The Melody of the Nectar of Immortality

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersFourteenth Dalai Lama

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

His Holiness the 14th Dalai Lama

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྒྱལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། །

The Melody of the Nectar of Immortality

A Prayer for the Long Life of His Holiness the Fourteenth Dalai Lama, Supreme Victor and Omniscient One

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om svasti

Oṃ svasti!

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་བརྩེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

gyalwa kün gyi tsé chen yeshe ku

The vast love and primordial wisdom of the buddhas

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་གངས་རི་ལྟར་དཀར་བ། །

chik tu düpa gangri tar karwa

All are embodied in Lokeśvara, white like a dazzling snow mountain,

འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

pakchok jikten wangchuk trulpé ku

Sublime and holy Lord of the World. You who are his emanation,

ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་བླ་མ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

kham sum drowé lama gyal gyur chik

A guru for each and every being in the three realms: may you be victorious!

 

སྲིད་པ་གསུམ་ན་ངོ་མཚར་ཟླ་མེད་པ། །

sipa sum na ngotsar da mepa

Wondrous and without equal in the three worlds,

ཨུ་དུམ་ཝ་ར་ལྟར་འཕགས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །

u dum wa ra tar pak tamché khyen

Omniscient and as unique as the uḍumbara flower,

འཛམ་གླིང་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་ནོར་ཆེ། །

dzamling ten dro yong kyi tsuk nor ché

Great crown jewel for the teachings and all beings on earth:

རྒྱལ་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

gyal chok chak na pemo zhabten sol

Supreme victorious one, Holder of the Lotus—I pray for your long life!

 

གདོད་ནས་མངོན་སངས་རྒྱས་ཀྱང་རྩོད་པའི་དུས། །

döné ngön sangye kyang tsöpé dü

Always and forever enlightened, yet in this age of conflict

འགྲོ་རྣམས་ཕྱག་གི་ཡལ་གས་ཉེར་འཛིན་པའི། །

dro nam chak gi yalgé nyer dzinpé

You gather living beings within your embrace,

ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུར་བརྟན། །

tukkyé damcha dorjé tabur ten

Your resolve and your commitment unshakeable like a vajra:

ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

sa chü wangchuk chenpo zhabten sol

Great lord on the tenth bhumi—I pray for your long life!

 

བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་མངོན་རྟོགས་ཀུན། །

changchub lam gyi rimpé ngöntok kün

All the realizations of the stages of the path to enlightenment

གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པ་ལས། །

sangwa sum dang yermé drepa lé

Are merged as one with your secret body, speech and mind,

མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །

khyen dang tsewé yönten sam mikhyab

Your qualities of knowledge and love inconceivable:

བྱང་ཕྱོགས་ཐུབ་དབང་གཉིས་པར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

jangchok tubwang nyipar zhabten sol

Second buddha of the north—I pray for your long life!

 

འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་ཆགས་ཐོགས་མི་མངའ་ཞིང༌། །

ché tsö tsom la chaktok mi nga zhing

Of teaching, debate and composition, your mastery is unimpaired,

སྤོབས་པའི་གཏེར་ཆེན་བརྒྱད་པོ་ཡོངས་སུ་གྲོལ། །

pobpé terchen gyepo yongsu drol

In you the eight great treasures of brilliance have opened wide,

སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པས་ཆོས་སྟོན་པ། །

soso yangdak rigpé chö tönpa

With ‘specific perfect understanding’, you teach the Dharma:

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

chok lé namgyal chenpor zhabten sol

You who are victorious in every direction—I pray for your long life!

 

བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །

lo zang gyalwé tenpa rinpoche

Through your explanation, accomplishment and activity, you spread

བཤད་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤེལ། །

shedrub lé kyi khorlö chok gyar pel

The enlightened Tsongkhapa’s precious teaching in a hundred directions,

རྒོལ་ངན་བདུད་ཀྱི་གླང་པོའི་ཀླད་པ་འགེམས། །

gol ngen dü kyi langpö lepa gem

Annihilating the deluded arguments of malicious opponents,

འཇིགས་བྲལ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

jikdral mawé sengé zhabten sol

Fearless Lion of Speech, Mañjuśrī—I pray for your long life!

 

སྣང་གསུམ་རྒྱུད་གསུམ་གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་རིམ། །

nang sum gyü sum sang ngak lam gyi rim

On the secret mantra’s gradual path of the triple vision and triple tantra,

དབང་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་འགྲོས་བཞི་ཐིམ། །

wang zhi naljor zabmo drö zhi tim

As the four maṇḍalas are absorbed through the profound yogas of the four empowerments,

སྐུ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་བརྙེས་མཛད་པ། །

ku zhi yeshe ngönsum nyé dzepa

You realize directly the wisdom of the four kāyas:

ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

khyabdak dorjé chang wang zhabten sol

All-pervading lord vajradhara—I pray for your long life!

 

དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །

ngöpo kün gyi neluk chakgya ché

Mahāmudrā is the natural state of all things,

ཟབ་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི། །

zabsal nyisumepé lhenkyé kyi

Profound emptiness and clarity, indivisible:

ཡེ་ཤེས་ཉི་མས་སྲིད་ཞིའི་མུན་སེལ་བ། །

yeshe nyimé sizhi münsel ba

With the sunlight of its innate wisdom you dispel the darkness of saṃsāra and nirvāṇa:

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

naljor wangchuk chenpor zhabten sol

Great lord of yogins, Milarepa—I pray for your long life!

 

རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་གསང་བ་ཀུན་གྱི་མཛོད། །

gyüdé gyatsö sangwa kün gyi dzö

From the treasury of all the mysteries in the ocean of tantras

སྨིན་གྲོལ་ཁ་འབབ་རྣམ་བཞིའི་རྒྱུན་བཟང་པོ། །

mindrol kha bab nam zhi gyün zangpo

You make the exquisite water of the four rivers that mature and liberate

སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་ཞིང་སར་འདྲེན་མཛད་པ། །

kalzang duljé zhingsar dren dzepa

Flow into the fields of fortunate disciples:

གསང་བ་འཛིན་པའི་བདག་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

sangwa dzinpé dakpor zhabten sol

Vajrapāṇi, Lord of Secrets—I pray for your long life!

 

འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་རྟེན་འབྲེལ་རོལ་པར་ཤར། །

khordé chö kün tendrel rolpar shar

Everything in saṃsāra and nirvāṇa occurs as the play of interdependence,

ཤར་ཡང་གདོད་ནས་སྐྱེ་མེད་རབ་ཞི་བ། །

shar yang döné kyemé rabzhi ba

Arising yet primordially unborn, a state of utter peace:

སྤྲོས་པ་ཀུན་བྲལ་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལམ། །

tröpa kündral zabmo umé lam

Wise teacher of this profound Madhyamaka that is free from all conceptual elaboration,

སྟོན་མཁས་ཀླུ་ཡི་དབང་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

tön khé lu yi wangpor zhabten sol

‘Lord of Nāgas’—Nāgārjuna—I pray for your long life!

 

ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུས་འཁོར་ལོ། །

chi nang zhen sum yermé dükhor lo

Kulika Pundarika, skilled and perfect exponent of the Kālacakra,

ལེགས་པར་འདོམས་མཁས་རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར། །

lekpar dom khé rikden pema kar

With its inseparable outer, inner and alternative cycles,

བྷོ་ཊའི་ལྗོངས་སུ་དགེ་བའི་བཤེས་སུ་སྟོན། །

bhoté jong su geweshé su tön

Has appeared in the land of Tibet in the form of a spiritual friend:

དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ངོ་བོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

dangpö sangye ngowor zhabten sol

You who are in essence the original buddha, Kālacakra—I pray for your long life!

 

འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་ཀློང༌། །

khordé chö kün ösal tiklé long

All phenomena of samsara and nirvana are the expanse of the sphere of luminosity—

བྲི་གང་མེད་པ་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པ་ཆེ། །

drigang mepa lhün gyi dzogpa ché

Unfluctuating, spontaneously Great Perfection:

བྱར་མེད་རང་གྲོལ་འབྲས་བུའི་རྒྱལ་ས་སྙོགས། །

jarmé rangdrol drebü gyalsa nyok

In self-liberation, beyond all action, you attain the kingdom of fruition,

ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་མགོན་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

kunzang dömé gönpor zhabten sol

Primordial lord Samantabhadra—I pray for your long life!

 

མདོར་ན་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཤིང་རྟ་ཆེ། །

dorna tubten yongdzok shingta ché

Fearless, and without mixing or confusing them,

མ་འདྲེས་ཕྱག་གིས་འདྲེན་ལ་བསྙེངས་པ་བྲལ། །

ma dré chak gi dren la nyengpadral

You steer onwards the great chariot of all the Buddha’s teachings;

བསྟན་དང་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་གཅིག་པུ། །

ten dang drowa kün gyi kyab chikpu

Sole refuge for the teachings and for all beings:

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་དབང་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

tendzin gyatsö wangpor zhabten sol

Lord Tenzin Gyatso—I pray for your long life!

 

སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཆེ་རྒུའི་གཙུག་ནོར་གྱིས། །

sipa sum gyi chegü tsuk nor gyi

A hundred times with reverence and awe,

གང་གི་ཞབས་པད་བཀྲ་ཤིས་འཁོར་ལོ་ལ། །

gang gi zhabpé tashi khorlo la

The jewelled heads of the mighty ones of the three worlds,

གུས་ཤིང་འདར་བཅས་ལན་བརྒྱར་བཏུད་པ་ཡིས། །

gü shing dar ché len gyar tüpa yi

Bow to the auspicious wheels of your lotus feet:

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

chö kyi gyalpo chenpor zhabten sol

Great sovereign of Dharma—I pray for your long life!

 

ལྷ་མིན་བདུད་སྡེ་ཚར་གཅོད་ལྷ་ཡི་དབང༌། །

lhamin dü dé tsarchö lha yi wang

As the lord of the gods, annihilating the demonic forces of the asuras

མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་བརྒྱ་པས། །

tutob nüpé dorjé tsé gyapé

With the hundred-pointed vajra of power, energy and strength,

ལྟ་ངན་ལོག་ལྟའི་བྲག་རི་འཇོམས་མཛད་པ། །

ta ngen lokté drakri jom dzepa

Destroying the rocky mountains of wrong and perverted views,

འཇིགས་མཛད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

jik dzé heruka pal zhabten sol

Fearsome Śrī Heruka—I pray for your long life!

 

ས་དང་ལྷུན་པོ་ཉི་ཟླ་གནས་ཀྱི་བར། །

sa dang lhünpo nyida né kyi bar

As long as this earth, Mount Meru, sun and moon endure,

གསང་གསུམ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཡི། །

sang sum zhendu gyurwa mepa yi

May you remain secure, invincible, on your vajra throne

གྲུ་འཛིན་འཕགས་མཆོག་དགྱེས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང༌། །

dru dzin pakchok gyepé zhalmé khang

In the celestial mansion of Potala, Avalokiteśvara’s delight,

རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་གཞོམ་བྲལ་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །

dorjé tri la zhomdral tenzhuk sol

Your secret body, speech and mind forever changeless!

 

འཆི་མེད་ལྷ་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང༌། །

chimé lha chok sum gyi jinlab dang

Through the grace of the three supreme deities of Long Life,

བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི། །

lama yidam sangye changsem kyi

And the power of the truth of masters, yidams, buddhas and bodhisattvas,

བདེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བའི་དོན། །

denpé tob kyi jitar solwé dön

May all that we have prayed for be blessed

གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

gekmé drubpar jingyi lab tu sol

And so accomplished without any obstacle!

 

ཞེས་སྒོ་གསུམ་དངོས་པོ་ཀུན་གྱིས་བཏུད་དེ་ཤར་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ལྗོངས་སུ་གནས་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གུས་པ་ཆེན་པོས་དབུས་འགྱུར་འཆང་ལྷ་ལྡན་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོའི་ལྷོ་ཕྱོགས་བསམ་འགྲུབ་ཕོ་བྲང་གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་བྲིས་ཏེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོའི་སྤྱན་སྔར་ཕུལ་བ་༧ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བཞུགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཾ་སུ་ཤྲེ་ཡོ་བྷ་བ་ཏུ། །

Paying reverence with his body, his speech and his mind, the one who bears the name of the incarnation of Jamyang Khyentse, Jamyang Chökyi Lodrö from the realm of Dokham in the east, wrote this as he prayed with fervent devotion, at the Samdrup family house, to the south of the great temple of Rasa Trulnang (the Jokhang), in Lhasa in Central Tibet. He then offered this prayer to the great omniscient one himself. May it become a cause for his life to be secure for countless aeons! Sarvadā kalyāṇaṃ suśreyo bhavatu: All is perfectly complete!

 

| Rigpa Translations, 2000. Based on the translation made by the late Khenpo Migmar Tsering, Principal of Sakya College, and Dr. Peter Della Santina, to mark His Holiness the Dalai Lama’s visit to Sakya College in November 1992.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "rgyal mchog sku phreng bcu bzhi pa chen po'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med dbyangs snyan/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 409–412

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept