Mitrayogin’s Amitāyus Lineage Prayer

Deities › Amitāyus | Practices › Lineage Prayers | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Khyentse Kabab | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

White Amitāyus

༄༅། །མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་དམར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Bestowal of Supreme Immortality

A Prayer to the Lineage of Mitrayogin’s White and Red Amitāyus

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་འོད་མི་འགྱུར་བའི་སྐུ །

sizhi künkhyab ö migyurwé ku

Kāya of Changeless Light pervading all existence and peace,

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་བདག །

yeshe ngaden longchö dzok kü dak

Master of the sambhogakāya complete with fivefold wisdom,

ཐུགས་རྗེ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད། །

tukjé gang dul tulku tsepakmé

Nirmāṇakāya Amitāyus, who tames compassionately as required—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so chimé ngödrub tsol

To you I pray: grant me the attainment of immortality!

 

བདེ་བའི་བདག་ཉིད་སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་མའི་སྐུ །

dewé daknyi natsok gyumé ku

The embodiment of bliss appearing in various illusory forms,

ཤེས་རབ་སྟོང་ཉིད་རྣམ་བཅས་ལྷ་མོར་བཞེངས། །

sherab tongnyi nam ché lhamor zheng

Arises as a goddess with the aspects of wisdom and emptiness,

འཕོ་མེད་ཚེ་ཡི་ཡུམ་མཆོག་ཙཎྜ་ལིར། །

pomé tsé yi yum chok tsenda lir

Supreme mother of non-transferring longevity, Caṇḍālī—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so chimé ngödrub tsol

To you I pray: grant me the attainment of immortality!

 

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་རིག་པ་འཛིན། །

chimé dorjé ku nyé rigpa dzin

Vidyādhara who attained a deathless vajra form,

ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་དྭངས་མའི་འོད་སྐུར་བཞེངས། །

zungjuk yeshe dangmé ökur zheng

And adopted a pure light body of the wisdom of union,

གྲུབ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་མི་ཏྲ་ཛྭ་ཀི་ལ། །

drub gyé tsukgyen mitra dzaki la

Mitrayogin, crowning ornament of a hundred adepts—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so chimé ngödrub tsol

To you I pray: grant me the attainment of immortality!

 

འོད་གསལ་ཀློང་ནས་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེར་ཤར། །

ösal long né trulpé dorjér shar

From the luminous expanse you arose as a vajra emanation,

དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་འོད་བརྒྱའི་གཟི་བརྗིད་འཕྲོ། །

drimé yeshe ö gyé ziji tro

Magnificently radiant as a hundred lights of stainless wisdom,

འགྲོ་བའི་མུན་སེལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །

drowé münsel palden lama la

Glorious guru, who dispels the darkness in beings’ minds—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so chimé ngödrub tsol

To you I pray: grant me the attainment of immortality!

 

ཐུགས་ཏིག་བཀའ་བབས་གདམས་པའི་སྙན་བརྒྱུད་འཛིན། །

tuk tik kabab dampé nyengyü dzin

Holders of the aural lineage of instructions from authoritative Heart-Essence transmissions,

གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎ་ཆེན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ། །

né nga rigpé penchen chö gyatso

Great paṇḍita of the five sciences, Chökyi Gyatso,1

འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ལ། །

khordé chö kün natsok rangdrol la

Who self-liberated all the various dharmas of saṃsāra and nirvāṇa—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so chimé ngödrub tsol

To you I pray: grant me the attainment of immortality!

 

གཞི་ཡི་རིགས་སད་རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །

zhi yi rik sé rim nyi naljor gyi

By awakening the ground potential and through the yoga of the two stages,

རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་སྙིགས་མ་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །

tsa lung tiklé nyikma kün sel zhing

May I dispel all impurities in the channels, wind-energies and essences,

འཕོ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གི་ཀ་བ་བརྟན། །

pomé dorjé sok gi kawa ten

Make firm the vital pillar of vajra-like non-transference,

ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གསང་གསུམ་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །

tsepakmé gön sang sum nyur drub shok

And swiftly attain the three secrets of the Lord of Boundless Life!

 

ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།

By Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö. Siddhirastu!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Sources:

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "mi tra'i tshe dkar dmar gyi brgyud 'debs dang rgyun khyer tshogs mchod bcas/" in gsung 'bum/_'jam dbyangs chos kyi blo gros/ (dbu med/). 8 vols. Gangtok: Dzongsar Khyentse Labrang, 1981–1985 (BDRC W21813). Vol. 3: 207–208

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "mi tra'i tshe dkar gyi brgyud 'debs 'chi med mchog sbyin/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 5: 289–290

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "mi tra'i tshe dkar dmar gyi brgyud 'debs 'chi med mchog sbyin/" In blo gros mtha' yas (ed.). rin chen gter mdzod chen mo/. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008. Vol. 49: 251–252

 

Version: 1.0-20220107

  1. Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö received the transmission for this practice from Katok Situ Chökyi Gyatso (1880–1925).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept