Guru Mahākāla Pañjaranātha

Deities › Dharma Protectors | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Mahākāla (Vajra Pañjaranātha)

༄༅། །བླ་མ་དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ཡིད་སྨོན་ཀུན་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།  །

The Fulfilment of All Wishes

Prayer and Entrustment of Activity to the Glorious Guru Mahākāla Pañjaranātha

by Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ།  བླ་མ་ནག་པོ་ཆེན་པོར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།  །

om, lama nakpo chenpor la chaktsal lo

Oṃ. I prostrate before the Guru Mahākāla!

ཨཱཿརྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགག་པ་མེད་པ་དང་།  །

ah, gyalwé trinlé gakpa mepa dang

Āḥ. Help me to realize how the victorious ones’ activity is unending,

ཧཱུྃ།  །གང་ཐུགས་སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་རྟོགས་པར་མཛོད།  །

hung, gang tuk kyemé chöying tokpar dzö

Hūṃ. And your wisdom mind is the unborn dharmadhātu.

ཧྲཱིཿདམ་ཚིག་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གི  །

hrih, damtsik denpé naljor dakchak gi

Hrīḥ. We practitioners who maintain the samaya,

ནག་པོ་ཁྱེད་ལ་མི་ཕྱེད་དད་མོས་ཀྱི།  །

nakpo khyé la miché dé mö kyi

In our unwavering faith and devotion for you, O Kāla,

གསོལ་བ་ཁ་ཙམ་མིན་པར་སྙིང་ནས་འདེབས།  །

solwa kha tsam minpar nying né deb

Offer not just empty mouthing but heartfelt prayer:

བདག་སོགས་ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་།  །

dak sok lam gyi barché zhiwa dang

Pacify anything that obstructs our path,

ཡིད་ལ་ཅི་བསམ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་མཛོད།  །

yi la chi sam tamché drubpar dzö

And fulfil our each and every wish.

 

གང་ཞིག་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་བདུད་སྡེ་དང་།  །

gangzhik drenpa tsam gyi dü dé dang

At the mere thought of you, let the hosts of demons,

སྙིགས་དུས་རྒྱལ་འགོང་ཤི་འདྲེ་དམ་སྲིའི་ཚོགས།  །

nyikdü gyalgong shi dré damsi tsok

Gyalgong, ghosts, and damsi spirits of this degenerate age

རྡུལ་དུ་རློགས་ཤིག་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེ།  །

dul du lok shik dorjé nakpo ché

Be crushed as if to dust, O Vajra Mahākāla.

གུར་གྱི་མགོན་པོར་མཐུ་སྟོབས་དཔུང་བསྐྱེད་མཛོད།  །

gur gyi gönpor tutob pung kyé dzö

As Pañjaranātha, marshal the forces of power and strength.

 

ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་སྙིགས་མའི་དུས་འདི་རུ།  །

khyepar shintu nyikmé dü diru

At this exceptionally disruptive time in particular,

རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་དེ་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དང་།  །

gyalwé ten dang dé dzin kyebu dang

Let those who would harm the Victorious Ones’ teachings

ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་བློན་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས།  །

chöden gyal lön khyimdak nam kyi tsok

Or rob their holders and dharma-observing kings, ministers and householders

བདེ་སྐྱིད་འཕྲོག་རྣམས་མིང་ཙམ་མེད་པར་མཛོད།

dekyi trok nam ming tsam mepar dzö

Of their happiness be obliterated, so that not even their names remain.

 

ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་འཛིན་པ་ཡི།  །

tubpé tenpa rinchen dzinpa yi

For all who uphold the Sage’s precious teachings,

དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་ན་བཞུགས་པ་རྣམས།  །

dampé kyebu gang na zhukpa nam

Sublime individuals, no matter where they may be,

སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་འགྲུབ།

kutsé ten ching tuk kyi zhedön drub

Let their lives be long, their visionary wishes fulfilled,

ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ།  །

trinlé chok chur gyepar dzé du sol

And their activity extend in each of the ten directions.

 

འཇིག་རྟེན་པ་ཀུན་ཡང་དག་ལྟ་བར་དང་།  །

jiktenpa kün yangdak tawar dang

Ensure that everyone in this world has right view,

ཕན་ཚུན་ཕ་མ་ལྟ་བུའི་སེམས་ལྡན་ཞིང་།  །

pentsün pama tabü semden zhing

Regards one another with parental affection,

འཐབ་རྩོད་རྒྱུན་ཆད་བསོད་ནམས་དཔལ་གྱིས་འབྱོར།  །

tabtsö gyünché sönam pal gyi jor

Gives up conflict, prospers with the glory of merit,

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་མཛོད།  །

tsering nemé dekyi denpar dzö

And lives a long and happy life in perfect health.

 

རྟག་ཏུ་བདག་གིས་ཁྱོད་བསྙེན་མཆོད་ཅིང་བསྟོད།  །

taktu dak gi khyö nyen chö ching tö

As I constantly rely on, offer to, and praise you,

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བདེན་དོན་མངོན་གྱུར་ནས།  །

solwa tabpé dendön ngöngyur né

Let the meaning of these prayers be realized,

ཕ་རོལ་མི་དང་མི་མིན་གནོད་པ་ཡི།  །

parol mi dang mi min nöpa yi

And carry out your activity of triumphing over

གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད།  །

yul lé nampar gyalwé trinlé dzö

All forms of hostility, human and non-human.

 

ཀུན་རྫོབ་ནག་པོ་གཎྜི་འཛིན་པ་ཉིད།  །

kündzob nakpo gandi dzinpa nyi

Relatively, you are the Black One who holds the gaṇḍī,1

དོན་དམ་རང་སེམས་གསལ་སྟོང་ངོ་བོ་རུ།  །

döndam rangsem saltong ngowo ru

Ultimately, the clear and empty essence of my own mind.

ངོ་ཤེས་ཡིད་ཆེས་གདེང་ཐོབ་ས་ལམ་བསྒྲོད།  །

ngoshé yiché deng tob salam drö

May I confidently recognize this, traverse paths and stages,

བཅུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྒྱལ་བདག་སྒྲུབ་མཛོད།  །

chusum dorjé dzin gyal dak drub dzö

And attain the thirteenth bhūmi as a victorious Vajra Holder.

 

ཅེས་པའང་དད་སློབ་ཧོར་གདོང་ཐོག་དགོན་གྲྭ་མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རེག་རིན་ཆེན་གཉིས་པ་འཁོར་ལོའི་མཎྜལ་དང་བཀས་བསྐུལ་ངོར།  འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་མེ་བྱ་སྨལ་པོའི་ཟླ་ཚེས་ལ་འཕགས་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་བྲིས་པ་དགེའོ།  །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།  །།

In response to a request from my devoted student Gönpo Tseten, a monk from Hor Dongtok Monastery, who offered an auspicious scarf and maṇḍala of silver, I, Jamyang Chökyi Lodrö, wrote this in the presence of the bodhi tree at the Vajra Seat in the Land of the Āryas during the eleventh month of the Fire Bird year. May virtue abound! Sarva maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "bla ma gur mgon gyi gsol 'debs phrin bcol/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 11: 71–72

  1. The gaṇḍī staff, which Mahākāla Pañjaranātha holds, is a piece of wood that may be struck, rather like a gong, to summon monks to assemblies.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept