Daily Yamāntaka Practice

Deities › Yamāntaka | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Yamāntaka

༄༅། །འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས།

A Daily Practice of Mañjuśrī Yamāntaka

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།

With refuge and bodhicitta as a preliminary, recite the following:

ཨྱཻ།  ཨེ་ཉིད་སྟོང་པ་ཆོས་འབྱུང་སྟེ།  །

ayai, é nyi tongpa chöjung té

Ayai! From the dharmadhātu, the empty space of É as such,

མ་སྐྱེས་འགགས་པ་མེད་པ་ལས།  །

makyé gakpa mepa lé

Which is unborn and does not cease,

རང་བཞིན་གནས་པ་དྲན་པར་བྱ།  །

rangzhin nepa drenpar ja

I bring to mind that which is naturally present:

ཨཻ་ཡི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་ནང་།  །

ai yi podrang chenpö nang

Within the great palace of Ai,

རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལས་མ་བསྐྱེད་པར།  །

gyu dang kyen lé makyepar

Not created through causes and conditions,

ཀླུ་གཉན་ས་བདག་རུ་ཏྲ་དང་།  །

lunyen sadak rudra dang

Mañjuśrī arises out of awareness, like a fish leaping from water,

མ་ཧེ་ཉི་ཟླ་པདྨའི་སྟེང་།  །

mahé nyida pemé teng

In a form of overwhelming splendour,

རིག་པ་ཆུ་ལས་ཉ་འཕར་ཚུལ།  །

rigpa chu lé nya par tsul

And standing upon nāgas, nyen, earth lords, rudras,

འཇམ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གྱིས་གནོན།  །

jampal chakgya zil gyi nön

Buffaloes, sun, moon and lotus.

དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བསྒྲད།  །

u sum chak druk zhab zhi dré

He has three faces, six arms and four striding feet,

གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞལ།  །

yé kar yön mar ü ting zhal

The right face is white, the left face red, and the central face blue.

འཁོར་ལོ་རལ་གྲི་རྡོ་རྗེ་གཡས།  །

khorlo raldri dorjé yé

In his right hands he holds a wheel, sword and vajra;

བེ་ཅོན་གཏུན་ཤིང་སྡིག་མཛུབ་གཡོན།  །

bechön tün shing dik dzub yön

With his left hands he holds a club and wooden pestle and makes a threatening mudrā.

རིགས་ལྔའི་ཁྲོ་བོས་དབུ་ལ་བརྒྱན།  །

rik ngé trowö u la gyen

The wrathful ones of the five families adorn his crown

དཔལ་གྱི་ཆས་རྫོགས་དུར་ཁྲོད་བརྒྱན།  །

pal gyi ché dzok durtrö gyen

And he has all the glorious attributes and ornaments of the charnel ground.

ཡུམ་ནི་གཉིས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས།  །

yum ni nyimé chö kyi ying

His consort, indivisible within the dharmadhātu,

མཐིང་ནག་ཙིཏྟ་བྷན་དམར་སྟོབས།  །

tingnak tsitta bhen mar tob

Is dark blue and proffers a heart and blood-filled skullcup.

སྤྲུལ་པ་རྒྱན་གྱི་ལྷ་བརྒྱད་དང་།  །

trulpa gyen gyi lha gyé dang

As emanations, the eight deities of adornment

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་བཅུ་རྣམས་རྫོགས།  །

yeshe trowo chu nam dzok

And the ten of wisdom wrath are all present.

སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་དཔག་མེད་དང་།  །

trulpé tro tsok pakmé dang

The deities emanate countless wrathful hosts

རྡོ་རྗེའི་ཚྭ་ཚྭ་རབ་ཏུ་འཕྲོ།  །

dorjé tsatsa rabtu tro

And an effusion of vajra sparks.

སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྒོམ།  །

nang la rangzhin mepar gom

Visualize them all as appearing yet unreal.

ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ་གི་མཐར།  །

tukkar nyi teng hung gi tar

Upon a sun at Yamāntaka’s heart,

སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས།  །

ngak kyi trengwé korwa lé

The mantra garland revolves around a syllable Hūṃ,

འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་དོན་གཉིས་བྱས།  །

özer trodü dön nyi jé

Emitting and absorbing rays of light to fulfil the twofold aims.

སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དཔལ་ཆེན་པོའི།  །

nangsi tamché palchenpö

All appearance and existence arises as the wisdom intent

ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་དགོངས་པར་ཤར།  །

lha ngak yermé gongpar shar

In which deity and mantra of the Great Awesome One are indivisible.

ཨོཾ་ཨཱ་ཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔

om a trotéka yamantaka hana mata bhandza hung pé

oṃ āḥ krodhika yamāntaka hana matha bhañja hūṃ phaṭ

ཞེས་སྤྱི་བསྙེན་བཟླའོ།  །

Recite this general approach mantra.

ཐུན་མཐར།

At the end of the session, conclude with:

ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ།  །

lhar nangö sal ying su tim

The deity’s appearance dissolves into the sphere of luminosity.

སླར་ཡང་ཟིལ་གནོན་སྐུ་རུ་ལྡང་།  །

lar yang zilnön ku ru dang

Then arises once again in the form of overwhelming splendour.

བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵ་ཧཾ༔

benza ka wa tsi raksha hang

Vajra kāvāci rakṣa haṃ

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག  །

gewa di yi nyurdu dak

Through the positivity and merit of this, may I swiftly

འཇམ་དཔལ་ཁྲོ་བོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།  །

jampal trowo drub gyur né

Attain the realization of wrathful Mañjuśrī, and thereby

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

Every single sentient being

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

Reach his state of perfection too.

སོགས་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ།  །

Dedicate the merit and recite prayers of aspiration.

 

ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།  །།  །

This was written by Chökyi Lodrö.

 

| Translated by Adam Pearcey and Sean Price, with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2021. This translation is dedicated to the memory of Hubert Decleer (1940–2021).

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. “’jam dpal gshin rje’i rgyun khyer/“ in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 5: 145–146

 

Version: 1.0-20210902

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept