Hevajra Aspiration

Practices › Aspiration Prayers | Schools & Systems › Lamdré | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Hevajra

༄༅། །འདོད་པའི་དོན་ལ་སྨོན་ལམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།  །

The Jewelled Rosary

An Aspiration Toward Longed-for Aims

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

བླ་མ་རྣམས་དང་དཔལ་ལྡན་བིཪྺ་པ།  །

lama nam dang palden birwapa

All the gurus, including glorious Virūpa,

བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་དང་།  །

tsewa chenpo sönam tsemo dang

The great benevolent one,1 Sonam Tsemo,

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ།  །

drakpa gyaltsen sakya pandita

Drakpa Gyaltsen, Sakya Paṇḍita,

བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་།  །

lodrö gyaltsen ngorchen künga zang

Lodrö Gyaltsen, Ngorchen Kunga Zangpo,

བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་དང་།  །

losal gyatso khyentsé wangchuk dang

Losal Gyatso, Khyentse Wangchuk,

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་བློ་གཏེར་དབང་པོ་སོགས།  །

jamyang khyentsé loter wangpo sok

Jamyang Khyentse, Loter Wangpo and the rest,

གསུང་ངག་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་དང་།  །

sung ngak gyüpé lama tamché dang

All you gurus of the lineage of Lamdré teachings,

དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དང་བཅས།  །

gyepa dorjé lhamo gyé dangché

Together with Hevajra and the eight goddesses,

མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་སོགས།  །

tutob wangchuk gönpo chamdral sok

Mighty lord Mahākāla, consort and retinue, and others,

བདག་ལ་དགོངས་ཤིང་སྨོན་པའི་གནས་འདི་དག  །

dak la gong shing mönpé né didak

Turn your wise attention towards me, and

མྱུར་དུ་འགྲུབ་ལ་དཔང་པོར་མཛོད་ཅིག་ཀྱེ།  །

nyurdu drub la pangpor dzö chik kyé

Be a witness to the swift fulfilment of these points of aspiration. Kyé!

 

བདག་ནི་བག་མེད་པ་ཡི་དབང་དུ་གྱུར།  །

dak ni bakmepa yi wang du gyur

As I have fallen under the power of carelessness,

ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་ལ་འགལ་རྐྱེན་ཆེས་མང་ཞིང་།  །

chö zhin chö la galkyen ché mang zhing

My dharmic practice has been beset by adversity,

ཁྱད་པར་ཚུལ་མིན་རྣམ་རྟོག་འཚུབ་མ་ཡིས།  །

khyepar tsul min namtok tsubma yi

And my turbulent, mistaken thoughts in particular

བདག་རྒྱུད་ལས་སུ་རུང་བར་མ་གྱུར་པས།  །

dak gyü lé su rungwar magyurpé

Have prevented my character from becoming workable,

དེང་ནས་རང་སེམས་འདུལ་ལ་བརྩོན་པར་ཤོག  །

deng né rangsem dul la tsönpar shok

Henceforth, therefore, may I strive to tame my mind.

 

ཉོན་མོངས་འཕེལ་བའི་གནས་དང་གྲོགས་སྤངས་ཤིང་།  །

nyönmong pelwé né dang drok pang shing

May I avoid companions and places that inflame emotion,

འདོད་ཡོན་བདུད་ཀྱི་གཡབ་མོས་མ་ཁྱེར་བར།  །

döyön dü kyi yabmö ma khyer war

Ignore the beckoning demons of the sensory pleasures,

ཆོས་མཐུན་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་དང་ཟས་གོས་སོགས།  །

chö tün chöpé drok dang zegö sok

And remain content with dharma-practicing friends

འཚོ་བ་ངན་ངོན་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཤེས་ཤོག  །

tsowa ngen ngön tsam gyi chok shé shok

And modest food, clothing and other necessities.

 

དོན་མེད་ངག་འཁྱལ་ཆགས་སྡང་འཕེལ་བའི་རྒྱུ།  །

dönmé ngak khyal chakdang pelwé gyu

Meaningless chatter triggers attachment and aversion.

ཉེས་པའི་རང་བཞིན་སྨྲ་བ་བཅད་ནས་སུ།  །

nyepé rangzhin mawa ché né su

Having put a stop to speech that is by nature harmful,

ཆོས་མཐུན་གཏམ་གྱི་སྦྱོར་བ་ཉུང་ངུ་ལས།  །

chö tün tam gyi jorwa nyung ngu lé

Aside from brief messages with purely dharmic content,

རྟག་ཏུ་ཁ་ཏོན་བྱེད་ལ་བརྩོན་པར་ཤོག  །

taktu khatön jé la tsönpar shok

May I strive to maintain only continuous recitation.

 

ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་ཡང་དག་ལྟ་བ་དང་།  །

ngejung changsem yangdak tawa dang

May I never be without renunciation, bodhicitta,

ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས།  །

namyang mindral tsultrim pünsum tsok

And the genuine view, uphold perfect ethics,

དད་དང་མོས་གུས་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱེད།  །

dé dang mögü lama nyepar jé

Delight the guru out of faith and devotion,

ཅི་བྱེད་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་འགྱུར་བར་ཤོག  །

chi jé changchub chö la gyurwar shok

And transform all that I do into bodhisattva conduct.

 

ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་སྡོམ་པ་སྲོག་ལྟར་བསྲུང་།  །

tünmong tünmin dompa sok tar sung

May I guard the common and uncommon vows as I would my own life-force,

བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོར་ཤེས་པ་ཡིས།  །

lama kyilkhor tsowor shepa yi

And through the power of exerting myself in the path of the two stages in four sessions,

རིམ་གཉིས་ཐུན་བཞིའི་ལམ་ལ་བརྩོན་པའི་མཐུས།  །

rim nyi tün zhi lam la tsönpé tü

With the knowledge that my guru is the chief deity of the maṇḍala,

རྨད་བྱུང་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག  །

mejung ku zhi gopang nyur tob shok

May I swiftly attain the level of the wondrous four kāyas!

 

ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་མོ་དབང་བཞིའི་ལམ།  །

lam gyi nyingpo zabmo wang zhi lam

Through repeated practice of the way of the four empowerments,

ཡང་ཡང་གོམས་པས་སྐུ་བཞིའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས།  །

yang yang gompé ku zhi tendrel drik

The profound heart of the path, may I create the auspicious conditions for the four kāyas,

རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་གྱུར་ནས།  །

dorjé lü kyi kyilkhor ngöngyur né

And having actualized the maṇḍala of the vajra body,

དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེས་སྲིད་གསུམ་གར་བྱེད་ཤོག  །

gyepa dorjé si sum garjé shok

May I dance as Hevajra throughout the three worlds!

 

ཅེས་པའང་ཧེ་བཛྲ་གྱི་བསྙེན་པའི་སྔོན་འགྲོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེར་མོས་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྨོན་པ་གེགས་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག  །མངྒ་ལཾ།།   །།

Jamyang Chökyi Lodrö, who is dedicated to the precious Lamdré teachings, made this aspiration with single-pointed devotion while practising guru yoga as preliminary to the Hevajra recitation. May it be fulfilled swiftly and without obstruction! Maṅgalam!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2021.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "'dod pa'i don la smon lam rin po che'i phreng ba/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 12: 293–294

 

Version: 1.0-20210827

  1. I.e., Sachen Kunga Nyingpo, who is often referred to as brtse ba chen po.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept