Marpa Guru Yoga

Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersMarpa Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Marpa Chökyi Lodrö

Further information:
Download this text:

༄༅། །མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་སོ། །

Guru Yoga of Lord Marpa Lotsāwa

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨཿ རང་སྣང་དག་པ་འོག་མིན་ཞིང་། །

ah, rangnang dakpa womin zhing

Ah. My own perception, in all its purity, is the realm of Akaniṣṭha,

བཀོད་པ་ལྷུན་རྫོགས་མདུན་མཁའ་རུ། །

köpa lhün dzok dün kha ru

Spontaneously perfect in arrangement; there, in the sky before me,

སེང་ཁྲི་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་། །

sengtri pé nyi dawé teng

Upon a lion throne, lotus, sun and moon,

རྩ་བའི་བླ་མ་ལྷོ་བྲག་པ།།

tsawé lama lho drakpa

Is my root guru in the form of Lhodrakpa,

མར་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནི། །

mar tön chökyi lodrö ni

The teacher Marpa Chökyi Lodrö.

དམར་སྨུག་ཁྲོ་ཉམས་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི། །

marmuk tro nyam chak nyi kyi

He is reddish brown and has a wrathful expression.

པུས་སྟེང་ས་གནོན་དགེ་བསྙེན་ཆས། །

pü teng sa nön genyen ché

His two hands cover his knees and touch the earth.

སྤྱན་གཉིས་ལྟ་སྟངས་ཧུར་བག་གཟིགས། །

chen nyi tatang hur bak zik

He wears upāsaka dress and his two eyes gaze intently.

ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

zhabzung dorjé kyiltrung zhuk

His sits with his two legs crossed in vajra posture.

སྐུ་ལ་རྒྱུད་སྡེའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས། །

ku la gyüdé kyilkhor dzok

Within his body all the tantric maṇḍalas are complete.

གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན། །

né sum yikdru sum gyi tsen

His three centres are marked with three syllables,

འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར།

ö trö yeshe chendrang gyur

From which light radiates out to invite the wisdom beings.

ཡན་ལག་བདུན་པ་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་དང་། མཎྜལ་ཡང་ཕུལ།

Perform the seven branches elaborately or concisely as appropriate; also offer a maṇḍala.

དཔལ་དགྱེས་མཛད་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

pal gyé dzé dorjé trulpé ku

Nirmāṇakāya emanation of glorious Hevajra,

རྗེ་མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ། །

jé marpa chökyi lodrö la

Lord Marpa Chökyi Lodrö,

ཡིད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །

yi tsechik güpé solwa deb

With one-pointed mind and in devotion, I pray to you:

མཆོག་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

chok tünmong ngödrub tsal du sol

Grant me supreme and ordinary attainments, I pray.

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །

yeshe dorjé jin chen pob

Shower down the blessings of your vajra wisdom.

རང་སེམས་གཉུག་མ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rangsem nyukma tokpar jingyi lob

Inspire me to realize the genuine nature of my mind.

ཅེས་དང་།

And:

སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་འཕགས་ཡུལ་ལན་མང་བགྲོད། །

nyingtob chenpö pakyul len mang drö

With great courage, you travelled many times to the noble land.

ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད། །

sherab chenpö chö kün tuk su chü

With great wisdom, you realized the nature of all phenomena.

བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུག །

tsöndrü chenpö drubpé gyaltsen tsuk

With great diligence, you raised the victory banner of accomplishment.

ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

lotsa chenpö zhab la solwa deb

Great lotsāwa, at your feet I pray.

ཞེས་པས་གསོལ་བ་བཏབ།

Offer prayer in this way.

ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་དྷརྨ་མ་ཏི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ།

om ah guru dharma mati sarwa siddhi pala hung

oṃ āḥ guru dharmamati sarva siddhi phala hūṃ

ཞེས་པའི་མཚན་སྔགས་ཅི་ནུས་སུ་བཟླ།

Recite this name mantra as many times as possible.

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །

ma namkha dang nyampé semchen tamché lama sangye rinpoche la solwa deb so

All mother sentient beings as infinite as space pray to the guru, the precious buddha.

དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ།

Then add the following:

བླ་མ་ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །

lama künkhyab chö kyi ku la solwa deb so

Pray to the guru, the all-pervasive dharmakāya.

བླ་མ་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །

lama dechen longchö dzokpé ku la solwa deb so

Pray to the guru, the saṃbhogakāya of great bliss.

བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །

lama tukjé trulpé ku la solwa deb so

Pray to the guru, the compassionate nirmāṇakāya.

ཞེས་ཡང་ཡང་བྱས་མཐར།

Repeat these many times. Then recite:

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བློ་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

dak dang semchen tamché kyi lo chö su drowar jingyi lab tu sol

Grant your blessings, I pray, so that I and all sentient beings may turn our minds towards the Dharma.

ཆོས་ལམ་དུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

chö lam du drowar jingyi lab tu sol

Grant your blessings, I pray, so that Dharma may progress along the path.

ལམ་འཁྲུལ་པ་སེལ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

lam trulpa selwar jingyi lab tu sol

Grant your blessings, I pray, so that the path may eliminate confusion.

འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

trulpa yeshe su charwar jingyi lab tu sol

Grant your blessings, I pray, so that confusion may dawn as wisdom.

 

བླ་མའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས། །

lamé né sum dru sum lé

From the three syllables at the guru's three centres,

འོད་ཟེར་སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་དང་། །

özer ku dang ngak treng dang

Rays of light, buddha forms, mantra garlands,

ཕྱག་མཚན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། །

chaktsen pak tu mepa trö

And hand implements emanate in boundless number.

རིམ་དང་ཅིག་ཅར་ཐིམ་པ་ལས། །

rim dang chikchar timpa lé

Through dissolving gradually and all at once

སྒྲིབ་དག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །

drib dak wang dang ngödrub tob

Obscurations are purified, empowerments and siddhis obtained.

བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །

lama ö zhu rang la tim

The guru then melts into light and dissolves into me.

དུས་གསུམ་རྟོག་པས་མ་བསླད་པའི། །

dü sum tokpé malepé

And in a state unspoilt by thoughts of past, present or future,

རང་རིག་གཉུག་མ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེར། །

rangrig nyukma chakgya cher

Mahāmudrā, the genuine nature of my own awareness,

མ་བཅོས་རང་བབས་ངང་དུ་བཞག །

machö rangbab ngang du zhak

I settle naturally, without alteration or contrivance.

ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན།

Then, when rising from the session, recite:

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་།

kyewa küntu yangdak lama dang

In all my lives, may I never be separated from the perfect lama,

འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས། །

dralmé chö kyi pal la longchö né

And having benefited fully from the splendour of the Dharma,

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ཏེ། །

sa dang lam gyi yönten rabdzok té

May I perfect the qualities of the five paths and ten bhūmis,

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

dorjé chang gi gopang nyur tob shok

And swiftly attain the sublime level of Vajradhara!

སོགས་ཀྱི་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །

And say other prayers of dedication and aspiration.

 

ཅེས་པའང་དད་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་ལྡན་ནས་ལྷ་རྫས་དང་དངུལ་དཀར་གྱི་དོང་རྩེ་བཅས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ལྷོ་བྲག་སྲས་མཁར་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཁང་གི་འདབ་རོལ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་མངྒ་ལཾ།། །།

Thus, in response to a request from the faithful Lama Chokden, who presented a silk scarf and silver coin, this was written by Chökyi Lodrö while in a pleasure grove beside the emanated temple at Sekhar in Lhodrak.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2019.

 

Source: ’Jam dbyangs chos kyi blo gros. "mnga' bdag mar pa lo tsA'i bla ma'i rnal 'byor/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 4: 289–290

 

Version: 1.2-20230724

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept