Drop of Wisdom Nectar

Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཐིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Drop of Wisdom Nectar: A Guru Yoga

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡཱ་ཡ།

Namo guru jñānakāyāya!

དེ་ལ་ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བླང་བར་འདོད་པས་བདེ་བའི་སྟན་ལ་འཁོད་ནས།  ངེས་འབྱུང་དང་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་སྦྱང་ཞིང་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་ལ།

Those who wish to practice the profound path of guru yoga should settle on a comfortable seat, train their minds in renunciation and bodhicitta, visualize the objects of refuge, and recite:

བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར།  །

dak sok dro kün changchub bar

Until I and all other beings attain awakening

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི།  །

könchok sum la kyab su chi

I take refuge in the Three Jewels.

གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར།  །

zhendön sangye tob jé chir

In order to attain enlightenment for others’ sake

བླ་མ་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ།  །

lama drubpar semkyé do

I generate the intention to accomplish the guru!

ལན་གསུམ།

Three times.

ཨ།  རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་རུ།  །

ah, rang gi dün gyi namkha ru

Ah. In the space before me

སེང་ཁྲི་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་།  །

sengtri pema dawé teng

Upon a lion throne, lotus and moon,

འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ།  །

jamyang lama chökyi gyal

Is the Mañjughoṣa guru, the dharma sovereign

བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དཀར་དམར་མདངས།  །

lodrö gyatso kar mar dang

Lodrö Gyatso, with a pinkish glow.

ཕྱག་གཉིས་ངལ་གསོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡི།  །

chak nyi ngalsö chakgya yi

His two hands, in the mudrā of finding rest,

གཡས་གཡོན་པདྨའི་སྡོང་པོའི་རྩེར།  །

yé yön pemé dongpö tser

Hold lotus stems, upon which to the right and left

གླེགས་རལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུས་མཚན།  །

lek rel dorjé drilbü tsen

Are a sword and book and vajra and bell.

སྤྱན་ཟུང་ལྟ་སྟངས་འཛུམ་བག་གཟིགས།  །

chen zung tatang dzum bak zik

His two eyes gaze smilingly.

ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས།  །

zhab nyi dorjé kyiltrung zhuk

His two legs are crossed in vajra posture.

སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་མཛེས་པར་བཀླུབས།  །

ku la chögö dzepar lub

He is dressed elegantly in dharma robes

སྡེ་སྣོད་གསུམ་མཚོན་པཎ་ཞུ་གསོལ།  །

denö sum tsön pen zhu sol

And wears a paṇḍita hat symbolizing the three scriptural collections.1

རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་དངོས།  །

tsa sum gyalwa düpé ngö

He is the actual embodiment of the Three Roots,

སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འོད་ཀྱི་སྐུ།  །

nangtong zungjuk ö kyi ku

And his body of light, the union of appearance and emptiness,

མཚན་དཔེའི་གཟི་བརྗིད་འབར་བ་ཡི།  །

tsenpé ziji barwa yi

Blazes with the resplendence of the signs and marks.

གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་ལས།  །

né sum dorjé dru sum lé

From the three vajra-syllables at his three centres

འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་ཐིམ།  །

ö trö yeshe chendrang tim

Light radiates out and invites the wisdom deities, who then dissolve,

བྱིན་རླབས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར།  །

jinlab zijin barwar gyur

And he blazes with blessings and majestic presence.

ཡན་ལག་བདུན་པས་ཚོགས་བསགས་པ།

Gather merit through the seven branches:

སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་བླ་མ་ལ།  །

kyab kün düpé daknyi lama la

Before the guru, who is the embodiment of all source of refuge,

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྡིག་ལྟུང་བཤགས།  །

güpé chaktsal chö bul diktung shak

I prostrate with devotion and make offerings, confess my misdeeds and downfalls,

དགེ་ལ་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ།  །

gé la yi rang chökhor korwar kul

Rejoice in virtue, request the turning of the Dharma Wheel,

བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་གསོལ་དགེ་ཚོགས་འགྲོ་ལ་བསྔོ།  །

kal gyar zhuk sol gé tsok dro la ngo

Beg you to remain for a hundred aeons, and dedicate virtue to beings.

ཅེས་དང་སྤྲོ་ན་མཎྜལ་འབུལ།

Should you wish, you could also offer the maṇḍala here.

དེ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི།

Then pray as follows:

མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྐུའི་ཡེ་ཤེས།  །

khakhyab gyalwa kün gyi kü yeshe

To Lodrö Gyatso, who is inseparable from Khyentse Wangpo,

གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་མཆོག  །

gangchen khedrub yong kyi tsukgyen chok

Mañjughoṣa in person, the supreme crown ornament

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང་།  །

jampal yang ngö khyentsé wangpo dang

Of all the learned and accomplished of the Land of Snows,

དབྱེར་མེད་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས།  །

yermé lodrö gyatsor solwa deb

The wisdom embodiment of all victorious ones throughout space, I pray.

ཞེས་དང་མཚན་སྔགས་བཟླ་འདོད་ན།

If you wish, recite the name mantra:

ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་མ་ཏི་ས་ག་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།

om ah guru mandzughosha mati sagara sarwa siddhi hung

oṃ āḥ guru mañjughoṣa mati-sāgara sarva-siddhi hūṃ

ཞེས་བཟླ་མཐར་གྱི་དབང་བླང་བ།

Following this recitation, receive empowerment:

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་རྗེ་བཙུན་མཁྱེན་པའི་གཏེར།  །

kyabné kündü jetsün khyenpé ter

Precious treasury of wisdom, embodiment of all sources of refuge,

མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ལ།  །

mi ngön ying né tukjé tser gong la

Consider me with loving compassion from imperceptible space.

ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་བདག་རྒྱུད་གཏམས་པ་དང་།  །

yeshe chok gi dak gyü tampa dang

Fill my mindstream with supreme wisdom

དབང་དང་བྱིན་རླབས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།  །

wang dang jinlab chok gi ngödrub tsol

And grant me supreme empowerments and blessings.

བླ་མའི་གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་ལས།  །

lamé né sum dorjé dru sum lé

From the three vajra syllables at the guru’s three centres

འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན།  །

özer kar mar ting sum dütsi gyün

Rays of white, red and blue light pour out together with a stream of nectar,

སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་དང་བཅས་པ།  །

ku dang ngak treng chaktsen dang chepa

Images of enlightened form, mantra garlands and hand implements.

རིམ་དང་ཅིག་ཅར་རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ།  །

rim dang chikchar rang gi né sum tim

Gradually and all at once they dissolve into my own three centres

དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ།  །

wang dang jinlab ngödrub tamché tob

And I receive all the empowerments, blessings and attainments.

མཐར་ནི་བླ་མ་དགྱེས་པ་ཆེས།  །

tar ni lama gyepa ché

At the end, the guru in his great contentment

འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ་པ་དང་།  །

ö zhu rang la timpa dang

Melts into light and dissolves into me,

སྒོ་གསུམ་བླ་མར་དབྱེར་མེད་འདྲེས།  །

go sum lamar yermé dré

So that my three doors merge indivisibly with the guru.

གཤིས་ལུགས་མ་བཅོས་སྐྱེ་མེད་ངང་།  །

shi luk machö kyemé ngang

I settle in the natural condition, unborn and uncontrived,

ཡེ་བབས་སོར་བཞག་དགོངས་པ་བསྐྱང་།  །

yé bab sorzhak gongpa kyang

The state of primordial rest, and as I sustain this realization,

གདོད་མའི་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར།  །

dömé chöku ngön du gyur

The original dharmakāya is made manifest

རིག་སྟོང་བླ་མའི་རང་རྩལ་རྫོགས།  །

riktong lamé rang tsal dzok

And the potential of the awareness-emptiness guru is perfected.

ཅེས་བརྗོད་ཡུན་རིང་མཉམ་པར་བཞག  །རྗེས་སུ་ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན།

Settle in meditation for a long time. Then, when you rise from the session, continue with:

དགེ་འདིས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཀུན།  །

gé di dak sok semchen kün

Through this virtue, may I and all other sentient beings

བླ་མའི་ལམ་ལ་བརྩོན་པའི་མཐུས།  །

lamé lam la tsönpé tü

Persist in the path of the guru, and through its power

སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུ་མངོན་གྱུར་ནས།  །

ku sum drebu ngöngyur né

May all be auspicious for us to actualize the fruition

དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །

dön nyi tarchin tashi shok

Of the three kāyas and complete our own and others’ aims.

 

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག  །

kyewa küntu palden lama chok

Throughout all our lives, may we follow the supreme glorious guru

མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་ནས་ཀྱང་།  །

nyepa sum gyi tsulzhin ten né kyang

In the proper way through the three means of bringing delight,

ཟབ་གསང་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་རྗེས་བཟུང་ནས།  །

zabsang chökyi dütsi jezung né

Be guided by the profound secret nectar of the Dharma

ས་ལམ་ཡོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་ཤོག  །

salam yönten gong né gongpel shok

And attain ever greater qualities on the paths and stages!

ཅེས་སོགས་སྨོན་ལམ་གང་ཤེས་བྱ།  །སྤྱོད་ལམ་བླ་མའི་ལམ་ཁྱེར་དང་།  །དུས་ཀུན་འབྲལ་བ་མེད་པར་བསླབ།  །

Recite this and any other aspirations you might know. For the conduct, integrate the path of the guru and train in remaining inseparable at all times.

 

ཅེས་པའང་ཤར་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་རྒྱུད་སྡེའི་རྡོར་སློབ་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉི་མ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས།  ལིང་སྔོ་ལྗང་།  མན་ཤེལ་དྲི་མེད་དངུལ་སྟེགས་བཅས་ཀྱི་གནང་སྐྱེས་དང་འབྲེལ་འདི་སྟར་བའི་དགོས་པ་དང་།  དེའང་མྱུར་དུ་གྲུབ་པར་གྱིས་ཞེས་ནན་དུ་གསུང་བསྐུལ་ངོར།  ཆོས་མེད་དྲེད་པོ་དགེ་སྦྱོང་གི་གཟུགས་བརྙན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གཡར་ཁྲལ་དུ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་རང་རིག་བླ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་མཐོང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག  །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ་སུ་ཤྲཱིཿཡོ།།    །།

Thus, in response to the earnest entreaties of Khenpo Tsultrim Nyima, a vajra master of the tantra collection from Katok Dorje Den to the East, who offered as gifts a divine scarf, turquoise silk, immaculate crystal, and silver, and who expressed the urgent need for just such an arrangement, I, Chökyi Lodrö, a stubborn and dharmaless reflection of a practitioner, wrote this spontaneously. May it be a cause for seeing the guru of one’s own awareness as the Buddha. Sarvadā maṅgalaṃ bhavatu suśreyo!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2021.

 

Source: ’Jam dbyangs chos kyi blo gros. “bla ma'i rnal 'byor ye shes bcud thig” in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 4: 359–361

 

Version: 1.1-20220606

  1. The three piṭakas: vinaya, sūtra and abhidharma.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept