Great Pangs of Devotion

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersJampa Kunga Tendzin | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jampa Kunga Tendzin

Further information:
Download this text:

༄༅། །བླ་མ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དྲན་པས་གདུང་སེལ་ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆེད་གཉིས་དང་།  མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་གཟེར་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

Great Pangs of Devotion

A Prayer to the Gurus and Three Roots in General and Especially the Two Thartsé Khenchen Vajradhara Brothers and Jamyang Khyentse Wangpo

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om svasti

Oṃ svasti!

བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀ་ཐུབ་ཉེ་སྲས་གནས་བརྟན་ཆེ།    །

chomden shak tub nyesé neten ché

The Blessed One Śākyamuni, his Close Sons, the great elders,

རྒྱ་བོད་མཁས་གྲུབ་རིག་འཛིན་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།    །

gya bö khedrub rigdzin tsok nam kyi

Scholars and adepts of India and Tibet and hosts of vidyādharas,

བྱིན་རླབས་པདྨ་དཀར་པོ་ཆར་དུ་བསྙིལ།    །

jinlab pema karpo char du nyil

Let your blessings descend as cascading white lotuses,

དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག  །

dü sum küntu tashi gyal gyur chik

And let auspiciousness reign throughout the three times.

 

དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་བླ་མ་དང་།    །

gong da nyengyü rigdzin lama dang

Gurus of the mind-direct, sign and aural transmissions,

ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་གནས་གསུམ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས།    །

yidam zhitro né sum daki tsok

Peaceful and wrathful yidams, ḍākinīs of the three abodes,

དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་གཏེར་གཞི་བདག  །

damchen chökyong norlha ter zhidak

Oath-bound dharma protectors, wealth deities, treasure-keepers and local spirits,

དེང་འདིར་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་དགོངས་པར་མཛོད།    །

dengdir dakchak nam la gongpar dzö

Turn your attention towards us, here and now.

 

དམིགས་མེད་བྱམ༷ས་པ༷་སྙིང་རྗེའི་མངའ་བདག་ཆེ།    །

mikmé jampa nyingjé ngadak ché

Great sovereign of non-referential love and compassion,

ཀུན༷་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཧེ་བཛྲ།    །

kunzang dorjé chang chen hé benza

Ever perfect great Vajradhara Hevajra,

རབ་ཏུ་དགའ༷་བའི་དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོ་སྡོམ།    །

rabtu gawé wanggyur khorlo dom

And Cakrasaṃvara, master1 of supreme joy—

དབྱེར་མེད་བསྟན༷་འཛི༷ན་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

yermé tendzin dorjér solwa deb

To the vajra holder of the teachings, who is indivisible from them, I pray.2

 

བྱམ༷ས་པ༷་ཆེན་པོས་འགྲོ་ལ་བུ་བཞིན་དགོངས།    །

jampa chenpö dro la bu zhin gong

Regarding beings with great love like that for a child,

མཐུ་སྟོབས་རྣལ༷་འབྱོར༷་ཕུལ་བྱུང་གྲུབ་པའི་རྗེ།    །

tutob naljor puljung drubpé jé

Powerful and pre-eminent yogin, lord of siddhas,

ཀུན་རྨོངས་ཞེ་སྡང་ཐ་བ་འཇ༷མ་པའི་དཔ༷ལ།    །

kün mong zhedang tawa jampal

Whose splendour softens the harshness of ignorance and hatred—

བཟ༷ང་པོ༷འི་མཆོག་གྱུར་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

zangpö chokgyur lamar solwa deb

Supremely excellent guru, to you I pray.3

 

འཇ༷མ་དཔལ་དབྱང༷ས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ།    །

jampal yang kyi yeshe gyumé trul

Magical manifestation of Mañjughoṣa’s wisdom,

མཁྱེན༷་དང་བརྩེ་བ༷འི་དབ༷ང་པོ༷་བཀའ་བབས་བདུན།    །

khyen dang tsewangpo kabab dün

Lord of knowledge and love, master of the teachings.

ངོ་མཚར་ཤིང་རྟ་འདྲེན་མཛད་བསྟན་པའི་བདག  །

ngotsar shingta dren dzé tenpé dak

Who draws the chariot of wondrous sevenfold transmission,4

འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

ösal trulpé dorjér solwa deb

Ösal Trulpe Dorje, to you I pray.5

 

དེ་ལྟར་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ།    །

detar nying né solwa tabpa la

As I pray from the depths of my heart in this way,

འདྲེན་མཆོག་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།    །

dren chok yabsé nam kyi tukjé zik

May the supreme guides, father and son alike, look on me with compassion.

བུ་ལ་སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཅི་བྱུང་ཡང་།    །

bu la kyiduk leknyé chi jung yang

Whatever befalls this child of yours, happiness or sorrow, good or bad,

བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཚོགས་ལ་བློ་གཏད་ན།    །

lama yabsé tsok la lo té na

By placing my trust in you, the guru fathers and son,

ངེས་པར་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྱན་གྱིས་བཙའ་བ་དང་།    །

ngepar khyentsé chen gyi tsawa dang

Watch over me with your eyes of knowledge and love,

བྱམས་པའི་ཕྱག་གིས་ནམ་ཡང་མི་གཏོང་བར།    །

jampé chak gi namyang mi tongwar

And never release me from your loving embrace,

འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཀུན་ཏུ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ།    །

di chi bardo küntu kyab tu sol

But always protect me in this life, the next life, and the bardos, I pray.

 

ད་ནི་ལྔ་བརྒྱའི་མཐའ་མ་ཡང་མཐར་ལྷུང་།    །

dani ngabgyé tama yang tar lhung

Now that we have reached the final five-hundred year age,

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ནུབ་རིར་གཞོལ་ལ་ཉེ།    །

sangye tenpa nub rir zhol la nyé

Buddha’s teachings have almost set below the western peak.

སྡིག་སྤྱོད་ཀླ་ཀློས་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ།    །

dik chö lalö sateng tamché khyab

The world teems with evildoers and barbarian hordes.

སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་སྡུག་ལ་གཏོད་དུས་འདིར།    །

kyendro tamché duk la tö dü dir

At this time, when everyone seems intent upon misery,

བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི།    །

lama yabsé tukjé tutob kyi

May the strength and compassion of the guru fathers and son

རྩལ་ཤུགས་ཕྱུངས་ལ་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་བཟློག  །

tsalshuk chung la dü kyi güpa dok

Reach their full force and the ills of this age be averted.

བསྟན་པའི་གེགས་ཆགས་མ་ལུས་བསལ་བ་དང་།    །

tenpé gek chak malü salwa dang

May all that obstructs the teachings be entirely eliminated,

ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་ཆབ་སྲིད་ཡུན་བརྟན་མཛོད།    །

chökyong gyalpö chabsi yünten dzö

And the dominion of the dharma-protecting king endure.

 

སྐྱེ་འགྲོ་ཕོ་མོའི་ཤེས་རྒྱུད་བགེགས་ཀྱིས་བརླམས།    །

kyendro pomö shé gyü gek kyi lam

May those who curse men and women with obstructing forces

བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་འཕྲོག་པར་བྱེད་པ་རྣམས།    །

ten drö dekyi trokpar jepa nam

And who threaten the welfare of the teachings and beings

མྱུར་དུ་ཞི་ནས་བྱམས་པའི་སེམས་ལྡན་ཞིང་།    །

nyurdu zhi né jampé semden zhing

Be swiftly pacified, their minds filled with benevolence,

ཕན་ཚུན་ཕ་མ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་མཛོད།    །

pentsün pama tabur gyurwar dzö

So that all may treat one another like parents.

 

བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱང་ཆོས་མཐུན་བསམ་སྦྱོར་ཚོགས།    །

dakchak nam kyang chö tün samjor tsok

May we effortlessly accomplish all our aspirations and deeds

འབད་མེད་འགྲུབ་ཅིང་ལྷ་མིན་འབྱུང་པོ་ཡི།    །

bemé drub ching lhamin jungpo yi

That accord with the Dharma, and may we never be harmed

གནོད་འཚེས་མི་ཚུགས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ།    །

nö tsé mitsuk chok lé nampar gyal

By non-human spirits and forces, but be entirely victorious.

ནད་དང་གདོན་ཞི་ཚེ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛོད།    །

né dang dön zhi tsé tarchinpar dzö

May illness and evil influence be pacified, so that our lives may reach their full extent.

 

སྡེ་བཞི་དགེ་བཅུའི་སྨན་ལྗོངས་ཉམས་དགའ་བར།    །

dé zhi gé chü men jong nyamgawar

In the pleasant medicinal land of fourfold wellbeing and tenfold virtue,6

བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རི་རྩེ་མོའི་དགོན་པ་རུ།    །

tashi lha ri tsemö gönpa ru

In the monastery at the peak of the divine mountain of auspiciousness,7

ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དེར།    །

künkhyen lamé chö kyi podrang der

Is the dharma palace of the all-knowing guru, wherein

བག་ཕེབས་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་རྒྱས་པར་མཛོད།    །

bak peb tashi gelek gyepar dzö

May gladness,8 fortune and excellence increase.

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་པ་ལ།    །

detar solwa tab zhin drubpa la

So that this prayer may be accomplished just so,

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཉན་རང་ལ་སོགས་དང་།    །

sangye changsem nyenrang lasok dang

Let buddhas, bodhisattvas, śrāvakas, pratyekabuddhas,

ཁྱད་པར་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རྗེས།    །

khyepar tsa sum kündü orgyen jé

And especially the Lord of Oḍḍiyāna, embodiment of all Three Roots,

བདེན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བདེན་དོན་མངོན་སུམ་དུ།    །

denpé gyab kyor dendön ngönsum du

Grant their blessings, bolstered by the force of truth itself,

མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།    །

nyurdu drubpar jingyi lab tu sol

That it may be swiftly brought about, I pray.

 

ཅེས་པའང་ཁྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ལ་དད་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་འབྲས་ལྗོངས་ཌཱ་ཀི་འདུ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཀུན་དགའ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པའོ།།    །།

Written through the power of faith by Kunga Trinlé Gyatso on the twenty-ninth day of the second month of the Dog year in the city where ḍākinīs gather, Sikkim.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "rtsa gsum spyi dang khyad par thar rtse mkhan chen rdo rje 'chang mched dang mkhyen brtse'i dbang po'i gsol 'debs" In 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 251–253

 

Version: 1.0-20221108

  1. Reading gang bsgyur as dbang bsgyur
  2. This verse incorporates the syllables of Jampa Kunga Tendzin’s name.
  3. This verse incorporates the syllables of Jampa Naljor Jampal Zangpo’s name.
  4. bka’ babs bdun. On these seven see Dilgo Khyentse Rinpoche,The Sevenfold Authoritative Transmission https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/dilgo-khyentse/kabab-dun
  5. This verse incorporates the syllables of Jamyang Khyentse Wangpo’s name.
  6. A reference to Derge (sde dge), which is often explained by means of a popular etymology as the place of the four aspects of wellbeing (sde bzhi) and the ten virtues (dge ba bcu).
  7. i.e., Dzongsar Tashi Lhatsé
  8. Reading phag phebs as bag phebs
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept