Mitrayogin’s Amitāyus Lineage Prayer

Deities › Amitāyus | Practices › Lineage Prayers | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

White Amitāyus

༄༅། །མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་དམར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Bestowal of Supreme Immortality

A Prayer to the Lineage of Mitrayogin’s White and Red Amitāyus

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་འོད་མི་འགྱུར་བའི་སྐུ །

sizhi künkhyab ö migyurwé ku

Kāya of Changeless Light pervading all existence and peace,

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་བདག །

yeshe ngaden longchö dzok kü dak

Master of the sambhogakāya complete with fivefold wisdom,

ཐུགས་རྗེ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད། །

tukjé gang dul tulku tsepakmé

Nirmāṇakāya Amitāyus, who tames compassionately as required—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so chimé ngödrub tsol

To you I pray: grant me the attainment of immortality!

 

བདེ་བའི་བདག་ཉིད་སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་མའི་སྐུ །

dewé daknyi natsok gyumé ku

The embodiment of bliss appearing in various illusory forms,

ཤེས་རབ་སྟོང་ཉིད་རྣམ་བཅས་ལྷ་མོར་བཞེངས། །

sherab tongnyi nam ché lhamor zheng

Arises as a goddess with the aspects of wisdom and emptiness,

འཕོ་མེད་ཚེ་ཡི་ཡུམ་མཆོག་ཙཎྜ་ལིར། །

pomé tsé yi yum chok tsenda lir

Supreme mother of non-transferring longevity, Caṇḍālī—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so chimé ngödrub tsol

To you I pray: grant me the attainment of immortality!

 

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་རིག་པ་འཛིན། །

chimé dorjé ku nyé rigpa dzin

Vidyādhara who attained a deathless vajra form,

ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་དྭངས་མའི་འོད་སྐུར་བཞེངས། །

zungjuk yeshe dangmé ökur zheng

And adopted a pure light body of the wisdom of union,

གྲུབ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་མི་ཏྲ་ཛྭ་ཀི་ལ། །

drub gyé tsukgyen mitra dzaki la

Mitrayogin, crowning ornament of a hundred adepts—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so chimé ngödrub tsol

To you I pray: grant me the attainment of immortality!

 

འོད་གསལ་ཀློང་ནས་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེར་ཤར། །

ösal long né trulpé dorjér shar

From the luminous expanse you arose as a vajra emanation,

དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་འོད་བརྒྱའི་གཟི་བརྗིད་འཕྲོ། །

drimé yeshe ö gyé ziji tro

Magnificently radiant as a hundred lights of stainless wisdom,

འགྲོ་བའི་མུན་སེལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །

drowé münsel palden lama la

Glorious guru, who dispels the darkness in beings’ minds—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so chimé ngödrub tsol

To you I pray: grant me the attainment of immortality!

 

ཐུགས་ཏིག་བཀའ་བབས་གདམས་པའི་སྙན་བརྒྱུད་འཛིན། །

tuk tik kabab dampé nyengyü dzin

Holders of the aural lineage of instructions from authoritative Heart-Essence transmissions,

གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎ་ཆེན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ། །

né nga rigpé penchen chö gyatso

Great paṇḍita of the five sciences, Chökyi Gyatso,1

འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ལ། །

khordé chö kün natsok rangdrol la

Who self-liberated all the various dharmas of saṃsāra and nirvāṇa—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so chimé ngödrub tsol

To you I pray: grant me the attainment of immortality!

 

གཞི་ཡི་རིགས་སད་རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །

zhi yi rik sé rim nyi naljor gyi

By awakening the ground potential and through the yoga of the two stages,

རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་སྙིགས་མ་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །

tsa lung tiklé nyikma kün sel zhing

May I dispel all impurities in the channels, wind-energies and essences,

འཕོ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གི་ཀ་བ་བརྟན། །

pomé dorjé sok gi kawa ten

Make firm the vital pillar of vajra-like non-transference,

ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གསང་གསུམ་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །

tsepakmé gön sang sum nyur drub shok

And swiftly attain the three secrets of the Lord of Boundless Life!

 

ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།

By Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö. Siddhirastu!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Sources:

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "mi tra'i tshe dkar dmar gyi brgyud 'debs dang rgyun khyer tshogs mchod bcas/" in gsung 'bum/_'jam dbyangs chos kyi blo gros/ (dbu med/). 8 vols. Gangtok: Dzongsar Khyentse Labrang, 1981–1985 (BDRC W21813). Vol. 3: 207–208

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "mi tra'i tshe dkar gyi brgyud 'debs 'chi med mchog sbyin/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 5: 289–290

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "mi tra'i tshe dkar dmar gyi brgyud 'debs 'chi med mchog sbyin/" In blo gros mtha' yas (ed.). rin chen gter mdzod chen mo/. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008. Vol. 49: 251–252

 

Version: 1.0-20220107

  1. Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö received the transmission for this practice from Katok Situ Chökyi Gyatso (1880–1925).