Jamyang Khyentse and Khandro Long-Life Prayer

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersKhandro Tsering Chödrön

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö & Khandro Tsering Chödrön

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

Prayer for the Long Life of Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö and Khandro Tsering Chödrön

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་བི་མ་ལ།    །

chimé drubpé lobpön bimala

Supreme embodiment of the oceanic activity of the secret body, speech and mind

དངོས་སྣང་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཡི།    །

ngö nangö sal trulpé dorjé yi

Of Ösal Trulpé Dorje,1 who was the actual manifestation

གསང་གསུམ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་རང་གཟུགས་མཆོག  །

sang sum trinlé gyatsö rang zuk chok

Of Vimalamitra, the master who attained immortality—

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས་བརྟན་གསོལ།    །

jamyang chökyi lodrö zhabten sol

Jamyang Chökyi Lodrö, may your life remain secure!

 

ཚེ་ལམ་གསང་བའི་གྲོགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་མཚོའི།    །

tsé lam sangwé drok chok dorjé tsö

Manifestation of Dorje Tso,2 the supreme companion

རྣམ་རོལ་ཚེ་རིང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཡི།    །

namrol tsering chö kyi drolma yi

On the secret path of longevity, Tsering Chökyi Drönma,3

གསང་གསུམ་བྱད་ཕུར་མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་རྒྱལ།    །

sang sum jepur mitün yul lé gyal

May your three secrets reign victorious over danger, harm and adversity,

འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ལང་ཚོ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །

chimé drubpé langtso gyé gyur chik

And may the youthfulness of immortality blossom!

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་བདེན་པའི་ནུས་མཐུ་ཡིས།    །

detar soltab denpé nütu yi

Through the power and strength of praying in this way,

རིག་འཛིན་བླ་མས་སྐྱེ་ཀུན་རྗེས་སུ་བཟུང་།    །

rigdzin lamé kyé kün jesu zung

May I be accepted by the vidyādhara guru in all my lives to come,

སྟོན་འཁོར་ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དང་།    །

tönkhor tsombu chik tu tsokpa dang

May teacher and students come together in a single gathering

བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་ཤོག  །

ten dror pendé getsen gyepar shok

And signs of benefit and vitality proliferate among the teachings and beings!

 

ཅེས་པའང་ལང་གྲོའི་སྐྱེ་མཐའ་རྨུགས་སངས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བཞེད་བཞིན་གཡའ་མ་ལུང་དུ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པའོ།།    །།

I spoke these words myself in Yamalung to fulfil the wishes of Muksang Choktrul Rinpoche, the latest rebirth of Langdro.4

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2021.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. “'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi zhabs brtan gsol 'debs“ in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 549

 

Version: 1.0-20210608

  1. i.e. Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892).
  2. Shelkar Dorje Tso was a consort and disciple of Guru Rinpoche, who attained realization and miraculous abilities, such as the power to fly through the sky.
  3. The Tibetan original reads Drolma (sgrol ma) but has been amended here to Drönma (sgron ma).
  4. Muksang Pema Kunzang Rangdrol (1916–1984).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept