilment | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Chimé Pakmé Nyingtik

༄༅། །འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་བསྐང་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Beautiful Rosary of Jewels

A Fulfilment Offering for Chimé Phakmé Nyingtik

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྻ་ཏཱ་ར་ཡེ།

Namo guru ārya-tārāyai!

དེ་ལ་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སྐོང་བ་བྱ་བར་སྤྲོ་ན། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་ཅི་འབྱོར་པ་བཤམས་ལ། སྐོང་རྫས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང༌།

Should you wish to practise fulfilment during the feast offering to the maṇḍala of the Heart-Essence of the Sublime Lady of Immortality, arrange as many outer, inner and secret offering substances as you can afford. Bless these fulfilment substances with the Sky-Treasury mantra and mudrā three times:

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྐོང་རྫས་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོར་གྱུར།

chi nang sangwé kong dzé nam dang shing tokpa mepa lhatsok nam gyepa kyepé namkha dzö kyi khorlö trin chenpor gyur

The outer, inner and secret fulfilment substances become great clouds of sky-treasury wheels—radiant, limitless, and delightful to the deities.

ཨོཾ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་

om benza saparana kham

oṃ vajra spharaṇa khaṃ

གྱིས་རྒྱས་པར་སྤེལ།

With this, the offerings vastly increase.

 

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རང་བྱུང་ཀ་དག་གདོད་མའི་ཀློང༌། །

hung hrih, rangjung kadak dömé long

Hūṃ hrīḥ! Naturally arisen, primordially pure and expansive—

འཆི་མེད་བདེ་ལྡན་ཞིང་གི་བདག །

chimé deden zhing gi dak

Master of the realm of deathlessness and bliss,

པདྨའི་རིགས་མཆོག་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

pemé rik chok chomdendé

Transcendent conqueror of the supreme Lotus family—

ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

tsepakmé gön tukdam kang

Lord Amitāyus, may your noble intentions be fulfilled!

 

འཆི་བདག་བདུད་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་གཞོམ། །

chidak dü tsok ying su zhom

Vanquisher of the hosts of Māra, Lord of Death, in basic space,

གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་ཀུན་གྱི་རྗེ། །

sang ngak rik ngak kün gyi jé

Foremost of all vidyā-incantations of the Secret Mantra,

རྒྱལ་བའི་གཙུག་ཏོར་ལས་བྱུང་མ། །

gyalwé tsuktor lé jung ma

Arisen from the crown protuberance of the Victorious One—

རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

nampar gyalmé tukdam kang

Uṣṇīṣayavijayā, may your noble intentions be fulfilled!

 

འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ཏཱ་རེ་མ། །

khorwa lé drol taré ma

Saviouress, who liberates from saṃsāra,

ཏུ་རེས་ན་བ་རྣམས་ལས་སྒྲོལ། །

turé nawa nam lé drol

And, with ture, brings freedom from disease,

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡུམ་གྱུར་མ། །

gyalwa kün gyi yum gyur ma

Mother of all the victorious buddhas—

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

jetsün pakmé tukdam kang

Sublime Lady Tārā, may your noble intentions be fulfilled!

 

དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་ཕྱག་རྒྱའི་སྐུ །

palchen chemchok chakgyé ku

With the symbolic form of the awesome heruka,

འཁོར་འདས་སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་ཆེ། །

khordé sizhi khyabdak ché

Great lord pervading saṃsāra and nirvāṇa, existence and peace,

འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་གསང་མཛོད་འཛིན། །

ösal dorjé sangdzö dzin

Holder of the secret treasury of vajra luminosity—

ཤྲཱི་སེང་ཧའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

shri seng hé tukdam kang

Śrī Siṃha, may your noble intentions be fulfilled!

 

པཎ་གྲུབ་ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་ཆེ། །

pendrub ngabgyé tsukgyen ché

Grand adornment of the crowns of five hundred paṇḍitas and siddhas,

འཕོ་ཆེན་དྭངས་མའི་སྐུ་མཆོག་བརྙེས། །

po chen dangmé ku chok nyé

Attainer of the supreme form, the pure body of great transference,

ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེ། །

tek chok tenpé shingta ché

Great pioneer of the teachings of the supreme vehicle—

དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

drimé shenyen tukdam kang

Vimalamitra, may your noble intentions be fulfilled!

 

རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་གཟུགས་ཆེ། །

tsa sum gyatsö chizuk ché

Great embodiment of an ocean of the Three Roots,

འཆི་མེད་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ །

chimé rigdzin dorjé ku

Who, with the vajra form of a deathless vidyādhara,

འཁོར་བ་སྲིད་དུ་རྟག་བཞུགས་པ། །

khorwa si du tak zhukpa

Will abide forever in saṃsāric existence—

པདྨ་སཾ་བྷའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

pema sambhé tukdam kang

Padmasambhava, may your noble intentions be fulfilled!

 

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལོ་ཙཱ་ཆེ། །

nampar nang dzé lo tsa ché

Great translator, Buddha Vairocana in person,

ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

yeshe chenden trulpé ku

Nirmāṇakāya emanation with eyes of wisdom

མཁྱེན་རབ་འོད་ཟེར་ས་གསུམ་ཁྱབ། །

khyen rab özer sa sum khyab

And knowledge that radiates through the three worlds—

བཻ་རོ་ཙཱ་ནའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

bai ro tsa né tukdam kang

Vairotsana, may your noble intentions be fulfilled!

 

མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་བསྟན་པའི་བདག །

do gyu sem sum tenpé dak

Master of the teachings of Sūtra, Illusion and Mind,

གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་འཛིན་ཅིང༌། །

sang ngak gyatsö dzö dzin ching

Holder of an ocean-like treasury of Secret Mantra,

མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཟླ་མེད་པ། །

tutob nüpa da mepa

With unparalleled power, strength and capacity—

གནུབ་བན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

nub ben chenpö tukdam kang

Venerable Nubchen, may your noble intentions be fulfilled!

 

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །

jampal yang kyi nampar trul

Emanation of gentle-voiced Mañjughoṣa,

བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །

kadrin tsungmé chö kyi gyal

Dharma-king, whose kindness is incomparable,

གངས་ལྗོངས་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་འདྲེན།

gangjong tenpé shingta dren

And who brought the chariot of the teachings to the Land of Snows—

ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

trisong detsen tukdam kang

Tri Songdetsen, may your noble intentions be fulfilled!

 

ཡང་དག་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ། །

yangdak drubpa chenpö ku

One with the form of a great siddha of Yangdak

རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་མེད་ཉི་ཟེར་འཆིབ། །

dzutrul tokmé nyizer chib

And unbounded miraculous powers, who rode upon the rays of the sun,

ཐུགས་ཀྱི་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་རྗེ། །

tuk kyi rigdzin drubpé jé

Foremost of the accomplished vidyādharas of enlightened mind—

ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

namkhé nyingpö tukdam kang

Namkhai Nyingpo, may your noble intentions be fulfilled!

 

གུ་རུའི་ཐུགས་ཀྱི་གཟུངས་མའི་གཙོ། །

gurü tuk kyi zungmé tso

Queen among the consorts of the Guru’s wisdom mind,

གསང་ཆེན་བཀའ་ཡི་སྡུད་པ་མོ། །

sang chen ka yi düpa mo

Lady who compiled the teachings of the Great Secret,

མི་བརྗེད་གཟུངས་ཐོབ་ཏིང་འཛིན་བརྙེས། །

mi jé zung tob tingdzin nyé

And attained samādhi and unfailing mnemonic power—

ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

yeshe tsogyal tukdam kang

Yeshe Tsogyal, may your noble intentions be fulfilled!

 

བཀའ་བབ་བདུན་གྱི་མཛོད་འཆང་ཞིང༌། །

kabab dün gyi dzö chang zhing

Holder of the treasury of seven forms of transmission,

གཏེར་འབྱིན་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་རྗེ། །

ter jin khedrub kün gyi jé

Lord among all treasure-revealers, scholars and adepts,

འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེར་ཤར། །

ösal trulpé dorjér shar

Arisen as Ösal Trulpé Dorje, 'Vajra of Emanated Clear Light’—

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

khyentsé wangpö tukdam kang

Khyentse Wangpo, may your noble intentions be fulfilled!

 

ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །

lhasé dam dzin nampar trul

Emanation of the princely Lhasé Damdzin,

ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །

zabter gyatsö khorlö gyur

Sovereign master of an ocean of profound treasures,

སྙིགས་མའི་འགྲོ་འདུལ་རིག་པ་འཛིན། །

nyikmé drodul rigpa dzin

Vidyādhara to tame the beings of this degenerate age—

མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

chokgyur lingpé tukdam kang

Chokgyur Lingpa, may your noble intentions be fulfilled!

 

བཀའ་གཏེར་རབ་འབྱམས་བསྟན་པའི་བདག །

kater rabjam tenpé dak

Master of the infinite teachings of kama and terma,

གསང་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་བསྡུ་བ་པོ། །

sang chen gyatsö duwa po

Compiler of the ocean of great secret instructions,

གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །

sangwé dakpo dorjé chö

Lord of Secrets, Vajradharma—

པདྨ་གར་དབང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

pema gar wang tukdam kang

Pema Garwang, may your noble intentions be fulfilled!

 

རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེ། །

rik nam kün gyi khyabdak ché

Great lord who encompasses all the buddha families,

ཡེ་ཤེས་སྤྱི་གཟུགས་གདོད་མའི་མགོན། །

yeshe chizuk dömé gön

Universal embodiment of wisdom, primordial protector,

དྲན་པས་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་འཕྲོག་པ། །

drenpé sizhi jik trokpa

The mere thought of whom banishes fears of existence and peace—

འཁོར་ལོའི་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

khorlö gönpö tukdam kang

Lord of the maṇḍala, may your noble intentions be fulfilled!

 

གཞན་ཡང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །

zhenyang tsa gyü lama dang

In addition, all the root and lineage gurus,

ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ། །

yidam zhitro rabjam lha

Infinite peaceful and wrathful yidam deities,

ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་མཁའ་འགྲོ་དང༌། །

trinlé tokmé khandro dang

Ḍākinīs whose activity is without impediment,

ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

chökyong damchen tukdam kang

And oath-bound dharmapālas, may your noble intentions be fulfilled!

 

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མོ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

hung hrih kyilkhor tsomo chomdendé

Hūṃ hrīḥ! Bhagavatī, queen of the maṇḍala,

འཆི་བ་མེད་པའི་མཆོག་སྦྱིན་མ། །

chiwa mepé chok jin ma

Lady who grants supreme immortality,

སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟུགས། །

sosor tokpé yeshe zuk

Embodiment of the wisdom of discernment—

འཕགས་མ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

pakma yabyum tukdam kang

Ārya Tārā and consort, may your noble intentions be fulfilled!

 

ཞེ་སྡང་རྣམ་ཤེས་རྣམ་པར་དག །

zhedang namshé nampar dak

Purified anger and consciousness,

རྡོ་རྗེའི་རིགས་མཆོག་བཅོམ་ལྡན་མ། །

dorjé rik chok chomden ma

Bhagavatī of the supreme Vajra family,

མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་ཉིད། །

mi kyö dorjé ngowo nyi

The very essence of Akṣobhya himself—

རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

dorjé drolmé tukdam kang

Vajra Tārā, may your noble intentions be fulfilled!

 

སེར་སྣ་ཚོར་བ་རྣམ་པར་དག །

serna tsorwa nampar dak

Purified miserliness and sensation,

རིན་ཆེན་རིགས་མཆོག་བཅོམ་ལྡན་མ། །

rinchen rik chok chomden ma

Bhagavatī of the supreme Ratna family,

རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ངོ་བོ་ཉིད། །

rinchen jungden ngowo nyi

The very essence of Ratnasambhava himself—

རིན་ཆེན་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

rinchen drolmé tukdam kang

Ratna Tārā, may your noble intentions be fulfilled!

 

འདོད་ཆགས་འདུ་ཤེས་རྣམ་པར་དག །

döchak dushé nampar dak

Purified desire and perception,

པདྨའི་རིགས་མཆོག་བཅོམ་ལྡན་མ། །

pemé rik chok chomden ma

Bhagavatī of the supreme Padma family,

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ངོ་བོ་ཉིད། །

nangwa tayé ngowo nyi

The very essence of Amitābha himself—

པདྨའི་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

pemé drolmé tukdam kang

Padma Tārā, may your noble intentions be fulfilled!

 

ཕྲག་དོག་འདུ་བྱེད་རྣམ་པར་དག །

trakdok dujé nampar dak

Purified envy and conditioning factors,

ལས་ཀྱི་རིགས་མཆོག་བཅོམ་ལྡན་མ། །

lé kyi rik chok chomden ma

Bhagavatī of the supreme Karma family,

དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །

dön yö drubpé ngowo nyi

The very essence of Amoghasiddhi himself—

ལས་ཀྱི་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

lé kyi drolmé tukdam kang

Karma Tārā, may your noble intentions be fulfilled!

 

རྟག་པར་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག །

takpar tawa nampar dak

The purified view of eternalism,

ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མངའ་མཛད་ཅིང༌། །

zhiwé trinlé nga dzé ching

With mastery of pacifying activity,

དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་གྱི་སྒོ་སྐྱོང་མ། །

kyilkhor shar gyi go kyong ma

Protectress of the maṇḍala’s eastern gateway—

ལྕགས་ཀྱུ་མ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

chakkyu ma yi tukdam kang

Tārā with a Hook, may your noble intentions be fulfilled!

 

ཆད་པར་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག །

chepar tawa nampar dak

The purified view of nihilism,

རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མངའ་མཛད་ཅིང༌། །

gyepé trinlé nga dzé ching

With mastery of enriching activity,

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷོ་ཡི་སྒོ་སྐྱོང་མ། །

kyilkhor lho yi go kyong ma

Protectress of the maṇḍala’s southern gateway—

ཞགས་པ་མ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

zhakpa ma yi tukdam kang

Tārā with a Lasso, may your noble intentions be fulfilled!

 

བདག་ཏུ་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག །

dak tu tawa nampar dak

The purified view of self,

དབང་གི་ཕྲིན་ལས་མངའ་མཛད་ཅིང༌། །

wang gi trinlé nga dzé ching

With mastery of magnetizing activity,

དཀྱིལ་འཁོར་ནུབ་ཀྱི་སྒོ་སྐྱོང་མ། །

kyilkhor nub kyi go kyong ma

Protectress of the maṇḍala’s western gateway—

ལྕག་སྒྲོག་མ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

chak drok ma yi tukdam kang

Tārā with an Iron Chain, may your noble intentions be fulfilled!

 

མཚན་མར་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག །

tsenmar tawa nampar dak

The purified view of substantialism,

དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མངའ་མཛད་ཅིང༌། །

drakpö trinlé nga dzé ching

With mastery of wrathful activity,

དཀྱིལ་འཁོར་བྱང་གི་སྒོ་སྐྱོང་མ། །

kyilkhor jang gi go kyong ma

Protectress of the maṇḍala’s northern gateway—

དྲིལ་བུ་མ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌།

drilbu ma yi tukdam kang

Tārā with a Bell, may your noble intentions be fulfilled!

 

དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཕྱི་རིམ་དང༌། །

kyilkhor chenpö chi rim dang

At the great maṇḍala’s periphery,

བར་མཚམས་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་དུ། །

bar tsam tengok tamché du

And in all its spaces, above and below,

འཆི་མེད་རིག་འཛིན་དྲང་སྲོང་ཚོགས། །

chimé rigdzin drangsong tsok

Hosts of deathless vidyādharas and sages,

ཚེ་ལྷ་བྱེ་བ་འབུམ་སྡེ་དང། །

tselha jewa bum dé dang

Deities of long life in their thousands and millions,

ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་གཏེར་གྱི་བདག །

chökyong norlha ter gyi dak

Dharmapālas, wealth deities and treasure-keepers,

རབ་འབྱམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེ། །

rabjam gyutrul drawa ché

Like a great infinite illusory net,

ཇི་སྙེད་བསམ་ཡས་སྤྲོ་ཞིང་སྡུད། །

jinyé samyé tro zhing dü

On a scale beyond imagining, emanate and are reabsorbed—

འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །

pakmé lhatsok tukdam kang

Deities of Ārya Tārā, may your noble intentions be fulfilled!

 

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་དམ་རྫས་ནི། །

hung hrih, tukdam kangwé damdzé ni

Hūṃ hrīḥ! The samaya substances for fulfilling noble intentions—

མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་སྤོས། །

chöyön zhabsil metok pö

Drinking water, water to bathe the feet, flowers, incense,

སྣང་གསལ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་དང༌། །

nangsal drichab zhalzé dang

The brightest lamps, scented water, delicious food,

རོལ་མོ་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག །

rolmo zuk dra dri ro rek

Music, sights, sounds, smells, tastes and textures,

བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་བདུན།

tashi dzé tak gyalsi dün

Auspicious substances and symbols, the seven royal emblems,

ཁང་བཟང་དཔག་བསམ་ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང༌། །

khang zang paksam trü kyi dzing

Splendid mansions, wish-granting trees, pools in which to bathe,

སྐྱེད་ཚལ་གཏེར་བུམ་འདོད་འཇོའི་བ། །

kyetsal ter bum döjöba

Pleasure groves, treasure vases, wish-fulfilling cows,

རིན་ཆེན་འཕན་གདུགས་བླ་བྲེ་དང༌། །

rinchen pen duk ladré dang

Jewelled pendants, parasols, canopies,

རྔ་ཡབ་ལྡ་ལྡི་ཕྱེ་མ་འཕུར། །

ngayab da di chema pur

Fans, tassels, powdered incense,

ལྷ་རྫས་དར་གྱི་ན་བཟའ་དང༌། །

lhadzé dar gyi naza dang

Garments of the finest silk,

རིན་པོ་ཆེ་ཡི་རྒྱན་ཆ་མཛེས། །

rinpoche yi gyencha dzé

Elegant jewelled adornments,

ཉེ་བའི་རིན་ཆེན་རྣམ་པ་བདུན། །

nyewé rinchen nampa dün

The seven ancillary trappings of royalty,1

སྣོད་བཅུད་རི་གླིང་བཀོད་པ་ཆེ། །

nöchü ri ling köpa ché

The magnificent array of mountains and continents, environments and inhabitants,

གླུ་དབྱངས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྒྲ། །

luyang tsik su chepé dra

The sounds of songs and chanted verse,

བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །

zacha tungwa natsok dang

Assorted delights to eat and drink,

ལྷ་དང་ལྷ་མོ་མང་པོ་ཡི། །

lha dang lhamo mangpo yi

Captivating song and dance

བྲོ་གར་འདུ་འཕྲོ་ཡིད་དུ་འོང༌། །

drogar du tro yi du ong

Performed by hosts of gods and goddesses,

རྡོ་རྗེའི་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་དང། །

dorjé rik ma chudruk dang

The sixteen vajra goddesses of awareness,

སྨན་རཀ་གཏོར་མ་ཚོགས་མཆོད་སོགས། །

men rak torma tsokchö sok

Medicine, rakta, tormas, feast offerings and the like—

ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་དཔག་མེད་ན། །

zhingkham rabjam pakmé na

Throughout infinite realms beyond measure,

མཆོད་རྫས་བསམ་ཡས་ལྷུན་གྲུབ་ཀུན། །

chödzé samyé lhündrub kün

An inconceivable array of offering substances, all spontaneously present

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་དང༌། །

kuntuzangpö mönlam dang

Through the aspirations of Samantabhadra

ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་ལས། །

namkha dzö kyi tingdzin lé

And the samādhi of the Treasury of the Sky,

བྱུང་བའི་བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་རྩལ། །

jungwé detong rolpé tsal

The expressive play of bliss and emptiness,

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཐའ་ཡས་པ། །

chöpé trinpung tayepa

Amassed as infinite cloud-banks of offering,

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

kyilkhor lhatsok tamché kyi

For all the hosts of deities in this maṇḍala

རྡོ་རྗེའི་དབང་པོས་དགྱེས་པར་རོལ།

dorjé wangpö gyepar rol

To enjoy by means of vajra sensory powers,

ཁམས་གསུམ་སྣང་བ་མ་ལུས་ཀུན། །

kham sum nangwa malü kün

All that appears throughout the three realms

རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ། །

dorjé lü kyi kyilkhor ché

Is present as the great maṇḍala of the vajra body—

འཆི་མེད་འཕགས་མའི་རྟེན་བརྟེན་པར། །

chimé pakmé ten tenpar

Supporting and supported—of Ārya Tārā’s Heart-Essence,

ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཆེན་པོར་རྫོགས། །

lhün gyi drubpa chenpor dzok

Complete in great spontaneous perfection.

དེ་ལས་བྱུང་བའི་སྣང་བའི་དངོས། །

dé lé jungwé nangwé ngö

All apparent things that emerge in this way,

ཇི་སྙེད་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེ། །

jinyé chöpé trinpung ché

Amassed as vast cloud-banks of offerings—

ཟག་མེད་རང་སྣང་བདེ་ཆེན་སྤྲིན། །

zakmé rangnang dechen trin

Immaculate, self-manifest, billowing great bliss,

དབྱིངས་ལས་བྱུང་ཞིང་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱན། །

ying lé jung zhing ying kyi gyen

Arisen from space and adornments of space,

གདོད་ནས་དག་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །

döné dakpa chenpo yi

The genuine nature of great primordial purity,

གཉུག་མ་མི་ཤིགས་སྟོང་ཆེན་ཀློང༌། །

nyukma mishik tongchen long

The vast, empty expanse that is indestructible,

འོད་གསལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཐིག་ལེ་ཆེ། །

ösal gyutrul tiklé ché

The great magical sphere of luminosity,

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ། །

yeshe nangwa lammewa

The light of wisdom, forever shining brightly—

མཆོད་བྱ་མཆོད་བྱེད་བྲལ་བས་བསྐང༌། །

chöja chöjé dralwé kang

Beyond offering and offerer, may this bring fulfilment.

 

ཐུགས་དམ་བསྐངས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

tukdam kangpé jinlab kyi

Through the blessing of fulfilling noble intentions,

བཅས་དང་རང་བཞིན་ཉེས་པ་དང༌། །

ché dang rangzhin nyepa dang

All my wrongs, both natural and proscribed misdeeds,

རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལ། །

tsawa yenlak damtsik la

Whatever I have done in error or confusion

འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

galtrul nongpa chichi pa

To impair the root or branch commitments,

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་སྔ་རུ། །

kyilkhor lhatsok chen nga ru

I now confess with intense sorrow and regret

གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

nonggyö drakpö tol lo shak

Before all the hosts of deities of the maṇḍala.

བདག་ལ་བརྩེ་བས་རབ་དགོངས་ཏེ། །

dak la tsewé rab gong té

Consider me with loving affection!

མི་སྒྲིབ་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

mi drib tsangpé ngödrub tsol

Grant the siddhi of undefiled purity!

 

སྐྱེ་འཆི་འཕོ་འགྱུར་སྤྲོས་པ་བྲལ། །

kyechi pogyur tröpadral

Beyond all elaboration of birth, death and transmigration,

འཆི་བདུད་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཞི། །

chi dü toktsok ying su zhi

Let thoughts of deathly Māra be pacified in basic space,

འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཡི། །

pakma yizhin khorlo yi

And let us attain the sublime three vajras

རྡོ་རྗེ་གསུམ་མཆོག་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

dorjé sum chok drubpar dzö

Of Noble Tārā, the Wish-Fulfilling Wheel.

 

ཅེས་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བསྐང་བ་འདིའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་གྱིས་སྦྱར་བ་འདིས་ཀྱང༌། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།

This fulfilment practice for the Heart-Essence of the Sublime Lady of Immortality was composed by the awareness-holding monk Kunzang Ösal Nyingpo Tsal.2 May it become a cause of my own and others’ attainment of the wisdom-kāya of deathless Ārya Tārā. Sarvadā maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. " 'chi med 'phags ma snying tig gi bskang ba rin chen phreng mdzes" In 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 5: 513–518.

 

Version: 1.0-20220912

  1. nye ba’i rin chen rnam pa bdun: precious mansion, bedding, shoes, sword, clothing, hides and grove.
  2. One of Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö’s several names.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept