Swift Rebirth of Jamyang Khyenrab Tayé

Practices › Swift Rebirth Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersJamyang Khyenrab Tayé

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Kālacakra Maṇḍala

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་མཐའ་ཡས་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

Prayer for the Swift Rebirth of Jamyang Khyenrab Tayé1

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་གཟི་འོད་ལས།    །

jamyang lama gyepé zi ö lé

Through the brilliance of the Mañjughoṣa Guru’s delight,

མཁྱེན་རབ་འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་ས་གསུམ་བརྡལ།    །

khyen rab ö nang tayé sa sum dal

Wisdom’s infinite radiance pervades the three worlds.

གཞན་ཕན་བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་རང་གཟུགས་མཆོག  །

zhenpen jam dang tsewé rang zuk chok

Supreme embodiment of altruism, kindness and love,

བཤེས་གཉེན་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

shenyen mawé wangpo solwa deb

Mighty spiritual friend and teacher, to you I pray.

 

ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན།    །

pendé jungné gyalwé ten

Buddha’s teachings are the source of benefit and happiness,

དེར་འཛིན་བྱེད་པར་ཟླ་མེད་པའི།    །

der dzinjé par da mepé

And you are peerless in upholding them,

ངེས་པ་དོན་གྱི་མཁས་པ་ཆེ།    །

ngepa dön gyi khepa ché

A great scholar in the definitive sense,

མཁྱེན༷་རབ༷་མཐའ༷་ཡས༷་གསོལ་བ་འདེབས།    །

khyen rab tayé solwa deb

Khyenrab Thayé—'Limitless Wisdom'—to you I pray.

 

ཀྱེ་མ་མགོན་པོ་མཁྱེན་རབ་ཉི་མ་དེ།    །

kyema gönpo khyen rab nyima dé

Alas! Now that this protector, sun-like in wisdom,

དབྱིངས་སུ་མནལ་བས་མུན་པ་ལྟར་གྱུར་ཅིང་།    །

ying su nalwé münpa tar gyur ching

Reposes in absolute space, darkness has come.

མི་ཤེས་བླུན་པོའི་མུན་ཆེན་འཁྲིགས་པ་ལ།    །

mi shé lünpö mün chen trikpa la

Into the murky gloom of ignorance and folly

མགོན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད།    །

gönpö yeshe nangwa gyepar dzö

Let the light of this protector’s wisdom shine!

 

གང་དུ་གཤེགས་ཀྱང་བདེ་མཆོག་བདེ་བ་ཆེའི།    །

gangdu shek kyang demchok dewa ché

Wherever you may have gone, do not resort, I pray,

རང་དོན་ཞི་བའི་ཕ་མཐར་མི་གཞོལ་པ།    །

rangdön zhiwé patar mi zholpa

To the extreme of self-serving peace and highest ecstasy,

ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་སྤྲུལ་པ་མཐའ་ཡས་པས།    །

chok chu nam su trulpa tayepé

But send infinite emanations throughout the ten directions

བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཐའ་ཡས་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ།    །

ten drö dön chen tayé drub tu sol

To bring immense benefit to the teachings and to beings.

 

བདག་ཀྱང་དེང་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ།    །

dak kyang deng né tserab tamché du

For me, too, from this time on throughout my future lives,

མགོན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེས་མི་གཏོང་ཞིང་།    །

gönpo chok gi tukjé mi tong zhing

May you never forsake me in your compassion, O protector,

ངེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དང་།    །

ngejung tsultrim changchub sem chok dang

And may you always inspire me with renunciation, discipline,

ཡང་དག་ལྟ་བ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།    །

yangdak tawa tokpar jingyi lob

Sublime bodhicitta and realization of the authentic view.

 

ཅེས་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེའོ།  མངྒ་ལཾ་ཤུ་བྷཾ།།    །།

Written by Jamyang Chökyi Lodrö. May it be virtuous! Maṅgalaṃ. Śubhaṃ.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 597

 

Version: 1.0-20220128

  1. The original text is untitled; this title has been added by the translator.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept