Sweet Song of Māra's Defeat

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersTertön Sogyal

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Tertön Sogyal Lerab Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལས་རབ་གླིང་པར་ཞབས་བརྟན་བདེན་ཚིག་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།    །

The Sweet Song of Māra's Defeat

A Prayer for the Long Life of the Great Tertön and Vidyādhara Lerab Lingpa

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷི་ཡནྟུ།

Oṃ svasti sidhyantu!

 

མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་མ་ལུས་འདུས་པའི་རྗེ།    །

chok sum tsa sum malü düpé jé

The mantra adept Nanam Dorje Dudjom

མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི།    །

maha guru pema jungné kyi

Was a supreme disciple of noble family, an expression of the wisdom realization

ཡེ་ཤེས་དགོངས་པའི་རང་རྩལ་འབངས་རིགས་མཆོག  །

yeshe gongpé rang tsal bang rik chok

Of the mahāguru Padmasambhava,

སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི།    །

ngak kyi naljor dorjé düjom kyi

Sovereign embodiment of the Three Supreme Ones and Three Roots.

རྣམ་རོལ་ཆུ་ཟླའི་རོལ་རྩལ་འགགས་མེད་ལས།    །

namrol chudé roltsal gakmé lé

His emanations arise unobstructedly like reflections of the moon in water,

ཆེས་ཆེར་སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོ་སྐྱོབས་པའི་གཉེན།    །

ché cher nyikdü ten dro kyobpé nyen

And in this age of increasing degeneration he is a friend and protector of the teachings and beings,

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ནོར་གཏེར་མཛོད་བརྡོལ།    །

zab dang gyaché chö nor terdzö dol

A treasure trove overflowing with profound and vast Dharma riches,

སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ།    །

trulpé rigdzin chenpor zhabten sol

Great emanated vidyādhara—I pray that your life may remain secure.

 

པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་བས་བྱིན་གྱིས་བརླབས།    །

pema küntu changwé jin gyi lab

Inspired by the blessings of Padma, the Universal Bearer,

ཕྲིན་ལས་ལྷ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཀི་ལ་ཡའི།    །

trinlé lha chok dorjé ki la yé

You perfected the strength of the powerful vidyā-mantras

མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་རིག་སྔགས་རྩལ་ཆེན་རྫོགས།    །

tutob nüpé rik ngak tsal chen dzok

Of Vajrakīlaya, the supreme deity of enlightened activity,

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོངས་རྣམས་བཞིའི་ལས་ལ་བཀོལ།    །

khandro chö kyong nam zhi lé la kol

And put the ḍākinīs and dharmapālas to fourfold action.

དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་གདན་དུ་བརྩེགས་པའི་ཁྲིར།    །

drekpa dé gyé den du tsekpé trir

You whose throne is upon a mass of the eight arrogant spirits

མ་རུང་བདུད་དགྲའི་ཚོགས་རྣམས་མཐར་མཛད་པ།    །

ma rung dü dré tsok nam tar dzepa

And who liberates the hordes of unruly foes and demons,

བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་རིག་འཛིན་དྲག་པོ་རྩལ།    །

dü kyi shé chen rigdzin drakpo tsal

Fierce and mighty vidyādhara, Dükyi Shechen, 'Slayer of Demons',

ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ།    །

kham sum zilnön chenpor zhabten sol

Great subjugator of the three realms, may your life remain secure.

 

སྐུ་ནི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་གར་བརྒྱས་རྩེན།    །

ku ni gyutrul dorjé gar gyé tsen

You whose form expresses a hundred vajra dances of magical illusion,

གསུང་ནི་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེ་ན་དཱའི་དབྱངས།    །

sung ni zhommé dorjé na dé yang

Whose speech resounds with the indestructible vajra melody of nāda,

ཐུགས་ནི་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་གཏམས།    །

tuk ni zakmé dechen dütsi tam

And whose mind is filled with the nectar of immaculate great bliss—

ལས་རབ་གླིང་པ་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་གསོལ།    །

lerab lingpa kal gyar tsozhé sol

Lerab Lingpa, may your life remain secure for a hundred aeons.

 

མཆོག་བསྟན་སྙིང་པོ་ཉིན་མོར་བྱེད་པ་ལ།    །

chok ten nyingpo nyinmor jepa la

You who shine like the sun of the supreme essential teachings,

ཕུལ་བྱུང་མཁྱེན་ནུས་བརྩེ་བའི་མཐུ་མངའ་ཞིང་།    །

puljung khyen nü tsewé tu nga zhing

And possess the power of excellent wisdom, capacity and love,

གངས་ཅན་གྲུབ་རིགས་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་མཆོག  །

gangchen drub rik kün gyi tsukgyen chok

Supreme crown adornment of all adepts in this snow-filled land,

གཡོ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་རྟག་བཞུགས་གསོལ།    །

yomé dorjé tri la tak zhuk sol

May you remain forever on the immovable vajra throne, I pray.

 

ངེས་གསང་རིག་སྟོང་དགོངས་པའི་རྩལ་འབར་བས།    །

ngé sang riktong gongpé tsal barwé

Through the blazing force of awareness-emptiness realization, the definitive secret,

བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་ཐེབས།    །

tenyo tamché yeshe chakgyé teb

May the whole animate and inanimate world be sealed with primordial wisdom.

རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་བྱིན་འབེབས་པས།    །

rangjung ösal chenpö jin bebpé

Through the descent of blessings of the great, naturally arisen luminosity,

སྣོད་བཅུད་ཡེ་དག་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།    །

nöchü yé dakchen por lhün gyi drub

May the environment and beings spontaneously manifest as vast primordial purity.

 

འཁྲུལ་རྟོག་རྒུད་པའི་ཚོགས་རྣམས་དབྱིངས་སུ་ཞི།    །

trul tok güpé tsok nam ying su zhi

May all the tribulations of deluded conception be pacified within basic space.

འཛད་མེད་དགའ་བདེའི་དཔལ་ཡོན་རྟག་པར་རྒྱས།    །

dzemé ga dé palyön takpar gyé

May the glorious qualities of inexhaustible joy and happiness continuously expand.

ཕུན་ཚོགས་སྲིད་ཞིའི་དགེ་མཚན་སྟོང་འབར་བས།    །

püntsok sizhi getsen tong barwé

And through the blazing of a thousand positive signs of perfect wonder throughout existence and quiescence,

ས་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱིས་མཛེས་གྱུར་ཅིག  །

sa sum tashi pal gyi dzé gyur chik

May the three worlds be enriched with the splendour of auspiciousness.

 

བསླུ་མེད་རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་བདེན་སྟོབས་དང་།    །

lumé tsa sum tukjé den tob dang

Through the power and truth of the unfailing compassionate Three Roots,

རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་ལྷག་བསམ་དག་པའི་མཐུས།    །

naljor dak gi lhaksam dakpé tü

And my own pure and noble intentions as a practitioner,

ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས་འདི་མྱུར་འགྲུབ་ནས།    །

jitar mönpé né di nyur drub né

May these points of aspiration be swiftly fulfilled,

མི་མཐུན་བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག  །

mitün dü dé yul lé gyal gyur chik

Bringing victory in the battle with adversity and Māra's hordes.

 

ཅེས་རྩོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ལས་རབ་གླིང་པར་ཞབས་བརྟན་བདེན་ཚིག་འདི་ཡང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཡར་ཚེས་ ༤ གཟའ་མཆོག་ཟླ་བ་རྒྱུ་སྐར་གྱི་ལྷ་མོ་གྲོ་བཞིན་དང་རྩེ་བའི་འགྲུབ་སྦྱོར་བཟང་པོར་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདིས་ཀྱང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོར་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག  །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་སུ་ཤྲཱི་ཡོ་བྷ་ཝནྟུ།།    །།

Thus, Jamyang Chökyi Lodrö wrote these words of truth for the longevity of Lerab Lingpa, an undisputed treasure-revealing emanation for this era, on the fourth day of the eleventh month, when the moon, supreme among heavenly bodies, was auspiciously conjoined in play with śravaṇā. May this prayer become a cause for the lotus feet of the great vidyādhara to remain secure for a hundred aeons. Sarvadā kalyāṇaṃ suśreyo bhavatu!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "gter ston rig 'dzin chen po las rab gling ba'i zhabs brtan bden tshig/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 465–466

 

Version: 1.2-20231217

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept