The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

Khyentse Chökyi Lodrö Long-Life Prayer

English | བོད་ཡིག

༄༅། །ཞབས་བརྟན་གུར་གུམ་གསར་པ་མ།

Mountain of Freshest Saffron: A Long-Life Prayer1

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om svasti

Oṃ svasti.

གུར་གུམ་གསར་པའི་ལྷུན་པོ་ལྟར་མཛེས་ཤིང་།    །

gurgum sarpé lhünpo tar dzé shing

Beautiful as a mountain of freshest saffron, you

མི་ཤེས་གཅོད་མཛད་སྔོ་སངས་རལ་གྲིས་མཚན།    །

mi shé chö dzé ngo sang raldri tsen

Hold the blue sword that cuts through unknowing

ཟབ་དོན་གླེགས་བམ་ཨུཏྤལ་ཟེ་འབྲུར་མཛེས།    །

zab dön lekbam utpal zé drur dzé

And the profound volume upon the bed of a blue lotus—

བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

lama jampé yang la solwa deb

Guru Mañjughoṣa, to you I pray.

 

ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ།    །

künkhyen tubpé tenpa rinpoche

Holder of the omniscient Sage’s precious teachings,

མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན་འཛིན་པ་ཡི།    །

do ngak chö kyi dzö chen dzinpa yi

The great treasury of sūtra and mantra Dharma,

སྙན་པའི་གྲགས་པས་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཀུན་ཁྱབ།    །

nyenpé drakpé dzinmé khyön künkhyab

Your fame and reputation extend throughout the world,

བློ་གྲོས་ཆེན་པོ་ཞབས་པད་བརྟན་བཞུགས་གསོལ།    །

lodrö chenpo zhabpé tenzhuk sol

Great intelligent one, Lodrö, may your life remain secure.

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བདེན་མཐུ་ཡིས།    །

detar solwa tabpé den tu yi

Through the power and truth of praying in this way,

རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན།    །

jetsün lamé zhabpé yündu ten

May the venerable guru’s life long remain secure,

འཇིག་རྟེན་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ནས།    །

jikten dü kyi güpa kün zhi né

May all the ills of this age be healed throughout the world,

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་དར་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །

ten dang dé dzin dargyé tashi shok

And may all be auspicious, so that the teachings and those who uphold them may flourish and thrive.

 

ཞལ་གསུངས་སོ།    །

Spoken by the master himself.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012 (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 549–550

 

Version: 1.0-20221216

  1. The original is untitled; this title has been added by the translator.
Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept