Śākyamuni Guru Yoga

Practices › Guru Yoga | Deities › Buddha Śākyamuni | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Buddha Śākyamuni

༄༅། །ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་རོལ་མཚོ།

The Merry Sea of Blessings

A Guru Yoga of the Lord of Sages, Peerless Teacher of All, Including the Devas

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཐུབ་དབང་སྐུ་གསུམ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། སྐྱབས་སེམས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་དང་། ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་ལ།

For this guru yoga of the three-kāya Lord of Sages, begin by taking refuge and generating bodhicitta, as elaborately or concisely as the situation demands, and cultivating the four immeasurables. Then continue with:

ཨ། མདུན་མཁར་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་འཁྲིགས་པའི་དབུས། །

ah, dün khar chötrin gyatso trikpé ü

Ah. In the sky before me, amidst vast billowing offering clouds,

རིན་ཆེན་ཁྲི་རྐང་སེང་གེ་གླང་ཆེན་དང་། །

rinchen trikang sengé langchen dang

Upon a jewelled throne supported by a lion, elephant,

རྟ་མཆོག་རྨ་བྱས་བཏེགས་པའི་ཁྲི་ཡི་ཁར། །

tachok majé tekpé tri yi khar

Excellent horse and peacock,

སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་སྟོང་བརྡལ་བ་ལ། །

natsok pema dab tong dalwa la

And atop a thousand-petalled, multicoloured lotus

ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་གདན་སྟེང་དུ། །

nyima dawa gyepé den tengdu

And sun and full moon seats,

རྩ་བའི་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་པ་ཆེ། །

tsawé lama tulku tubpa ché

Is my own root guru in the form of the great nirmāṇakāya Sage.

དྲི་མེད་གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརྗིད། །

drimé ser gyi lhünpo tabur ji

He is flawless and magnificent as a mountain of burnished gold,

མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ། །

tsenpé palbar chögö nam sum sol

Resplendent with the signs and marks, and wears the three dharma robes.

ཕྱག་གཡས་ས་གནོན་གཡོན་པ་མཉམ་བཞག་དང་། །

chak yé sa nön yönpa nyamzhak dang

His right hand touches the earth; his left is in the gesture of equanimity.

ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དྲང་པོར་བཞུགས། །

zhabzung dorjé kyiltrung drangpor zhuk

And he sits upright with his legs crossed in the vajra posture.

ཐུགས་ཀར་ཆུ་སྐྱེས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྟེང་། །

tukkar chukyé rabtu gyepé teng

Upon a fully blossomed lotus at his heart

ལོངས་སྐུ་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ། །

longku tönpa dorjé chang chenpo

Is the saṃbhogakāya teacher, the great Vajradhara,

དབང་སྔོན་བཻཌུའི་མདོག་འཆང་དབུ་བརྒྱན་སོགས། །

wang ngön baidü dok chang ugyen sok

The colour of sapphire and wearing a crown

རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་ལྷ་རྫས་དར་གྱིས་བཀླུབས། །

rinchen gyen dang lhadzé dar gyi lub

As well as other jewel ornaments and silken garments.

ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་རྡོར་དྲིལ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ། །

tabshé zungjuk dordril tukkar nol

As the union of means and wisdom, he holds a vajra and bell across his heart.

ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཡོངས་ཁེངས་ཤིང་། །

zakmé dewa chenpö yong kheng shing

He is entirely filled with immaculate great bliss,

དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་འོད་ཀྱི་གུར་ཁྱིམ་ཀློང་། །

dé yi tuk ü ö kyi gurkhyim long

And in the centre of his heart, within a pavilion of light,

ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་མཐིང་གསལ་ནམ་མཁའི་མདངས། །

chöku kunzang ting sal namkhé dang

Is the dharmakāya Samantabhadra, vividly blue as an azure sky,

གཅེར་བུ་རྒྱན་མེད་ཀུན་བཟང་དཀར་མོར་འཁྲིལ། །

cherbu gyenmé kunzang karmor tril

Naked and unadorned, and embracing the white Samantabhadrī.

ཐུབ་དབང་སྐུ་ཡི་འོད་ཟེར་ཕུང་པོ་ལས། །

tubwang ku yi özer pungpo lé

A mass of light rays emanates from the body of the Lord of Sages,

ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཉི་རྡུལ་ལྟར། །

chok chü sangye changsem nyi dul tar

Revealing the buddhas and bodhisattvas of the ten directions who gather

འཁྲིགས་པར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་གསལ། །

trikpar salwé né sum dru sum sal

Like specks of dust in a sunbeam, all with three syllables at their three centres,

འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །

ö trö yeshe sempa chendrang gyur

From which light radiates out to invite the wisdom-beings.

Recite the verse:

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །

malü semchen kün gyi gön gyur ching

You are the protectors of all beings, every single one.

བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །

dü dé pung ché mi zé jomdzé lha

You are the deities who remorselessly destroy the māras and their forces.

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །

ngö nam malü jizhin khyen gyurpé

You who know all things just as they are, in their true nature,

བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

chomden khor ché né dir shek su sol

Enlightened ones, with your retinues, come now to this place!

བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ

benza samaya dza | dza hung bam ho

Vajra samājaḥ! Jaḥ hūṃ baṃ hoḥ!

དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ།

With this, the deities merge inseparably.

བཟང་སྤྱོད་ནས་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་། གུར་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུན་བཤགས་ལན་གསུམ་བྱ། མཎྜལ་རྒྱས་བསྡུས་གྲངས་མང་འབུལ། སྔ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་ནས་འབྱུང་བའི་དམ་བཅའ་ཉེར་བརྒྱད་པའམ། ཨོཾ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ། སོགས་བརྗོད་ལ།

Then practise the seven branches from the Prayer of Good Actions, and the daily confession from the Vajrapañjara three times. Offer the maṇḍala, elaborately or concisely, many times. And recite the twenty-eight commitments that originate in the tantras of the Ancient Translations, or “Oṃ. Sugata, whatever you are like… etc.”

བླ་མ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ།

lama tönpa chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye pal gyalwa shakya tubpa la chaktsal

Supreme teacher, bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha, glorious conqueror, Śākyamuni, to you I bow!

མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

chö do kyab su chi o | jingyi lab tu sol

To you I pay homage! In you I take refuge!

ཞེས་དད་མོས་རྩེ་གཅིག་པས་གྲངས་ཅི་ནུས་བསགས།

Accumulate as many recitations of this as you can with single-pointed faith and devotion.

སྟོན་པ་མཉམ་མེད་འདྲེན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་ཏོག །

tönpa nyammé dren chok shakyé tok

Peerless teacher, supreme guide, foremost of the Śākyas,

ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །

ngepa ngaden khyabdak dorjé chang

Omnipresent Vajradhara, complete with fivefold certainty,

ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །

namkha dang nyam chöku kuntuzang

And dharmakāya Samantabhadra, who is equal to space—

སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཐུབ་མཆོག་དོན་ཀུན་གྲུབ། །

ku sum yermé tub chok dön kün drub

These three kāyas are indivisible in the supreme sage Siddhārtha.

སྙིང་ནས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ན། །

nying né tsechik güpé soldeb na

If I pray to you now with heartfelt and single-pointed devotion,

བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་ཤཱཀྱའི་ཏོག །

jinlab ngödrub tsol chik shakyé tok

Foremost of the Śākyas, grant me your blessings and attainments.

བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །

detong yeshe kyé chik dorjé chang

Vajradhara, arouse the wisdom of bliss and emptiness within me.

ཡེ་གྲོལ་གཞིར་གནས་ཁྱབ་བདག་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །

yedrol zhir né khyabdak kuntuzang

All-pervading lord Samantabhadra, let me remain in the ground of original freedom.

ཟག་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །

zakmé tsultrim pungpo yongsu dzok

Cause me to perfect the aggregate of immaculate discipline,

ས་ལམ་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །

salam yönten malü tarchin té

To master every quality of the paths and stages without exception,

སྲིད་ཞིར་མི་གནས་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་བརྙེས། །

sizhir mi né changchub dampa nyé

To attain the sacred awakening that is unconfined to existence or quiescence,

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་ནུས་ཤོག །

kham sum khorwa dong né truk nü shok

And to gain the capacity to empty the three realms of saṃsāra from their very depths.

ཅེས་པས་ཀྱང་གསོལ་བ་བཏབ། ཐུབ་པའི་མཚན་སྔགས་རིང་ཐུང་དང་། སངས་རྒྱས་སྤྱི་སྔགས། མཛོད་སྤུ་ནོར་བུའི་གཟུངས། ཡེ་དྷརྨ་བཅས་བཟླ་ཞིང་། གཞན་ཡང་།

Pray in this way, and recite the longer and shorter name mantras of the great Sage, general Buddha mantras, the Dhāraṇī of the Jewelled Ūrṇā, and the Ye Dharma. Then:

ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་ཧཱུྃ།

om ah guru benza dhara hung

oṃ āḥ guru vajradhara hūṃ

ཞེས་དང་།

And:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

གྲངས་གང་མང་བཟླ།

Recite these as many times as possible.

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀར་ཐིག་ལེ་སེར། །

kunzang tukkar tiklé ser

At Samantabhadra’s heart is a golden sphere of light,

ཞིང་ཁམས་སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་དང་། །

zhingkham natsok salwa dang

Which illuminates the various realms.

འོད་འཕྲོས་འགྲོ་བའི་དོན་གཉིས་བྱས། །

ö trö drowé dön nyi jé

Light shines out to accomplish beings’ twofold benefit,

ཚུར་འདུས་ཐིག་ལེ་ལ་བསྟིམ་ཞིང་། །

tsur dü tiklé la tim zhing

Then returns and dissolves back into the sphere.

ཕྲ་ཞིང་བརྟག་པར་དཀའ་བ་ཡི། །

tra zhing takpar kawa yi

From the subtle, barely discernible

ཐིག་ལེ་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་ལས། །

tiklé tongpa chenpo lé

Sphere of great emptiness,

ཐིག་ལེ་ལྔ་དང་བརྒྱ་ཕྲག་སོགས། །

tiklé nga dang gyatrak sok

Fivefold spheres and other spheres by the hundred,

སྔགས་ཀྱིས་མཚན་པས་ནམ་མཁའ་གང་། །

ngak kyi tsenpé namkha gang

All marked with mantras, emerge to fill the whole of space.

ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲ་ལྡིར་བ་དང་། །

chönyi rangdra dirwa dang

They resonate with the spontaneous sound of dharmatā,

གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སུ་རྫོགས། །

drak tong dorjé ngak su dzok

Perfect as the mantra of vajra sound and emptiness,

སླར་འདུས་རྩ་བའི་ཐིག་ལེར་བསྟིམ། །

lar dü tsawé tikler tim

And return to dissolve into the original sphere,

དེ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཡལ། །

deyang chö kyi ying su yal

Then fade into the dharmadhātu.

བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དགོངས་པའི་ངང་། །

lama ku sum gongpé ngang

Sustain that experience of the three-kāya guru’s wisdom mind,

བསྐྱངས་ལ་དུས་གསུམ་རྟོག་བྲལ་བཞག །

kyang la dü sum tokdral zhak

And settle without thoughts related to past, present or future.

སླར་ཡང་སྐུ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ལས། །

lar yang ku sum lhatsok lé

Then, once again, from the hosts of the three-kāya deities,

སྐུ་འོད་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་དང་། །

ku ö ngak treng chaktsen dang

Bodily light, mantra garlands, hand implements,

བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཅས་བྱུང་བ་དང་། །

dütsi gyün ché jungwa dang

And streams of nectar all issue forth,

རང་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པ་ལས། །

rang gi nezhir timpa lé

And dissolve into my own four centres,

སྒྲིབ་དག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །

drib dak wang dang ngödrub tob

Through which I purify obscurations, gain empowerment and siddhis,

བླ་མའི་སྐུ་གསུམ་བྱིན་རླབས་ཞུགས། །

lamé ku sum jinlab zhuk

And am infused with the blessings of the three-kāya guru.

མཐར་ནི་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །

tar ni ö zhu rang la tim

Finally all melt into light and dissolve into me,

རང་ལུས་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ།

rang lü lamé ku ru sal

And my own body appears clearly as the guru’s form.

རྗེས་ལ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་དང་། །ཐུབ་པས་རྗེས་འཛིན་སྨོན་ལམ་ནི།

After this, recite the Prayer of Good Actions and the following aspiration to be cared for by the Sage:

བདག་ནི་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

dak ni kyé zhing kyewa tamché du

Throughout this life and all my lives to come,

དལ་འབྱོར་རྟེན་ཐོབ་ཡང་དག་བཤེས་དང་མཇལ། །

daljor ten tob yangdak shé dang jal

May I find a free, well-favoured form and meet a genuine teacher.

ཐེག་ཆེན་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ལ་སྤྱོད། །

tekchen zab dang gyaché chö la chö

May I savour the profound and vast Dharma of the Great Vehicle,

ཚུལ་བཞིན་ཉམས་བླང་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །

tsulzhin nyam lang changchub tobpar shok

Practise it in the proper way and attain awakening.

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཐུབ་པའི་ཆོས་མཛོད་འཛིན། །

tserab küntu tubpé chö dzö dzin

In all my lives, may I always uphold the Sage’s treasury of Dharma.

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ལྡན། །

khyen tsé nüpé yönten pakmé den

May I have immeasurable qualities of knowledge, love and power.

ཐོས་བསམ་སྒོམ་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པ་ཡིས། །

tö sam gom la taktu tsönpa yi

Through constant application in study, reflection and meditation,

རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་ཤོག །

gyalwé ten la jawa jepar shok

May I act on behalf of the Victorious One’s teachings.

བསྟན་ལ་འཁུ་བའི་མུ་སྟེགས་ཀླ་ཀློའི་ཚོགས། །

ten la khuwé mutek lalö tsok

May barbarians and extremists who harbour malice toward the Dharma

བདག་གི་སྟོབས་ཀྱིས་རྩད་ནས་གཞོམ་པ་དང་། །

dak gi tob kyi tsené zhompa dang

Be entirely vanquished through my power, and may I be blessed

བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་གནོད་པས་མི་བརྫི་བར། །

samjor ngenpé nöpé mi dziwar

So that, unaffected by the harms of wrongful thought or action,

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chok lé nampar gyalwar jingyi lob

I come to gain victory over all.

ཚེ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །

tsé tar chin ching samdön yizhin drub

May I live a complete life and accomplish all my aims,

རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་དེ་ཉིད་ལ། །

rabjam sungrab kün gyi denyi la

Have perfect command of all branches of the teachings,

ཐོགས་མེད་བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་གཏེར་ཆེན་འབྱེད། །

tokmé lodrö pobpé terchen jé

And with unfettered intellect, unlock the great treasury of eloquence,

རྩོད་འཆད་རྩོམ་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་ཤོག །

tsö ché tsom la chaktok mepar shok

So that I am without impediment in debate, exposition and composition.

བདག་ལ་འབྲེལ་བའི་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་དང་། །

dak la drelwé semchen jinyé dang

May all sentient beings who have a connection with me

ནམ་མཁས་ཁྱབ་པའི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གི །

namkhé khyabpé drowa tadak gi

And all who are to be found throughout the whole of space

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་བསལ་བདེ་ལྡན་ཞིང་དུ་དྲོངས། །

dukngal kün sal deden zhing du drong

Be freed from all their suffering and led to happy realms.

ཕྱིན་ཆད་ལས་ངན་སྐྱེ་སྒོ་ཆོད་པར་ཤོག །

chinché lé ngen kyego chöpar shok

From this moment on, may the doors to evil births be forever closed.

མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྟར། །

gönpo jampé yang kyi tukkyé tar

As in the noble aspiration of the protector Mañjughoṣa,

སེམས་ཅན་དོན་དུ་འཁོར་བར་གནས་པ་དང་། །

semchen döndu khorwar nepa dang

May I remain in saṃsāra to act always for beings’ benefit,

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཆེན་པོ་ཡིས། །

changchub sem kyi trinlé chenpo yi

And may the magnificent actions of the bodhisattvas

ཕྱོགས་དུས་མུ་མཐའ་མེད་པར་ཁྱབ་པར་ཤོག །

chok dü muta mepar khyabpar shok

Extend throughout the whole infinity of space and time!

ཅེས་སོགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ། །

Make prayers of aspiration such as this.

 

ཅེས་པའང་མེ་བྱ་ཟླ་བཅུ་གཉིས་ཚེས་ལྔ་ལ་བྷོ་དྷི་གྷ་ཡའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་མཆོད་འབུལ་གསོལ་སྨོན་སྐབས་སྔ་ཕྱིར་ཉམས་ཀྱི་བརྫུན་རིས་ལ་གསལ་བ་ལྟར། ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་བདུན་ལ་བྱ་རྒོད་སྤུངས་རིའི་ཉེ་འདབ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་གྲགས་པའི་གནས་ཆེན་ནས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྤེལ་བ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།

Following a deceptive visionary experience that occurred when making offerings and praying at the Mahābodhi temple in Bodhgayā on the fifth day of the twelfth month of the Fire Bird year, Chökyi Lodrö wrote this at the great site known as Rajgir in the vicinity of Vulture Peak Mountain on the seventh day of the same month. Siddhirastu!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "lha dang bcas pa'i ston pa mnyam med thub pa'i dbang po la bstod ba lha'i sil snyan/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 2: 323–327

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept