Dampa Rinpoche Swift Rebirth Prayer

Practices › Swift Rebirth Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersDampa Rinpoche Ngawang Lodrö Nyingpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Dampa Rinpoche Ngawang Lodrö Nyingpo

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།    །

The Moonlight of Auspiciousness

Prayer for the Swift Return of the Supreme Tulku

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om swasti

Oṃ svasti!

ངག༵་ལ་དབ༵༵ང་བསྒྱུར་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་གཏེར།    །

ngak la wanggyur jamgön gyepé ter

Master of speech, treasure delighting Mañjunātha,

མདོ་སྔགས་བློ༵་གྲོས༵༵་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་འཆང་བ།    །

do ngak lodrö gyatsö dzö changwa

Bearer of oceanic insights into sūtra and mantra,

གཞན༵་ལ་ཕན༵་པའི་མཛད་ཕྲིན་ཕ་མཐའ་ཡས།    །

zhen la penpé dzetrin pata yé

Whose activity to benefit others is unbounded—

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

གང་ཁྱོད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྙོམས་ཞུགས་ཀྱང་།    །

gang khyö chö kyi ying su nyom zhuk kyang

Although you have entered the ultimate dharma-sphere,1

བསྟན་འགྲོར་རྗེས་ཆགས་ཐུགས་རྗེས་མི་འདོར་ཞིང་།    །

ten dror jé chak tukjé mi dor zhing

Do not give up your compassionate concern for the teachings and beings,

བརྩེ་ཆེན་སྙིང༵་པོ༵འི་རིང་ལུགས་གསལ་བའི་ཕྱིར།    །

tsé chen nyingpö ringluk salwé chir

But in order to illuminate the tradition of Tsechen [Kunga] Nyingpo,

སླར་ཡང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་བཞེངས་གསོལ།    །

lar yang chok gi tulku nyur zheng sol

Swiftly arise once again in supreme nirmāṇakāya form.

 

སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་སེལ་ཞིང་།    །

nyikma nga dö ten drö gü sel zhing

Banishing the ills of fivefold degeneration among teachings and beings,

རིགས་དང་བརྩེ་བ་ཤེས་རབ་ལང་ཚོ་རྒྱས།    །

rik dang tsewa sherab langtso gyé

Blossoming with youthful intelligence, kindness and enlightened potential,

རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་སྤྱོད་པ་ལེགས་གནས་པའི།    །

gyalwa gyepé chöpa lek nepé

And abiding by the conduct that delights the victorious ones—

མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྱད་འཕགས་སྣང་མཛད་གསོལ།    །

chok gi tulku khyé pak nang dzé sol

May such a supreme and noble tulku shine forth, I pray.

 

དེ་ཡང་བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ།    །

deyang barché dü kyi yul lé gyal

Then may you may triumph in the battle with obstructive demons,

སྐུ་ཚེ་མི་ཤིགས་ཡུན་དུ་བརྟན་པ་དང་།    །

kutsé mishik yündu tenpa dang

Live long with indestructible vitality,2

གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར།    །

sen sam gompé yönten tayepar

And acquire infinite qualities of learning, contemplation and meditation—

འབད་མེད་མངའ་དབང་འབྱོར་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །

bemé nga wang jorwé tashi shok

May all be auspicious so that this may effortlessly come to pass.

 

ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་ཨེ་ཝཾ་པ་ཆེན་པོའི་འདྲེན་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁང་གསར་མཁན་ཆེན་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་པ་ན།  རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རིགས་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་མགོན་གཟིགས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་གཙུག་ཏུ་མཆོད་དེ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་བྲིས་པ།    །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཟླ་སྣང་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ།  སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།    །།

Thus, when the sovereign of Dharma and supreme guide [in the lineage] of the great Lord Evaṃpa, Khangsar Khenchen Dampa Rinpoche, departed for a pure realm, I, Jamyang Chökyi Lodrö, reverently took up the instruction of his own kinsman and heart-son, Gönzik Zhabdrung Rinpoche, and wrote this as I supplicated with single-pointed devotion.3 I pray that the gurus, victorious ones and their heirs may confer their blessings, so that this may become a cause for the swift emergence of the moonlight of a supreme nirmāṇakāya. Sarvadā maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "mchog sprul myur 'byon gsol 'debs//" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 459–460

 

Version: 1.0-20220324

  1. Reading dbyangs as dbyings; snyams as snyoms.
  2. Reading bstan as brtan.
  3. Reading brtse gcig as rtse gcig