Hevajra Aspiration

Practices › Aspiration Prayers | Schools & Systems › Lamdré | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Hevajra

༄༅། །འདོད་པའི་དོན་ལ་སྨོན་ལམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།  །

The Jewelled Rosary

An Aspiration Toward Longed-for Aims

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

བླ་མ་རྣམས་དང་དཔལ་ལྡན་བིཪྺ་པ།  །

lama nam dang palden birwapa

All the gurus, including glorious Virūpa,

བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་དང་།  །

tsewa chenpo sönam tsemo dang

The great benevolent one,1 Sonam Tsemo,

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ།  །

drakpa gyaltsen sakya pandita

Drakpa Gyaltsen, Sakya Paṇḍita,

བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་།  །

lodrö gyaltsen ngorchen künga zang

Lodrö Gyaltsen, Ngorchen Kunga Zangpo,

བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་དང་།  །

losal gyatso khyentsé wangchuk dang

Losal Gyatso, Khyentse Wangchuk,

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་བློ་གཏེར་དབང་པོ་སོགས།  །

jamyang khyentsé loter wangpo sok

Jamyang Khyentse, Loter Wangpo and the rest,

གསུང་ངག་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་དང་།  །

sung ngak gyüpé lama tamché dang

All you gurus of the lineage of Lamdré teachings,

དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དང་བཅས།  །

gyepa dorjé lhamo gyé dangché

Together with Hevajra and the eight goddesses,

མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་སོགས།  །

tutob wangchuk gönpo chamdral sok

Mighty lord Mahākāla, consort and retinue, and others,

བདག་ལ་དགོངས་ཤིང་སྨོན་པའི་གནས་འདི་དག  །

dak la gong shing mönpé né didak

Turn your wise attention towards me, and

མྱུར་དུ་འགྲུབ་ལ་དཔང་པོར་མཛོད་ཅིག་ཀྱེ།  །

nyurdu drub la pangpor dzö chik kyé

Be a witness to the swift fulfilment of these points of aspiration. Kyé!

 

བདག་ནི་བག་མེད་པ་ཡི་དབང་དུ་གྱུར།  །

dak ni bakmepa yi wang du gyur

As I have fallen under the power of carelessness,

ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་ལ་འགལ་རྐྱེན་ཆེས་མང་ཞིང་།  །

chö zhin chö la galkyen ché mang zhing

My dharmic practice has been beset by adversity,

ཁྱད་པར་ཚུལ་མིན་རྣམ་རྟོག་འཚུབ་མ་ཡིས།  །

khyepar tsul min namtok tsubma yi

And my turbulent, mistaken thoughts in particular

བདག་རྒྱུད་ལས་སུ་རུང་བར་མ་གྱུར་པས།  །

dak gyü lé su rungwar magyurpé

Have prevented my character from becoming workable,

དེང་ནས་རང་སེམས་འདུལ་ལ་བརྩོན་པར་ཤོག  །

deng né rangsem dul la tsönpar shok

Henceforth, therefore, may I strive to tame my mind.

 

ཉོན་མོངས་འཕེལ་བའི་གནས་དང་གྲོགས་སྤངས་ཤིང་།  །

nyönmong pelwé né dang drok pang shing

May I avoid companions and places that inflame emotion,

འདོད་ཡོན་བདུད་ཀྱི་གཡབ་མོས་མ་ཁྱེར་བར།  །

döyön dü kyi yabmö ma khyer war

Ignore the beckoning demons of the sensory pleasures,

ཆོས་མཐུན་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་དང་ཟས་གོས་སོགས།  །

chö tün chöpé drok dang zegö sok

And remain content with dharma-practicing friends

འཚོ་བ་ངན་ངོན་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཤེས་ཤོག  །

tsowa ngen ngön tsam gyi chok shé shok

And modest food, clothing and other necessities.

 

དོན་མེད་ངག་འཁྱལ་ཆགས་སྡང་འཕེལ་བའི་རྒྱུ།  །

dönmé ngak khyal chakdang pelwé gyu

Meaningless chatter triggers attachment and aversion.

ཉེས་པའི་རང་བཞིན་སྨྲ་བ་བཅད་ནས་སུ།  །

nyepé rangzhin mawa ché né su

Having put a stop to speech that is by nature harmful,

ཆོས་མཐུན་གཏམ་གྱི་སྦྱོར་བ་ཉུང་ངུ་ལས།  །

chö tün tam gyi jorwa nyung ngu lé

Aside from brief messages with purely dharmic content,

རྟག་ཏུ་ཁ་ཏོན་བྱེད་ལ་བརྩོན་པར་ཤོག  །

taktu khatön jé la tsönpar shok

May I strive to maintain only continuous recitation.

 

ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་ཡང་དག་ལྟ་བ་དང་།  །

ngejung changsem yangdak tawa dang

May I never be without renunciation, bodhicitta,

ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས།  །

namyang mindral tsultrim pünsum tsok

And the genuine view, uphold perfect ethics,

དད་དང་མོས་གུས་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱེད།  །

dé dang mögü lama nyepar jé

Delight the guru out of faith and devotion,

ཅི་བྱེད་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་འགྱུར་བར་ཤོག  །

chi jé changchub chö la gyurwar shok

And transform all that I do into bodhisattva conduct.

 

ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་སྡོམ་པ་སྲོག་ལྟར་བསྲུང་།  །

tünmong tünmin dompa sok tar sung

May I guard the common and uncommon vows as I would my own life-force,

བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོར་ཤེས་པ་ཡིས།  །

lama kyilkhor tsowor shepa yi

And through the power of exerting myself in the path of the two stages in four sessions,

རིམ་གཉིས་ཐུན་བཞིའི་ལམ་ལ་བརྩོན་པའི་མཐུས།  །

rim nyi tün zhi lam la tsönpé tü

With the knowledge that my guru is the chief deity of the maṇḍala,

རྨད་བྱུང་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག  །

mejung ku zhi gopang nyur tob shok

May I swiftly attain the level of the wondrous four kāyas!

 

ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་མོ་དབང་བཞིའི་ལམ།  །

lam gyi nyingpo zabmo wang zhi lam

Through repeated practice of the way of the four empowerments,

ཡང་ཡང་གོམས་པས་སྐུ་བཞིའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས།  །

yang yang gompé ku zhi tendrel drik

The profound heart of the path, may I create the auspicious conditions for the four kāyas,

རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་གྱུར་ནས།  །

dorjé lü kyi kyilkhor ngöngyur né

And having actualized the maṇḍala of the vajra body,

དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེས་སྲིད་གསུམ་གར་བྱེད་ཤོག  །

gyepa dorjé si sum garjé shok

May I dance as Hevajra throughout the three worlds!

 

ཅེས་པའང་ཧེ་བཛྲ་གྱི་བསྙེན་པའི་སྔོན་འགྲོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེར་མོས་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྨོན་པ་གེགས་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག  །མངྒ་ལཾ།།   །།

Jamyang Chökyi Lodrö, who is dedicated to the precious Lamdré teachings, made this aspiration with single-pointed devotion while practising guru yoga as preliminary to the Hevajra recitation. May it be fulfilled swiftly and without obstruction! Maṅgalam!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2021.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "'dod pa'i don la smon lam rin po che'i phreng ba/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 12: 293–294

 

Version: 1.0-20210827

  1. I.e., Sachen Kunga Nyingpo, who is often referred to as brtse ba chen po.