Prayer for Spread of Teachings

Schools & Systems › Nonsectarianism | Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Chokgyur Dechen Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ།

Aspiration for the Spread of the Teachings

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om svasti

Oṃ svasti.

སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་བདག  །

ngagyur kater tenpa gyatsö dak

Master of the oceanic teachings of the Ancient Translations, kama and terma,

ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་།  །

orgyen chokgyur dechen zhikpo ling

Orgyen Chokgyur Dechen Shikpo Lingpa,

ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་།  །

yongdzok tenpé ngadak khyentsé wang

Sovereign of all the teachings, Khyentse Wangpo,

མཛོད་ལྔའི་ཤིང་རྟ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི།  །

dzö ngé shingta lodrö tayé kyi

And pioneer of the Five Treasuries, Lodrö Thayé—

རིང་ལུགས་མི་ཉམས་བླ་ནས་བླར་འཕེལ་ཤོག  །

ringluk mi nyam lané lar pel shok

May your tradition never fade but grow further and further.

 

ཆོས་འཁོར་རྣམ་གསུམ་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་བ་མེད།  །

chökhor nam sum ten chok gyurwamé

May this supreme, unchanging support for the three turnings of the Dharma Wheel,1

མི་ནུབ་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་བཞུགས་པའི་གླིང་།  །

mi nub tenpé tsé su zhukpé ling

This sanctuary where the teachings remain without ever fading,

ཁྲིམས་ལྡན་འདུས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་གང་ནས།  །

trimden düpé tsok kyi yong gangné

Be filled with disciplined members of the saṅgha community,

ལུང་རྟོགས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཤོག  །

lungtok tenpa dargyé yün né shok

And may the teachings of scripture and realization flourish and endure.

 

ཆོས་སྤྱོད་བཅུ་ཡི་བྱ་བར་རྟག་ཏུ་བརྩོན།  །

chöchö chuyi jawar taktu tsön

May everyone exert themselves continuously in the ten dharmic activities.2

སྤང་དང་ཀློག་པའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད།  །

pang dang lokpé trinlé gyün mi ché

May the activities of renunciation and study continue without interruption.

དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་བདེན་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས།  །

gendün miché denpé tutob kyi

And through the power and strength of the saṅgha's true indivisibility,

བསྟན་པ་ཕྱོགས་བརྒྱར་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །

tenpa chok gyar pelwé tashi shok

May all be auspicious for the teachings to spread in a hundred directions.

 

ཅེས་པའང་སྨིན་ཟླའི་ཚེས་༣ལ་གསང་སྔགས་སྟོང་གི་ཡང་རྩེར་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིག  །ཤུ་བྷཾ།།   །།

This prayer was offered by Jamyang Lodrö Gyatso Palzangpo on the third day of the kārtika (tenth) month at the very top of the Sang-ngak Podrang.3 May the light of virtue and excellence flood throughout the three worlds. Śubham.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "bstan rgyas smon lam/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 12: 331

 

Version: 1.2-20220411

  1. This and following line incorporate the syllables of the name Tenchok Gyurme Ling (rten mchog 'gyur med gling), the monastery of Chokgyur Lingpa, better known as Neten Monastery.
  2. i.e., copying texts, making offerings, charity, study, reading, memorizing, explaining, reciting aloud, contemplating and meditating.
  3. Reading gsang sngags stong as gsang sngags pho brang, as the latter when written in shorthand script (bskungs yig/bsdus yig) could resemble the former. The Sang-ngak Podrang was Chokgyur Lingpa's residence at Neten Monastery.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept