Khyentse Chökyi Lodrö Long-Life Prayer

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །ཞབས་བརྟན་གུར་གུམ་གསར་པ་མ།

Mountain of Freshest Saffron: A Long-Life Prayer1

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om svasti

Oṃ svasti.

གུར་གུམ་གསར་པའི་ལྷུན་པོ་ལྟར་མཛེས་ཤིང་།    །

gurgum sarpé lhünpo tar dzé shing

Beautiful as a mountain of freshest saffron, you

མི་ཤེས་གཅོད་མཛད་སྔོ་སངས་རལ་གྲིས་མཚན།    །

mi shé chö dzé ngo sang raldri tsen

Hold the blue sword that cuts through unknowing

ཟབ་དོན་གླེགས་བམ་ཨུཏྤལ་ཟེ་འབྲུར་མཛེས།    །

zab dön lekbam utpal zé drur dzé

And the profound volume upon the bed of a blue lotus—

བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

lama jampé yang la solwa deb

Guru Mañjughoṣa, to you I pray.

 

ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ།    །

künkhyen tubpé tenpa rinpoche

Holder of the omniscient Sage’s precious teachings,

མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན་འཛིན་པ་ཡི།    །

do ngak chö kyi dzö chen dzinpa yi

The great treasury of sūtra and mantra Dharma,

སྙན་པའི་གྲགས་པས་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཀུན་ཁྱབ།    །

nyenpé drakpé dzinmé khyön künkhyab

Your fame and reputation extend throughout the world,

བློ་གྲོས་ཆེན་པོ་ཞབས་པད་བརྟན་བཞུགས་གསོལ།    །

lodrö chenpo zhabpé tenzhuk sol

Great intelligent one, Lodrö, may your life remain secure.

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བདེན་མཐུ་ཡིས།    །

detar solwa tabpé den tu yi

Through the power and truth of praying in this way,

རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན།    །

jetsün lamé zhabpé yündu ten

May the venerable guru’s life long remain secure,

འཇིག་རྟེན་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ནས།    །

jikten dü kyi güpa kün zhi né

May all the ills of this age be healed throughout the world,

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་དར་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །

ten dang dé dzin dargyé tashi shok

And may all be auspicious, so that the teachings and those who uphold them may flourish and thrive.

 

ཞལ་གསུངས་སོ།    །

Spoken by the master himself.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012 (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 549–550

 

Version: 1.0-20221216

  1. The original is untitled; this title has been added by the translator.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept