Dampa Rinpoche Swift Rebirth Prayer

Practices › Swift Rebirth Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersDampa Rinpoche Ngawang Lodrö Nyingpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Dampa Rinpoche Ngawang Lodrö Nyingpo

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།    །

The Moonlight of Auspiciousness

Prayer for the Swift Return of the Supreme Tulku

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om swasti

Oṃ svasti!

ངག༵་ལ་དབ༵༵ང་བསྒྱུར་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་གཏེར།    །

ngak la wanggyur jamgön gyepé ter

Master of speech, treasure delighting Mañjunātha,

མདོ་སྔགས་བློ༵་གྲོས༵༵་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད་འཆང་བ།    །

do ngak lodrö gyatsö dzö changwa

Bearer of oceanic insights into sūtra and mantra,

གཞན༵་ལ་ཕན༵་པའི་མཛད་ཕྲིན་ཕ་མཐའ་ཡས།    །

zhen la penpé dzetrin pata yé

Whose activity to benefit others is unbounded—

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

palden lamé zhab la solwa deb

Glorious guru, at your feet I pray.

 

གང་ཁྱོད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྙོམས་ཞུགས་ཀྱང་།    །

gang khyö chö kyi ying su nyom zhuk kyang

Although you have entered the ultimate dharma-sphere,1

བསྟན་འགྲོར་རྗེས་ཆགས་ཐུགས་རྗེས་མི་འདོར་ཞིང་།    །

ten dror jé chak tukjé mi dor zhing

Do not give up your compassionate concern for the teachings and beings,

བརྩེ་ཆེན་སྙིང༵་པོ༵འི་རིང་ལུགས་གསལ་བའི་ཕྱིར།    །

tsé chen nyingpö ringluk salwé chir

But in order to illuminate the tradition of Tsechen [Kunga] Nyingpo,

སླར་ཡང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་བཞེངས་གསོལ།    །

lar yang chok gi tulku nyur zheng sol

Swiftly arise once again in supreme nirmāṇakāya form.

 

སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་སེལ་ཞིང་།    །

nyikma nga dö ten drö gü sel zhing

Banishing the ills of fivefold degeneration among teachings and beings,

རིགས་དང་བརྩེ་བ་ཤེས་རབ་ལང་ཚོ་རྒྱས།    །

rik dang tsewa sherab langtso gyé

Blossoming with youthful intelligence, kindness and enlightened potential,

རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་སྤྱོད་པ་ལེགས་གནས་པའི།    །

gyalwa gyepé chöpa lek nepé

And abiding by the conduct that delights the victorious ones—

མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྱད་འཕགས་སྣང་མཛད་གསོལ།    །

chok gi tulku khyé pak nang dzé sol

May such a supreme and noble tulku shine forth, I pray.

 

དེ་ཡང་བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ།    །

deyang barché dü kyi yul lé gyal

Then may you may triumph in the battle with obstructive demons,

སྐུ་ཚེ་མི་ཤིགས་ཡུན་དུ་བརྟན་པ་དང་།    །

kutsé mishik yündu tenpa dang

Live long with indestructible vitality,2

གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར།    །

sen sam gompé yönten tayepar

And acquire infinite qualities of learning, contemplation and meditation—

འབད་མེད་མངའ་དབང་འབྱོར་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །

bemé nga wang jorwé tashi shok

May all be auspicious so that this may effortlessly come to pass.

 

ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་ཨེ་ཝཾ་པ་ཆེན་པོའི་འདྲེན་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁང་གསར་མཁན་ཆེན་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་ཁམས་སུ་གཤེགས་པ་ན།  རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རིགས་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་མགོན་གཟིགས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་གཙུག་ཏུ་མཆོད་དེ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་བྲིས་པ།    །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཟླ་སྣང་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ།  སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།    །།

Thus, when the sovereign of Dharma and supreme guide [in the lineage] of the great Lord Evaṃpa, Khangsar Khenchen Dampa Rinpoche, departed for a pure realm, I, Jamyang Chökyi Lodrö, reverently took up the instruction of his own kinsman and heart-son, Gönzik Zhabdrung Rinpoche, and wrote this as I supplicated with single-pointed devotion.3 I pray that the gurus, victorious ones and their heirs may confer their blessings, so that this may become a cause for the swift emergence of the moonlight of a supreme nirmāṇakāya. Sarvadā maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "mchog sprul myur 'byon gsol 'debs//" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 459–460

 

Version: 1.0-20220324

  1. Reading dbyangs as dbyings; snyams as snyoms.
  2. Reading bstan as brtan.
  3. Reading brtse gcig as rtse gcig
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept